2. Základní metody sledování stavby a složení těla sportovce a jeho vývoj

 

 

Vyšetření postoje a držení těla

 

Ve stoji s chodidly 5 cm od sebe rovnoběžně při pohledu zezadu vyšetřujeme postavení nohou a kolenního kloubu, pánve, 

odchylky páteře do stran, postavení lopatek, držení ramen a hlavy.Vyzveme pacienta, aby se postavil na špičky, poté provedeme 

úklony trupu do stran, předklony s nataženýma nohama- sledujeme rozsah pohybu, rozvíjení páteře, mizení nebo zvýraznění odchylek.

Při chůzi sledujeme postavení nohou, kolenních a kyčelních kloubů, pánve a souhyby paží. Vyšetřujeme rotaci hlavy, 

pohyblivost ramenního kloubu, extenze v loketním kloubu a zápěstí.Při vyšetření můžeme zjistit hypermobilitu

která snižuje statickou stabilitu, proto její včasné detekci věnujeme velkou pozornost.

 

Svalová dysbalance

 

Toto vyšetření vyžaduje velkou pozornost, zejména v období růstu. Velká část dětské populace trpí 

funkčními poruchami svalstva, které přerůstají u 20 % jedinců v trvalé poruchy.

Kompenzační cvičení pomáhají tento problém redukovat /předcházet pozdějším bolestem zad ad./.

Patří mezi nejčastější poruchy u sportovců. Příčinou jsou zejména stereotypní zatížení některých svalů.

Svaly s výraznou posturální funkcí reagují na zatížení hypertrofií /zvětšením síly a zkrácením v klidu/.

Klouby v této oblasti nelze plně pohybově využít. Svaly fázické zpravidla reagují oslabením a útlumem. 

Klouby takových svalů mají nefyziologické postavení, vzniká zde i ve vzdálenějších místech bolest.

Typické je to pro klouby kyčelní, bederní páteř, ramenní klouby a klouby hlavy.

 

Somatometrické hodnoty

 

Tělesná výška

Vyšetřovaný stojí zády ke stěně, s chodidly u sebe, paty, hýždě, lopatky a hlava u stěny, oči směřují na protilehlý bod ve stejné výšce, 

přesnost měření se udává na 0,1 cm

 

Kaliperace

Jednoduchá metoda, kterou hodnotíme tloušťku kožních řas. Lze měřit na 1-99 anatomických místech lidského těla, 

nejčastěji však měříme 3, 7 či 10 různých kožních řas.

K měření používáme kaliper /Bestův, Harpendenský/. K výpočtu potřebujeme tabulky vytvořené zvlášť pro jednotlivé kalipery.

 

BMI /Body Mass Index/- index tělesné hmotnosti

 

Používáme jej k určení tělesné hmotnosti vzhledem k tělesné výšce:

                                                                      tělesná hmotnost v kg                    

                                                      BMI= ---------------------------------

                                                                       tělesná výška v m 2

 

ženy

muži

podváha

< 19

< 20

Normální hmotnost

19 – 23,9

20 – 24,9

Obezita 1.st.

24 – 28,9

25 – 29,9

Obezita 2.st.

29 – 38,9

30 – 39,9

Obezita 3.st.

/morbidní/

> 39

> 40

                          (převzato z Anděl, 2001)

                                              

K hodnocení tělesného složení a stupně obezity můžeme použít i Brocův index, kde hodnota >1 svědčí jistou obezitu:

 

                                                                       skutečná hmotnost v kg

                                                        BI%=   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ × 100

                                                                             výška těla (cm)                                 

 

 

WHR / waist-hip ratio/- poměr obvodu boků a pasu

 

Existuje více hodnocení obvodů, mezi ně patří i nejznámější metoda, která určuje poměr obvodu pasu a boků v jejich nejširším místě.

Vyšetření WHR je zásadní kvůli možnému vzniku rizik pro určitý typ regionálního výskytu tukové hmoty pro muže a ženy.

