Publikace

 

monografie:

 

 

Velímský, T. 1991: Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce

    v Děčíně 1984-1989. Děčín. 64 s., 44 obr. v textu a 1 obr. příloha.

    ISBN 80-85036-05-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci

     středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most. 152 s. a 51 obr.

     v textu.

     ISBN 80-901828-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Velímský, T. 2002: Hrabišici, páni z Rýzmburka. Šlechtické rody Čech, Moravy a

     Slezska, sv. 1. Praha. 390 s., 114 obr. v textu, 16 barevných obr. v příloze, 4  genealo-

     gické tabulky.

     ISBN 80-7106-498-X

 

 

 

 

 

 

 

ostatní:

 

 

Štelcl, J. - Malina, J. - Velímský, T. 1971: K terminologii a  metodice petroarcheologického výzkumu kamenných památek - Zur Terminologie und Methodik der petro-archäologischen Untersuchungen von Steindenkmälern, Folia Facultatis Scientiarum  Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis 12, 49-80.

 

Velímský, T. 1973: Zlomek majoliky ve středověkém nálezovém souboru ze 14.století z Kutné Hory, Hrádku - Ein Majolikafragment  in der Fundkollektion vom "Hrádek" in Kutná Hora aus dem 14.Jahrhundert, Archeologické rozhledy 25, 673-674, 685-689.

 

 Klápště, J. - Velímský, T. 1975: Příspěvek ke studiu počátků  města Mostu - Ein Beitrag zum Studium der Anfänge der Stadt  Most, Archeologické rozhledy 27, 651-672.

 

Malina, J. - Štelcl, J. - Vašíček, Z. - Velímský, T. 1975: Some  problems of description and classification of archaeological  (stone) artefacts, Archäographie 5, 45-54.

 

Špačková, D. - Velímský, T. 1975: K výskytu kameniny v českých  středověkých nálezech 14.-15. století, Zprávy ČSSA 17, 82-91.

 

Klápště, J. - Slavíček, A. - Velímský, T. 1976: Archeologický  výzkum města Mostu 1970-1975 - Die archäologische Ausgrabung  in der Stadt Most 1970-1975. Most.

 

Velímský, T. 1976: Archeologický výzkum historického jádra Mostu  v roce 1974 - Stadtkernforschung in Brüx im Jahre 1974,  Archaeologia historica 1, 197-204.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1977: K charakteru zástavby středověkého Mostu - Zur Art der Bebauung der mittelalterlichen  Stadt Most, in: Středověká archeologie a studium počátků měst,  Praha, 77-89.

 

Velímský, T. 1977: K dendrochronologickému výzkumu středověkých  nálezů z Mostu - Zur dendrochronologischen Untersuchung  mittelalterlicher Funde aus Most, Archaeologia historica 2,  299-306.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1978: Mostecké zemnice 13.století -  zpráva o stavu výzkumu - Grubenhäuser von Most aus dem 13.Jahrhundert (Bericht über den Grabungsstand), Archaeologia  historica 3, 121-129.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1979: Problematika výzkumu středověkého Lundu, Památky archeologické 70, 501-505.

 

Velímský, T. 1979: Clarke, H. - Carter, A.: Excavations in King´s  Lynn 1963-1970, Archeologické rozhledy 31, 585-586.

 

Velímský, T. 1979: Problematika historické archeologie v činnosti  expozitury AÚ ČSAV v Mostě - Die historische Archäologie und  die Tätigkeit der Expositur des Archäologischen Instituts der  ČSAV in Most, Archaeologia historica 4, 251-255.

 

Velímský, T. 1979: Smilovo hradisko - příspěvek k problematice  středověké kolonizace Drahanské vrchoviny, in: Mikulovská  sympozia 78, Praha, 105-110.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1980: Archeologické nálezy ze středověku - Archäologische Funde aus dem Mittelalter, in: Koutecký,  D. ed.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách  v letech 1953-1972, Archeologické studijní materiály 13,  Praha, 55-56, 156-163, 177-178.

