Atletika pro školní TV
Skok daleký Skok vysoký

Skoky - nácvik a zdokonalování

Nácvik a zdokonalování skoku dalekého provádíme komplexním (celostním) nebo analyticko-syntetickým (rozloženým) postupem učením. Komplexní nácvik používáme především u dětí mladšího školního věku. Děti se seznamují s elementárními pohyby jako je stupňovaný běh, spojení běhu s odrazem a odraz z jedné nohy. Technika skoku je u nich nacvičována ze zkráceného rozběhu ze strany doskočiště, později z rozběžiště. Důraz klademe na plynulé spojení rozběhu s odrazem bez nároku na přesnost odrazu.

Analyticko-syntetický postup nácviku a zdokonalování techniky se využívá až po zvládnutí výše uvedených dovedností. Pro nácvik letové fáze závěsné a kročné techniky je vhodné využívat zvýšené odraziště (nakloněná rovina, lavička aj.).

Vlastní nácvik techniky předpokládá rozvoj dominantních pohybových schopností formou her, soutěží a cvičení (obecných a speciálních tréninkových prostředků). Při výběru přihlížíme k pohybové úrovni, k věkovým a individuálním zvláštnostem cvičenců. Pro skok daleký, který je založen na rychlostně silových a obratnostních schopnostech, volíme obdobné metody rozvoje a cvičení jako u sprintu. Důraz dále klademe na rozvoj akcelerační a maximální rychlosti a dynamické síly dolních končetin.

Námi předkládaný postup vychází z našich praktických zkušeností a opírá se o dosavadní poznatky.Předpoklady nácviku

Komplexní postup nácviku

Analyticko-syntetický postup nácviku