Především u androidní /abdominální/, formy obezity je výskyt poruch metabolismu a kardiovaskulárních chorob mnohem vyšší 

než je tomu u gynoidní /gluteofemorální/ formy.

 

Další specifické metody určení tělesného složení

 

Bioimpedanční metoda /BIA/ měří odpor tkání lidského těla, který vzniká při průběhu slabého elektrického proudu mezi dvěma místy, 

která leží většinou na horní a dolní končetině zvoleného subjektu. Tato metoda se nedoporučuje u pacientů při přísné redukční dietě s ohledem 

na faktor hydratace organismu.

DEXA nebo-li dvoufotoná absorpciometrie je využívána při průzkumu hustoty kostí, v menšinovém případě ke zjišťování množství tuku v lidském těle.

Jinými autory prezentována jako dvojenergetická rentgenová absorpciometrie. V současné době se tato metoda úspěšně rozšiřuje, ale je také nákladná.

 

Hodnocení tělesného vývoje a zralosti

 

Kalendářní věk se často neztotožňuje s věkem biologickým, existují individuální odchylky každého jedince. Vyšetření stupně tělesného vývoje

a zralosti je důležité u chlapců ve věku od 12 do 18 let. Ukazatelem růstu jsou nárůst svalové hmoty, síly, vytrvalosti. Zmíněné schopnosti 

jsou důležitým ukazatelem fyzické výkonnosti, ale také pro riziko vzniku úrazu. Tanner určuje 5 možných stupňů vývoje sekundárních pohlavních 

znaků, dle kterých lze vyhodnotit vývojový stav zevního genitálu.

 

Tannerova stupnice pubertálních znaků u chlapců (převzato z Kučera, 1999)

stupeň

Znaky

1.

Začátek vývoje dospívání.

Větší přírůstky tělesné výšky a hmotnosti.

2.

Začátek velkého přírůstku tělesné výšky.

Začátek zvětšování testes, skrotum.

3.

Je větší přírůstek do výšky.

Přibývá tmavé pubické ochlupení.

Zvětšují se testes a skrotum, penis se prodlužuje.

Epifýzy jsou v tomto období velmi zranitelné.

4.

Pubické ochlupení se rozšiřuje, více tmavne a začíná se vlnit

Penis se zvětšuje do šířky.

Klesá procento tukové tkáně.

Je dosažen maximální přírůstek hmotnosti /roste svalová hmota/.

5.

Pubické ochlupení přesahuje až na vnitřní stranu stehen.

Pubické ochlupení a genitál mají dospělý vzhled.

Je dosažen dospělý vzhled.

(převzato z Meško a kol., 2004)

 

Období nerychlejšího růstu do výšky nastává u českých chlapců kolem 14. roku věku. Za 12-18 měsíců nato začnou

rychle přibývat na hmotnosti /převážně podílu svalové hmoty/.V 18 letech dosahují v průměru 5. stupně dle Tannerovy stupnice.

 

Somatotypologie

 

Stavba těla zvyšuje předpoklady v určité sportovní disciplíně. Nejznámější hodnocení somatotypu prezentuje Sheldonova teorie, 

kterou vypracovali Heath, Carter (1967). Pro určení somatotypu bere v úvahu tyto faktory: výška, hmotnost, tloušťka kožní řasy na 7 místech těla. 

Sheldonův trojúhelník prezentuje následné tři možné somatotypy:

 

Endomorf

Převládají kulaté tvary, měkké svalstvo, vrstva podkožního tuku.

Mezomorf

Převládá dobře vyvinuté svalstvo a silná kostra.

Ektomorf

Převládá dlouhé tělo a končetiny, znaky gracility a křehkosti, slabší svaly a kosti.

