Atletika pro školní TV
Skok daleký Skok vysoký

Skoky - technologie a základní pravidla

Technologie

Pro soutěže ve skoku dalekém se využívá rozběžiště, které má šířku 1,22 m a nesmí být kratší než 40 m měřeno od jejího konce po příslušné odrazové břevno. Součástí rozběžiště je i odrazové břevno, které je zpravidla vzdálené 1 m až 3 m od doskočiště a je zapuštěné do úrovně rozběhové dráhy a povrchu doskočiště. Hrana břevna blíže k doskočišti se nazývá odrazovou čarou. Bezprostředně za odrazovou čarou musí být umístěna deska zhotovena ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu s plastelínou. Hrana se z úrovně odrazového břevna ve směru rozběhu musí zvedat do výšky pod úhlem 45°. Místo plastelíny lze použít navlhčený písek, který umístíme na hranu odrazového břevna tak, aby hrázka z písku svírala úhel 45°. Důležitou součástí je doskočiště. To musí mít šířku nejméně 2,75 m a délku 8,00 m a musí být naplněno zkypřeným vlhkým pískem. Jeho povrch musí být zarovnán do úrovně odrazového břevna.

Základní pravidla

Platnost pokusů. Za nezdařený pokus se považuje, jestliže se závodník:

  1. odrazí za odrazovou čarou (přešlap), zanechá stopu za odrazovou čárou (v plastelíně, písku),
  2. odrazí vedle odrazového břevna (před nebo za prodloužením odrazové čáry,
  3. při skoku dotkne půdy mezi čárou odrazu a doskočištěm,
  4. použije při rozběhu nebo skoku přemetu či salta v jakékoliv podobě,
  5. při doskoku dotkne půdy mimo doskočiště v místě, které je blíže odrazové čáře, než je nejbližší stopa v doskočišti způsobená při tomto skoku,
  6. vrací se po doskoku přes doskočiště.

Počet pokusů a časové omezení.
Pokud je v soutěži 8 a méně závodníků, mají všichni 6 pokusů. Při vyšším počtu mají všichni závodníci 3 pokusy a další 3 pokusy jen ti, kteří jsou po třech pokusech na 1.-8. místě. Závodníci mají právo vynechat kterýkoli pokus, nemohou však vyžadovat jeho provedení později. K provedení pokusu mají závodníci časový limit 1 min. Rozhodčí zaznamenává každý zdařený (zaznamenává se výkon v cm), nezdařený či vynechaný pokus. Neplatný pokus se nezaznamenává.

Měření výkonu.
Výkon se měří pásmem nebo optickým zařízením. Rozhodčí měří každý zdařený pokus a zaznamenává ho číselnou hodnotou v cm. Měří se od místa poslední stopy v písku (zapíchnutá značka, jehla). Při měření pásmem, které musí být nataženo kolmo k odrazové čáře, se výkon čte na odrazové čáře (nula pásma je u jehly v doskočišti).

Určování pořadí.
Vítězí závodník, který dosáhne nejlepšího výkonu, tj. skočí nejdál. Pokud dosáhnou dva a více závodníků stejného nejlepšího výkonu, nastává rovnost výkonů a o pořadí rozhoduje druhý nejlepší pokus, popřípadě třetí atd.