 

Velímský, T. 1980: Problematika výzkumu Novgorodu, Památky  archeologické 71, 491-492.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1981: Shrnutí výsledků první etapy  výzkumu historického jádra města Mostu - Zusammenfassung der  Ergebnisse der ersten Untersuchungsetappe des historischen  Stadtkernes von Most, in: Současné úkoly československé  archeologie, Praha, 150-155.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1981: The Archaeological Excavations  of the Town of Most, in: Nouvelles archéologiques dans la  république socialiste Tchćque, Prague - Brno, 193-194.

 

Klápště, J. - Muk, J. - Velímský, T. 1983: K současnému stavu  studia středověkého Mostu, Československý časopis historický  31, 586-591.

 

Velímský, T. 1983: Early Slav Iron Metallurgy et Jenišův Újezd  near Teplice, Northwest Bohemia, Archeologické rozhledy 35,  684.

 

Bubeník, J. - Velímský, T. 1985: Jenišův Újezd, rajon Teplice.  Selišče 6-13 vv., in: Archeologičeskije izučenija pamjatnikov  6-15 věkov v Čechii 1975-1985 gg., 127-129. Praga.

 

Velímský, T. 1985: Děčín. K topografii goroda ranněgo i vysokogo  sredněvěkovja, in: Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-  15 věkov v Čechii 1975-1985 gg., Praga, 100-109.

 

Velímský, T. 1985: Most. Sredněvěkovyj gorod, in: Archeologi­ českije izučenija pamjatnikov 6-15 věkov v Čechii 1975-1985  gg., Praga, 156-164.

 

Velímský, T. 1985: Region g.Bíliny. Seliščno-istoričeskoje issle­dovanije v bassejně Lomskogo ručija, in: Archeologičeskije  izučenija pamjatnikov 6-15 věkov v Čechii 1975-1985 gg.,  Praga, 72-75.

 

Bubeník, J. - Velímský, T. 1986: Archeologický výzkum polykul­turní lokality u Jenišova Újezda, okr.Teplice - Archäologische  Ausgrabungen einer polykulturellen Lokalität bei Jenišův  Újezd, Bez.Teplice, in: Archeologické výzkumy v severozápad­ ních Čechách v letech 1973-1982, Archeologické studijní  materiály 15, Praha, 42-49, 137-138.

 

Velímský, T. 1986: Archeologické výzkumy v oblasti těžby severočeských hnědouhelných dolů - problémy, výsledky a perspektivy  - Die archäologische Ausgrabungen im nordböhmischen Braun­kohlengebiet - Probleme, Ergebnisse, Perspektiven, in: Archeo­logické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973-1982,  Archeologické studijní materiály 15, Praha, 7-35, 133-136.

 

Velímský, T. 1986: Pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou  v Břešťanech, okr.Teplice - Das schnurkeramische Gräberfeld in  Břešťany, Bez.Teplice, in: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973-1982, Archeologické studijní  materiály 15, Praha, 36-41, 136-137.

 

Velímský, T. 1986: Archäologische Rettungsarbeiten im nordböh­mischen Braunkohlegebiet - Probleme, Ergebnisse, Perspektiven,  Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 30, 6-36.

 

Velímský, T. 1986: Archaeological rescue activities in the mine  district of the brown coal mines of Northern Bohemia, in:  Archaeology in Bohemia 1981-1985, 327-334. Prague.

 

Velímský, T. 1986: Most: Excavations in a mediaeval town, in:  Archaeology in Bohemia 1981-1985, 237-242. Prague.

 

Velímský, T. 1986: K současnému stavu poznání slovanského hradiště v Malíně, obec Kutná Hora - Zum gegenwärtigen Erkenntnis­stand des slawischen Burgwalls Malín, Gemeinde Kutná Hora,  Sborník Národního muzea 39-1/2, 1985, řada A, 55-67.