(převzato z Meško a kol., 2004)

 

 

Energetický výdej při pohybové činnosti

 

Výdej energie při pohybové aktivitě závisí na její intenzitě a trvání. Trénovanost snižuje energetický výdej dané práce při submaximálním 

zatížení a umožňuje větší výdej při zatížení s maximální intenzitou. Energetický výdej se udává v jednotkách litry za minutu či mililitry na 1 kg hmotnosti, 

nebo metodou nepřímé energometrie /litr O2= 20 kJ či 5 kcal, 1 kcal= 4,2 kJ/. Používá se také jednotka MET /metabolický ekvivalent/, 

který vyjadřuje kolikanásobně je výdej energie vyšší než bazální metabolismus vyšetřovaného. V běžném životě, při denních aktivitách zřídkakdy 

hodnota přesáhne 10 MET, při závodní činnosti a tréninku 20 MET a při krátkodobých výkonech s maximálním zatížením dosáhne proband až 100 MET /př. odraz/.

 

Energetický výdej u vybraných pohybových aktivit

Pohybová aktivita

                    výdej

energie

 

kJ.min-1.kg-1

kcal.min-1.kg-1

Aerobik střední intenzity

0,431

0,103

Aerobik vysoké intenzity

0,565

0,135

Basketbal

0,577

0,138

Badminton

0,406

0,097

Běh 10 km/hod

0,690

0,165

Běh 16 km/hod

1,109

0,265

Cyklistika 20km/hod

0,418

0,100

Box

0,929

0,222

Fotbal

0,552

0,132

Hokej

0,561

0,134

Chůze

0,335

0,080

Judo

0,816

0,195

Pádlování- rekreační tempo

0,184

0,044

Pádlování- závodní tempo

0,431

0,103

Plavání- kraul

0,653

0,156

Plavání- prsa

0,678

0,162

Skákání přes švihadlo 70/min

0,678

0,162

Skákání přes švihadlo 125/min

0,740

0,177

Squash

0,887

0,212

Tanec /lambada/

0,703

0,168

Tenis

0,452

0,108

Volejbal

0,210

0,050

(převzato z Meško a kol., 2004)

 

 

Energometrie tréninkové jednotky

 

Výdej energie v tréninkové jednotce lze hodnotit např. nepřímo dle Dal Monteho telemetricky a následným výpočtem 

ze spotřeby kyslíku nebo přímo. Orientačně lze výdej energie zjistit dle tabulek. Pro získání celkové představy 

o energetické spotřebě se musí provést důsledná evidence pohybových činností a chronometráž. Záznam lze vyhodnotit 

pomocí sporttestru /vztah pásem srdeční frekvence a individuální spotřeby kyslíku/. Energetickou náročnost cvičební či tréninkové

jednotky lze vyhodnotit dle následujícího schématu:

 

Výdej energie

za hodinu

Intenzita  zatížení

 kJ

kcal

 

do 1260

do 300

Nízká

1260-2099

300-499

Střední

2100-2950

500-700

Vysoká

nad 2950

nad 700

Velmi vysoká

(převzato z Meško a kol., 2004)

 

 

Chronometráž tréninkové jednotky

 

Jedná se o velmi jednoduchou metodu, která informuje o charakteru celkového zatížení i o využití času tréninkové jednotky. 

Vybranému jedinci se jedněmi stopkami měří čas cvičební jednotky, druhými čas nic nedělání. Stopky se stlačují vždy naráz 

a naměřené jednotky se ihned zaznamenávají. Ze záznamu vyplyne efektivita pohybové činnosti /čistý čas/. Hodnocení lze doplnit 

jednotlivými intervaly měření srdeční frekvence /SF/. Zkušenosti poukazují na efektivitu vyučovací či tréninkové jednotky sportovních her pouze 20-40%.

 

 

Kritéria maximálního zatížení

 

Za maximální zatížení se považuje:  180-200 tepů/min /s ohledem na věk, pohlaví ad./

                                                                respirační kvocient nad 1,1

                                                                hladina laktátu nad 8 mmol-1

                                                                frekvence dýchání kolem 40 vdechů/min.

