Zdroje a rozšiřující materiály

 

ANDĚL, M. Diabetes Mellitus a další poruchy metabolismu. Praha : Galén, 2001. ISBN 80-7262-047-9.

BUNC, V. Pojetí tělesné zdatnosti a jejich složek. TVSM, 1995, 61, 5, s.6-9. ISSN 1210-7689.

 

BUNC, V. Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. TVSM, 1998, č. 4, s. 2-10. ISSN 1210-7689.

 

ČERVINKOVÁ, Z. a kol. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 382-057-00.

 

KASA, J. Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. 2004. ISBN 80-9682-523-2

KOMADEL, L. Telovýchovnolekárske Vademecum. Bratislava: Slovenská společnost tělovýchovného lekárstva, 1997. ISBN 80-967806-3-8

 

KOVÁŘ, R. Tělesná aktivita, tělesná zdatnost a zdraví. Česká kinantropologie, 2001, č.1, s. 49-57. ISSN 1211-9261.

KRYL, L. a kol. Praktikum z tělovýchovného lékařství. Praha : SPN, 1990

KUČERA, M. a kol. Sportovní medicína. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-725-7

MEŠKO, D. a kol.
Telovýchovnolekárske Vademecum. Bratislava: Slovenská společnost tělovýchovného lekárstva, 2004. 

ISBN 80-969446-4-9

 

MUŽÍK,V., TUPÝ,J. Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na ZŠ. Brno :

Masarykova univerzita, 1999, s. 5-14. ISBN 80-210-2246-9.

NOVOTNÝ, J. a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Masarykova univerzita Brno : Elportál, 2006. ISSN 1802-128X. Dostupné z

http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny/index1.php


PLACHETA, Z. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-271-9

PLACHETA, Z. a kol. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. Brno: LF MU, 1996. ISBN 80-210-1170-X

PLACHETA, Z. a kol. Submaximal exercise testing. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, 1988

 

PYŠNÁ, D., BALCAROVÁ, I., HAJER, M., PYŠNÁ J. Bioelectrical impedance analysis method for body composition assessment. Sborník z 
konference „Pohyb je život 2009“ pořádaný KTV PF UJEP, Ústí nad Labem, 2009. s.18-23. ISBN 978-80-7414-122-5.

PYŠNÁ, D., PYŠNÁ,J. Hodnocení funkční zdatnosti studentů KTV PF UJEP v Ústí nad Labem. v tisku

PYŠNÁ D., ŠKOPEK, M., JANKOVSKÁ, Z., HNÍZDIL, J. Stanovení funkční zdatnosti prostřednictvím dechových testů u studentů TV v Ústí nad Labem.
Sborník z konference„Vybrané aspekty z kinantropologie 2009“ pořádaný KTV PF UJEP, Ústí nad Labem, 2009. v tisku

TEPLÝ, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha : ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02-0.

 

ZÍTKO, M. a kol. Posouzení tělesné zdatnosti. příl. čas. Pohyb je život [online]. 2003, [cit. 2009-12-10]. Dostupné z: 

<http://www.csts.cz/www/clanky/dance/lit.htm>.

 

 

 

zpět na hlavní stránku