 

Velímský, T. ed. 1986: Archeologické výzkumy v severozápadních  Čechách v letech 1973-1982 - Archäologische Ausgrabungen in  Nordwestböhmen in den Jahren 1973-1982, Archeologické studijní  materiály 15. Praha.

 

 Buchvaldek, M. - Velímský, T. 1987: Katalog šňůrové keramiky  v Čechách II. Povodí Lomského potoka na Bílinsku - Die Kata­loge der Schnurkeramik in Böhmen II. Einzugsgebiet des Baches  Lomský potok im Gebiet von Bílina, in: Praehistorica 13, 63-  121. Praha.

 

Velímský, T. 1987: Die Rettungsgrabungen im nordböhmischen Braunkohlengebiet, in: Archäologische Rettungstätigkeit in den  Braunkohlengebieten, 11-15. Prag.

 

Velímský, T. 1989: K problematice počátků českých měst - prosto­rový vývoj a nejstarší zástavba - Zur Problematik der Anfänge  der böhmischen Städte - die Raumentwicklung und die ältesten  Bebauungsformen, Archaeologia historica 14, 67-93.

 

Černá, E. - Velímský, T. 1990: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freibergu - Die Ergebnisse der Rekognoszierung des mittelalterlichen Wegs aus Most nach Freiberg,  Archaeologia historica 15, 477-487.

 

Velímský, T. 1990: Archäologie und Anfänge der böhmischen mittel­alterlichen Städte, in: Stadtkernforschung in Sachsen, 121-158, Taf.7, Beil.1-2. Berlin.

 

Černá, E. - Velímský, T. 1991: Lidské kosterní pozůstatky v síd­ lištních objektech kultury nálevkovitých pohárů v Malém  Březně, okr.Most - Menschliche Knochenüberreste in Siedlungsobjekten der Trichterbecherkultur (TRB) in Malé Březno, Kr.Most, Archeologické rozhledy 43, 47-62.

 

Velímský, T. 1991: Jubileum Drahomíra Kouteckého, Archeologické  rozhledy 43, 159-160.

 

Velímský, T. 1991: Děčín, in: Repertorium českých a moravských  měst doby přemyslovské, Bulletin Historického ústavu ČSAV  II.3, 7-9.

 

Velímský, T. 1991: Svoboda nebo hon na zajíce, Archeologické  fórum 2, 128-130.

 

Velímský, T. 1991: Nový nález lužické keramiky z Děčínských stěn  a problematika kontaktů pravěkého osídlení na území Saska a  severozápadních Čech - Der neue Fund der Lausitzer Keramik aus  dem Böhmischen Schweiz sowie die Problematik der Kontakten  zwischen urgeschichtlichen Besiedlung der Gebiete von Sachsen  und Nordwestböhmen, Děčínské vlastivědné zprávy 1991-1, 26-38.

 

Velímský, T. 1991: Příspěvek k dějinám patriciátu v českých městech 13.-14.století - Beitrag zur Geschichte der Patrizierschicht in den böhmischen Städten im 13.-14.Jh., Český časopis  historický 89, 321-335.

 

Velímský, T. 1991: Paul Grimm, Tilleda. Eine Königspfalz am Kyff­häuser. Teil 2. Die Vorburg und Zusammenfassung, Památky  archeologické 82, 419-421.

 

Velímský, T. 1991: Results of studies on a deserted municipal  foundation of high Middle Ages at Děčín, in: Archaeology in  Bohemia 1986-1990, 237-239. Prague.

 

Velímský, T. 1991: On the problems of the 13th municipality at  Kynšperk-nad-Ohří, in: Archaeology in Bohemia 1986-1990, 240-244. Prague.

 

Velímský, T. 1991: Gerhard Billig, Die Burgwardorganisation im  obersächsisch-meissnischen Raum. Archäologisch-archivalisch  vergleichende Untersuchungen, Český časopis historický 89, 817  -818.