                                                                maximální pocení, zčervenalá kůže ad.

 

 

Borgova škála subjektivního hodnocení zatížení

 

Ve světě má tato metoda široký ohlas. Borg ji publikoval již v roce 1973. Je velmi jednoduchá a dá se velmi jednoduše použít i v praxi.

 Uvádíme její anglické znění spolu s českým pro individuální posouzení.

 

6

No exertion

Žádné úsilí

7

Very, very light

Velmi, velmi lehké

8

 

 

9

Very light

Velmi lehké

10

 

 

11

Fauly light

Dost lehké

12

 

 

13

Somewhat hard

Trochu těžké

14

 

 

15

Hard

Těžké

16

 

 

17

Very hard

Velmi těžké

18

 

 

19

Very, very hard

Velmi, velmi těžké

20

Maximal exertion

Maximální úsilí

(převzato z Komadel a kol., 1997)

 

 

Bodové ohodnocení tréninkového zatížení

 

Metoda vyjadřuje zatížení v tréninku v bodech či ve vztahu k tepové frekvenci /TF/. 

Po skončení zatížení se zaznamená jeho trvání a hned v prvních 10 sekundách se sportovci měří TF.

Hodnotí se dle následujícího schématu:

 

TF za 10 s

Body za min.

18-19

1

20-21

2

22-23

3

24-25

4

26-27

5

28-29

6

30-31

7

32+

8

(převzato z Komadel a kol., 1997)

 

Toto bodové ohodnocení se násobí trváním tělesného zatížení v minutách a získáme hodnotu sledovaného úseku zatížení.

Hodnotu zatížení celé tréninkové jednotky činí součet hodnot těchto úseků. Body lze stanovit buď z jedné či více tréninkových 

jednotek či větších časových období. Hodnota do 200 bodů za den signalizuje nízké zatížení, při 400 bodech za den střední zatížení 

a nad 600 bodů za den vysoké zatížení.

 

 

Aerobní práh

 

Za aerobní práh se považuje hodnota laktátu /La/ v krvi, která ještě zajišťuje převahu získávání energie oxidativními procesy.

V klidu bývá hladina La v krvi 0,7-1,5 mmol.l-1. Její zvýšení na 2 mmol.l-1 ještě umožňuje dlouhotrvající zatížení na vyrovnané 

aerobní hladině metabolismu.Do 2 mmol.l-1se organismus ještě nachází v aerobním pásmu. Relativní intenzita zatížení při této hodnotě La je asi 50% VO2max.

Tepová frekvence bývá v tomto pásmu u dospělých, zdravých mužů 130-150 tepů/min. Problematika aerobního prahu je diskutována 

nejčastěji v souvislosti s prahem anaerobním.

 

La /mmol.l-1/

Aerobní pásmo

Přechodné pásmo

Smíšené pásmo

Anaerobní pásmo

do 2

X

-

-

-

2

X

X

-

-

4

-

X

X

-

6

-

-

X

X

8

-

-

X

X

nad 8

-

-

-

X

 

50% VO2max

 

 

100% VO2max

(převzato z Meško a kol., 2004)

 

 

Anaerobní práh

 

U zdravého člověka Anaerobní práh /AP/ definujeme jako hraniční intenzitu zátěže, jejíž překročení vede k ochranné fyziologické únavě 

během desítek sekund až několika minut, zatímco pod úrovní AP nastává únava daleko později. Stanovujeme jej nejčastěji ze změn 

kinetiky minutové ventilace, spotřeby kyslíku, výdeje oxidu uhličitého, změn respiračního výměnného koeficientu, tepová frekvence, utilizace kyslíku.

