Atletika pro školní TV
Skok daleký Skok vysoký

Skok vysoký - technologie a základní pravidla

Technologie

Skok vysoký patří do soutěží v poli, kde snahou skokana je zdolat laťku v co nejvyšší výšce odrazem z jedné nohy. Laťka musí být zhotovena ze sklolaminátu nebo jiného vhodného materiálu, ale nikoliv z kovu. Musí mít kruhový průřez, vyjma dvou koncových dílů pro uložení na podpěrách, které jsou ploché. Laťka musí svými konci na podpěrách spočívat tak, aby dotykem závodníka lehce spadla na zem, ať již dopředu nebo dozadu. Mezi konci laťky a stojany musí být mezera na každé straně minimálně 10 mm. Doskok se provádí do doskočiště, které by mělo mít rozměry 5 x 3 m a musí být umístěno tak, aby žádná jeho část neprotínala svislou rovinu proloženou oběma stojany. Umístění stojanů a doskočiště je třeba řešit tak, aby mezi nimi byla mezera nejméně 100 mm a laťka nemohla být shozena pohybem doskočiště a jeho následným dotykem se stojany.

Základní pravidla

Posuzování platnosti pokusů
Skokan se při skoku do výšky musí odrážet jednou nohou. Za nezdařený pokus se počítá shození laťky, dotek země či doskočiště kteroukoli částí těla za rovinou proloženou stojany.

Počet pokusů a časové omezení
Závodník může začít skákat na kterékoli výšce a může kterékoli výšky vynechávat. Na každou postupnou výšku má skokan tři pokusy. Tři nezdařené pokusy za sebou ho vylučují ze soutěže. K provedení pokusu mají závodníci časový limit 1 min. Pokud závodník má po sobě dva následující pokusy, prodlužuje se časový limit k provedení pokusu na 2 min. V případě, že v soutěži zůstávají 2 závodníci, prodlužuje se na také na 2 min. Pokud v soutěži pokračuje jeden závodník, doba stanovená na pokus je pak tři min. Rozhodčí zaznamenává každý zdařený, nezdařený či vynechaný pokus. Neplatný pokus se nezaznamenává.

Příklady záznamů

O
X
-
XO
XXO
XXX
XX-
zdařený pokus
nezdařený pokus
vynechaný – neuskutečněný pokus
závodník skočil na 2. pokus
závodník skočil na 3. pokus
3 nezdařené pokusy, soutěž ukončil
závodník má 2 nezdařené pokusy, 3. pokus vynechal; může tento pokus využít na další postupné výšce, má ale jen jeden, poslední pokus. Pokud neuspěje, končí v soutěži.


Měření výkonu - výška laťky
Výška laťky se měří při nastavování základní výšky, při každém zvyšování a vždy, když bylo pohnuto se stojany nebo byla laťka vyměněna nebo při dosažení rekordu. Měří se na třech místech (u každého stojanu a v místě největšího prohnutí). Výška naměřená v místě největšího prohnutí pak platí. Při měření musí být měřidlo kolmo k zemi a postaveno za laťkou blíže k doskočišti.

Určování pořadí
Vítězí závodník, který dosáhne nejlepšího výkonu, tj. skočí nejvýše. Pokud dosáhnou dva a více závodníků stejného nejlepšího výkonu, nastává rovnost výkonů a o pořadí rozhoduje, kdo měl na poslední skočené výšce nejméně pokusů. Jestliže rovnost trvá, přizná se lepší umístění tomu, kdo měl v soutěži nejméně nezdařených pokusů. Pokud nadále rovnost trvá postupuje se takto:

- při rovnosti výkonů na prvním místě mají závodníci ještě jeden pokus na výšce, na které kterýkoliv z nich předtím neuspěl. Nerozhodne-li se ani tak, snižuje se nebo zvyšuje o 2 cm. Závodníci mají na každé výšce jen jeden pokus. Vítězí ten, který skočí a ostatní závodníci již na poslední výšce neuspěli

- při rovnosti na jiných místech, mají všichni závodníci, kterých se to týká, stejné umístění.