 

Velímský, T. 1992: Zur Problematik der Stadtgründung des 13.Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg) - K problema­tice městského založení 13.století v Kynšperku nad Ohří,  Památky archeologické 83, 105-148.

 

Velímský, T. 1992: Studium středověkých cest a problematika  vývoje osídlení levobřežní části oblasti Labských pískovců  - Studium der mittelalterlichen Wege und Problematik der  Besiedlungsentwicklung im linksufrigen Teil des Elbsandsteingebiets, Archaeologia historica 17, 349-364.

 

Velímský, T.1992: Jubileum doc.PhDr.Miroslava Richtera, DrSc.,  Archaeologia historica 17, 463-464.

 

Velímský, T. 1992: Hrabišici Všebor a Kojata a počátky vrcholně  středověkého Mostu - Die Mitglieder der Adelfamilie von Hrabišicer Všebor und Kojata und die Anfänge der hochmittelalterlichen Stadt Most, Český časopis historický 90, 321-334.

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1992: The typological development of  the town of Most, Bohemia, in: Medieval Europe 1992, Urbanism.  Pre-printed Papers, Volume 1, 197-206. York.

 

Velímský, T. 1992: Ke vzniku mašťovského územního a majetkového  celku - Zur Entstehung des Grundbesitzes Mašťov, Muzejní a  vlastivědná práce - Časopis Společnosti přátel starožitností  100, 156-169.

 

Velímský, T. 1992: Drobná keramická plastika ze zaniklého středo­ věkého města v Děčíně - Kleintonplastik aus der mittelalterlichen Stadtwüstung in Děčín, In: Sborník Společnosti přátel  starožitností 3, 97-103.

 

Velímský, T. 1992: 19.zasedání společnosti Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa, Mediaevalia historica bohemica 2, 250-252.

 

Velímský, T. 1993: Die Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg) im Lichte neuer archäologischer  Forschungen, in: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern  /West- und Südböhmen, 2.Treffen 24. bis 26.Juni 1992 in Tábor,  Resümees der Vorträge. Deggendorf - Tábor, 57-60. (bez ISBN či ISSN)

 

Černá, E. - Velímský, T. 1993: Česko-saské kontakty a problematika středověkých cest přes Krušné hory a Děčínské stěny, in:  Čechy a Sasko v proměnách dějin, 359-372, Ústí nad Labem. (ISBN 80-7044-053-8)

 

Rulf, J. - Velímský, T. 1993: A neolithic well from Most - Neolitická studna z Mostu, Archeologické rozhledy 45, 545-560. (ISSN 0323-1267)

 

Sedláčková, H. - Velímský, T. 1993: Archeologický výzkum v historickém jádru Nymburka v roce 1990, Archeologické rozhledy 45,  646-660.(ISSN 0323-1267)

 

Velímský, T. 1993: K počátkům mosteckého hradu, Mediaevalia  historica bohemica 3, 141-164. (ISSN 0862-979X, sv.3)

 

Richter, M. - Velímský, T. 1993: Die archäologische Erforschung  von Stadtwüstungen des 13.Jahrhunderts in Böhmen, Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geographie 11, Bonn,  83-110. (ISSN 0175-0046)

 

Velímský, T. 1995: Die präurbanen Zentren in Nordwestböhmen auf  dem Wege zur Stadt, in: Die Burg - die Burgstadt - die Stadt,  Berlin, 241-255. (ISBN 3-05-002601-4)

 

Velímský, T. 1995: Archeologie a problematika studia městského  domu a parcely, Archaeologia historica 20, 71-80. (ISSN 0231-5823)

 

Velímský, T. 1995: Vývoj obytné zástavby v českých lokačních měs­tech ve 13. a 14.století, in: Kultura średniowiecznego Śląska  i Czech. Miasto, Wroclaw, 71-80.