Mezi metody určení anaerobního prahu patří stanovení laktátu /La/ z krve. Množství La se krvi zvyšuje stupňovitě se zvyšováním rychlosti, 

v okamžiku jeho prudkého nárůstu nastává anaerobní práh. Conconi navrhl lépe použitelnou metodu v terénu. Je založena na principu, 

že srdeční frekvence se při tomto stavu zvyšuje jen nepatrně. Sportovci trénují převážně s vyšším tělesným zatížením, proto je nutné hladinu La sledovat, 

aby nedošlo k možné acidóze /překyselení, zvýšení množství kyseliny mléčné, laktátu ve svalech/.Kdyby došlo k překyselení, organismus potřebuje 

větší množství času k regeneraci, tzn. absence tréninku, čas odpočinku, který trvá mnohem déle. Rovněž trénink obratnosti se při množství La nad 8 mmol.l-1

nelze úspěšně absolvovat. Místní acidóza může poškodit některá svalová vlákna, tato menší zranění mohou předcházet některým vážnějším formám poškození.

 

 

Stresový práh

 

Termín v podstatě shodný s AP. Je používán v sekundární prevenci, v případech pochybnosti považujeme za prahovou vždy tu nižší, bezpečnější intenzitu zátěže.

 

 

Klidová tepová frekvence

 

Klidová tepová frekvence /TF/ se měří ráno hned po probuzení ještě v klinostáze /vleže/. V uvolněném stavu, při klidném dýchání,

v místnosti by nemělo být intenzivní světlo ani hluk. Na a. radialis měříme TF celou minutu v poloze skrčmo a položené na hrudníku. 

Minimální doba měření je u chlapců 20 a u dívek 28 dní. Výjimky tvoří dny s onemocněním či neobvykle velkou pohybovou i psychickou zátěží.

Z těchto měření se vypočítá průměr a zaokrouhlí na celé číslo.

 

Vývoj klidové TF sportovce

5.den těžký trénink

11.den závod

17.-21.den chřipka

(převzato z Kučera, 1999)

 

 

Krevní tlak při zátěži

 

V dynamické zátěži stoupá systolický krevní tlak /STK/, diastolický krevní tlak /DTK/ je zatížen takovou chybou auskultačního měření, že nemá smysl ho zjišťovat.

Měření TK je nutno interpretovat v závislosti na mnoha faktorech: věku, intenzitě a typu pohybové zátěže. Hypertonická reakce je individuální u každého jedince.

U extrémně zdatných je TK v oblasti patologických hodnot až při nejvyšším stupni zátěže, proto jsme tolerantnější. Pro starší jedince je riziková hodnota 

220-230 mmHg v maximální zátěži. U dětí je velmi nebezpečná hranice 250 mmHg. Měření TK auskultační metodou lze zapsat do protokolu.

TK při statickém zatížení měříme před uvolněním stisku flexorů prstů levé ruky s manžetou na pravé paži.

 

Hodnoty TK pro dynamickou zátěž na bicyklovém ergometru

na úrovni zátěže 2W/kg pro STK dle věku

STK /mmHg/

15 let

25 let

35 let

45 let

55 let

>65 let

Průměr

155

166

170

182

190

195

Horní mez

190

200

205

210

215

220

(převzato z Kučera, 1999)

 

 

Výkon [W]

 

Udáváme ve Wattech vždy ve vztahu k tělesné hmotnosti, výšce, BMI, povrchu těla či svalové hmotě. 

Nejčastěji se užívá vztah Wattů na 1 kilogram tělesné hmotnosti.

Stupeň zatížení

Intenzita

1 W/kg

Nízká

2 W/kg

Střední

3 W/kg

Vysoká

(převzato z Kučera, 1999)

 

 

Maximální minutová ventilace /MMV/

 

=největší objem vzduchu, který vyšetřovaný proventiluje za 1 minutu při pohybové aktivitě, provádí se prostřednictvím spirometru, spirografu.

      Měření se provádí jen v intervalu 15 nebo 30s, poté se přepočítává na minutovou hodnotu. Hodnoty jsou variabilní, 
neboť jsou ovlivněny spoluprácí a motivací vyšetřovaného. Náležitá hodnota se vypočítá dvěma způsoby:

 

nepřímou metodou:

MMVNÁLEŽITÁ= VCNÁLEŽITÁ . 20

 

přímou metodou:

MMVNÁLEŽITÁ= VCNÁLEŽITÁ . a

kde a je korekční faktor pro věk: do 45 let a =22, nad 45 let a = 17

VCNÁLEŽITÁ zjistíme z testu „stanovení vitální kapacity plic

 

Naměřené hodnoty porovnáváme s normami. Výsledek nás informuje o funkčním stavu

dýchacího svalstva, o činnosti respiračního systému. Při hodnocení je dalším kritériem i výpočet dýchací rezervy /dr/.

Jedná se o poměr klidové a maximální minutové ventilace.  Náležitá hodnota se má pohybovat od 1:5 do 1:10 /s možným průměrem 1:7/. 

Nižší hodnoty charakterizují slabší, podprůměrně zdatný respirační systém. 

Můžeme tedy doplnit o další vzorec, který hodnotí množství dechové rezervy v %:

 

dr /v %/ = MVV - x . 100

Kde x je průměrná hodnota objemu vzduchu při daném výkonu na 1 minutu práce.

 

Naměřená hodnota vyjadřuje zapojení dýchacího aparátu při určité pohybové aktivitě.

- příkladem je test minutové ventilace, jeho průběh na  Video č.1

 

a počítačové znázornění na Video č.2


Inspirační rezervní objem /IRV/

 

Hodnoty IRV jsou ovlivněny individuálním přístupem, polohou jednotlivce /největší- ortostáza, nejmenší - klinostáza/.

 

Výpočet se provádí dle vzorce:

 

IRVNÁLEŽITÁ = VC NÁLEŽITÁ - (VT NÁLEŽITÁ + ERV NÁLEŽITÁ)

 

 

Expirační rezervní objem /ERV/

 

Nejnižší je v klinostáze /20,5% VC/, vsedě se pohybuje okolo 32% VC, v ortostáze 34% VC. 

Při opakovaných měřeních nacházíme vysokou individuální odchylku získaných hodnot. 

Výpočet náležité hodnoty ERV se provádí dle vzorce:

 

ERV NÁLEŽITÁ /v %/= VC NÁLEŽITÁ . 0,21

 

Dechový objem /VT/

U zdravého jedince se VT pohybuje okolo 15 – 18% VC. Inspirační vrcholy záznamu dýchání určují střední dechovou polohu. 

Náležité hodnoty dechového objemu vypočteme ze vzorce:

 

VT NÁLEŽITÁ = VN : 15

 

Kde VNNÁLEŽITÁ je náležitá minutová ventilace.

 

Norma VT NÁLEŽITÁ se pohybuje od 350 do 800 ml. Při zjištění hodnot do 350 ml hovoříme o mělkém dýchání. 

Důsledkem mělkého dýchání je nedostatečný přívod vzduchu k alveolám, při minimálním zapojení dýchacích svalů. 

Dechový objem nad 800 ml se nazývá hlubokým dýcháním – ventilace alveol je velká při vysoké námaze dýchacího svalstva. 

Organizmus koriguje dechový objem v těsné závislosti na dechové frekvenci se snahou optimalizace uvedeného vztahu. 

Výsledkem je maximální, ale optimální ventilace při nejmenším zapojení dýchacích svalů. 

U sportovců nacházíme vysoké hodnoty VT při nízké dechové frekvenci. Nízké hodnoty jsou známkou nějaké poruchy. 

Z hlediska preventivních oborů hodnotíme nejen dechový objem, ale i jeho vztah k dechové frekvenci.

 

 

Stanovení vitální kapacity plic

 

Tento typ vyšetření je součástí většiny klinických vyšetření sportovce.

Teprve longitudinální sledování zdatnosti nám ukáže výkonnost probanda. 