     (ISBN 83-85 550-59-3)

 

Blažek, J. - Černá, E. - Velímský, T. 1995: Zur Siedlungsgeschichte der böhmischen Seite des Erzgebirges, Germania 73,  463-479. (ISBN 3-8053-1768-9, ISSN 0016-8874)

 

Klápště, J. - Velímský, T. 1995: Die mittelalterliche Stadt Most  als Forschungsfeld der Naturwissenschaften - Středověké město  Most jako předmět výzkumu přírodních věd, (in: Paläobotanik  der mittelalterlichen Stadt Most), Památky archeologické 86,  81-82 (81-161). (ISSN 0031-0506)

 

Pažourek, V. - Velímský, T. 1995: Nově zjištěné raně středověké  nálezy z Labských pískovců - příspěvek k počátkům slovanského  osídlení ve Šluknovském výběžku - Neuentdeckte frühmittel­alterliche Funde aus den Elbsandsteinen - ein Beitrag zu den  Anfängen der slawischen Besiedlung im Gebiet von Šluknov/Schluckenau, in: Archeologické výzkumy v severozápadních  Čechách v letech 1983-1992, Most, 197-212. (ISBN 80-901828-0-1)

 

Velímský, T. 1995: Ke genezi vrcholně středověkého města v Kadani  - Zur Entstehung der hochmittelalterlichen Stadt in Kadaň/Kaaden, in: Archeologické výzkumy v severo-západních Čechách  v letech 1983-1992, Most, 225-238. (ISBN 80-901828-0-1)

 

Klápště, J. - Richter, M. - Velímský, T. 1996: Hausbau früher  Lokationsstädte in Böhmen, in: Hausbau und Raumstruktur früher  Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické, Suppl.6,  Praha, 148-165. (ISBN 80-901 934-7-1)

 

Velímský, T. 1996: Entstehung des Besitzes in Mašťov (Nordwest­böhmen) und die Umstände seiner Schenkung an das Zister­zienserkloster in Waldsassen, Citeaux. Commentarii cistercien­ses. Révue d´histoire cistercienne 47, 205-215. (bez ISBN či ISSN, přitom jde o renomovaný mezinárodní vědecký časopis, vydávaný cisterckým řádem a publikující příspěvky k jeho historii)

 

Velímský, T. 1996: K problematice rané kolonizace 12.století  v Českém středohoří a vzniku feudální pozemkové držby,  Mediaevalia historica bohemica 4, 81-124. (ISSN 0862-979X, sv.4)

 

Velímský, T. 1996: K nejstarším dokladům raně středověkého  spojení mezi Lužicí a severozápadními Čechami, in: Drogi  handlowe i powiazania komunikacyjne na obszarach Euroregionu  Nysa, Jelenia Góra, 15-23. (ISBN 83-903715-2-9)

 

Velímský, T. 1997: Archeologický příspěvek ke studiu duchovní kultury v českých městech vrcholného středověku, in: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 650-653. ISBN 80-902465-0-8

 

Velímský, T. 1998: Raný středověk, in: Kaiserová, K. – Kaiser, V. ed., Dějiny města Chabařovic, Chabařovice, 11-17. ISBN 80-902278-1-3

 

Slavíčková, H. – Velímský, T. – Cvrk, F. 1998: Děčín. Historický atlas měst České republiky, sv.4. Praha. ISBN 80-85268-53-1

 

Velímský, T. 1998: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích, Archaeologia historica 23, 435-455. (ISSN 0231-5823)

 

Velímský, T. 1999: Mikulášské zasvěcení kostelů a počátky trhových sídlišť a měst v Čechách,   Mediaevalia historica Bohemica 6, 7-64. (ISBN 80-85268-98-1, sv.6

 

Velímský, T. 1999: Od raně středověkého hradiště k vrcholně středověkému městu, in: Geografie města Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae 44, Studia geographica I, Ústí nad Labem, 43-45, 49-50. (ISBN 80-7044-256-5)

 