Snížení VC může být projevem přetrénování či zhoršení výkonnosti.

K vyšetření potřebujeme spirometr /plynové hodiny, spirograf či oxymetr/ a náustky.

Klasický spirometr /Hutchinsonův-jeden z prvních / tvoří válec s vodou, ve které byl ponořen zvon se stupnicí. 

Do prostoru pod zvonem vede hadice s náustkem. Novější přístroje místo vody využívají vzduchový píst. 

Nejmodernější spirometry tvoří speciální náustek vybavený čidlem (např. malou vrtulkou). 

Pomocí kabelu je spojen s vyhodnocovací jednotkou (počítačem). Při tomto vyšetření proband stojí a po 

maximálním nádechu vydechne všechen vzduch do přístroje přes náustek. Zkouška se provede třikrát v intervalech 15s, 

zaznamenáváme vždy nejvyšší hodnotu. Hodnoty VC záleží na řadě faktorů, zejména na tělesné výšce, hmotnosti, věku a pohlaví jedince.

U obecné populace průměrných antropometrických ukazatelů bývá VC obvykle:

Muži..  4000-5000 ml

Ženy..  2500-3500 ml

Sportovci běžně dosahují hodnot 5000-7000 ml.

 

Další specifičtější postupy:

 

Nebo použijeme pro zjištění % VC normogram dle AnthonySchlomka (Červinková , 2000) nebo normogram pro vyjádření usilovného 

výdechu FEV (Červinková, 2000), který zohledňuje tělesnou hmotnost jedince. Anthony zohledňuje také faktor povrchu těla v m2

dle normogramu jej lze přesně stanovit. Pro zjištění dané hodnoty dosazujeme do vzorce (Červinková,  2000):

 

Muži

VCNÁLEŽITÁ /v ml/= povrch těla /m2/. 2500

Ženy

VCNÁLEŽITÁ /v ml/= povrch těla /m2/. 2000

 

Dále bere v úvahu hledisko bazálního metabolismu dle pohlaví:

 

Muži

VCNÁLEŽITÁ /v ml/= BMN . 9,63

Ženy

VCNÁLEŽITÁ /v ml/= BMN . 8,79

 

BMNÁLEŽITÁ = (66,473 + 13,752 . a+5,003 . b-6,755.c)

BMNÁLEŽITÁ = (655,096 + 9,563 . a+1,35 . b-4,676.c)

Kde a je tělesná hmotnost /kg/, b je tělesná výška /cm/ a c je věk.

 

Po dosazení do dalšího vzorce můžeme zjistit, jak se liší naměřená hodnota VC od náležité v %:

 

VCNAMĚŘENÁ . 100

--------------------

      VCNÁLEŽITÁ

 

Vyhodnocení:

Jedinci s výbornou funkční zdatností dosahují průměrně 120% náležité VC. Pod 70% náležité VC vyhodnocujeme měření jako patologický stav. 

Longitudinální sledování plicních funkcí pomáhá vyhodnotit zlepšení, stagnaci či zhoršení respirační zdatnosti.

 

 

Stanovení usilovné vitální kapacity plic /FVC/

 

=časový záznam objemu vzduchu, který je schopen vyšetřovaný po maximálním vdechu co

nejprudčeji vydechnout


K měření potřebujeme spitrometr a náustky.
Proband si přiloží náustek spirometru ke rtům, maximálně se nadechne a co nejprudčeji naráz vydechne.

Při nedostatečné instruktáži lze nalézt vyšší hodnoty FVC než VC. Výpočet při stanovení náležité VC:

 

% FVC = FVCNAMĚŘENÁ/v ml/ . 100

FVCNÁLEŽITÁ /v ml/

 

Vyhodnocení FVC se shoduje s hodnocením VC.

 

Laboratorní komplexní i jednodušší formy testu lze shlédnout na:

Video č.1

Video č.2

Video č.3

 

 

 

 

zpět na hlavní stranu