Velímský, T. 1999 (2000): Osídlení, in: Chráněná území ČR I. Ústecko, 51-60. ISBN 80-86064-37-9)

 

Velímský, T. 1999 (2000): K počátkům středověkého osídlení v areálu městského špitálu s kaplí sv. Ducha v Mostě, in: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, Most, 159-170. (ISBN 80-901828-5-2) 

 

Velímský, T. 2000: Historický přehled, in: Anděl, J. a kol., Geografie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, 170-177. (ISBN 80-7044-320-0)

 

Velímský, T. 2000: K donaci vsí Blegou a Nabrezine litomyšlským premonstrátům (kastelán Blah a jeho rod II), in: In memoriam    Jan Rulf, Památky archeologické – Supplementum 13, Praha, 450-455. (ISBN 80-86124-27-4)

 

Velímský, T. 2000: Nové nálezy z hradu Šauenštejna, Castellologica Bohemica 7, 271-277. (ISBN 80-86124-29-0)

 

Velímský, T. 2001: Martin Gojda, Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Recenze práce, Historická geografie 31, 322-325. (ISSN 0323-0988)

 

Velímský, T. 2001: Berthold Waldstein-Wartenberg, Markvartici. Recenze práce, in: Porta Bohemica 1, Litoměřice, 175-177. (ISBN 80-86067-54-8)

 

Velímský, T. 2001: Petr Jenč – Vladimír Peša, Nejstarší osídlení severních Čech. Recenze práce, in: Porta Bohemica 1, Litoměřice, 181. (ISBN 80-86067-54-8)

 

Velímský, T. 2002:  Cruciburgensis magister monetae aneb historie  jednoho omylu. Příspěvek k dějinám městského meliorátu v českých zemích ve druhé a třetí čtvrtině 13. století, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej,  Wroclaw, 201-208. (ISBN 83-913155-8-4)

Velímský, T. 2004: Cruciburgensis magister monetae – tertium non datur, Archeologické rozhledy 56, 672-678 (ISSN 0323-1267)

 

Velímský, T. 2005: Příběh rodu Milhosticů. O počátcích české šlechty, Dějiny a současnost 27/6, 18-21 (ISSN 0418-5129)

 

Velímský, T. 2006: Reflection of Pilgrimages in the Material Culture of the Czech Middle Ages, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture. Europäische Wallfahrtstudien, Band 1, edd. Daniel Doležal – Hartmut Kühne, Frankfurt am Main, 253-270 (ISBN 3-631-54996-2)

 

Velímský, T. 2006: K nejstarším dokladům středověkého spojení Čech s Budyšínskem – About the oldest Documnets on the Connection of Bohemia with the Region of Budyšín (Bautzen), in: Historická krajina a mapové bohatství Česka. Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání,  ed. Robert Šimůnek, Historická geografie, Supplementum I, Praha 2006, s.59-77,  245-246 a tab. I-II. (ISBN 80-7286-093-3)

 

Velímský, T. 2006: Sv. Anna, ochránkyně středověkých manželství. Z pohledu jednoho drobného archeologického nálezu – Die heilige Anna, Beschützerin der mittelalterlicher Ehe. Aus dem Sicht eines kleinen archäologischen Fundes, in:  Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové,  edd. Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec, Praha 2006, 452-462 (ISBN 80-903756-1-8)

 

Velímský, T. 2006: Jan Urban, Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho rodu. Recenze, 6 s. textu, v tisku, Antiqua Cuthna 2

 

Sommer, P. – Velímský, T. 2007: Iluminace Wolfenbüttelského rukopisu – známý neznámý pramen k českým dějinám 10. století,  9 s. textu a 3 obr.,

      v tisku, Sborník k šedesátým narozeninám profesora Josefa Žemličky

Velímský, T. 2007: Paní Bohatěj a její blízcí, 9 s. textu, v tisku, Časopis Matice moravské 1/2007 (ISSN 0323-052X)