DPH NA vnímání zvukových a taktilních podnětů

 

Základní charakteristika

 Princip těchto aktivit  je založen na rozvoj smyslových schopností -  především sluchu a hmatu. Důležitým prvkem je práce ve skupině činnosti je možné přizpůsobit věku žáků.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

8 – 20, klapky na očí střední

 Kde jsem?

V místnosti se rozptýlí hráči se zavázanýma očima a mezi nimi je jeden vidoucí. Ten zaujme výhodné místo a zvolá Kde jsem?Nevidoucí se musí po jeho zvolání nejdříve třikrát otočit dokola a pak teprve ho jdou hledat. Ten zůstává stát na místě. Kdo ho najde je mimo hru. Čeká se až na posledního, který ho najde. Ten pak zaujme roli vidoucího.

Bezpečné.Dbát na dodržování stanovených pravidel

8 – 15 , klapky na oči, míče , lehká

 

 Slepý hlídač

Uprostřed kruhu sedí hráč se zavázanýma očima a má kolem sebe rozloženy 4 míče. Podle pokynu vedoucího se za naprostého ticha snaží určený hráč přiblížit k hlídači a zmocnit se některého míče. Pozná-li hlídač po sluchu odkud se blíží a ukáže tam, musí ho nachytaný hráč vystřídat.

Bezpečná soutěž  .Přizpůsobit věku cvičenců.

6-15, klapky na oči

 

Poslouchaná.

Vedoucí zaváže jednomu z hráčů oči a postaví ho v místnosti k jedné stěně.Jednotlivý hráči se snaží přejít hřiště a dotknout se stěny, tak aby ho nevidoucí neslyšel. Ten zaschne-li jeho pohyb, oznámí to a rukou ukáže odkud zvuk přišel. Kdo je objeven musí se vrátit. Tak se všichni snaží o přechod. Kolika se to podaří?

Bezpečná soutěž

Přizpůsobit věků cvičenců

 

 

 

 

 

 

 

8 – 20, píšťalka

Kdo zapískal?

Žáci sedí v půlkruhu. Hráč se postaví před ně zády. Vedoucí hry určí , kdo zapíská

 

 

Bezpečné.

 

 

 

 

8 – 20, žádné

         střední

Přesný návrat                                                                                   V kruhu o průměru 1 až 1.5 metru je hráč se zavázanýma očima.Vyjde z kruhu ven 10 kroků  vpřed, tam se 2x otočí a vrací se deseti kroky zpět do kruhu.Komu se to podaří?

 

Dbát na bezpečnost

 

 

8 – 20, 10 různých předmětů., papír, tužka

    lehká

Poznej hmatem

Vedoucí  nachystá 10 předmětů různého tvaru a povrchu a dá je kolovat žákům z ruky do ruky. Žáci si v duchu snaží zapamatovat všechny předměty. Poté si je zapíší na papír. Pak se jim předměty ukáží a porovnají se z jejich záznamy.

 

 

Bezpečné

8 – 20, žíněnka,střední

Zasměj se!

Dvě řady sedí proti sobě. Na povel se prvá snaží rozesmát druhou tím, že ji oslovuje, dělá různé grimasy apod. Kdo se zasměje, odstoupí. Když musela již odstoupit celá řada, vymění si úlohy. Měří se čas: vítězí to družstvo, které déle odolalo.

 

 

Bezpečné!

Přizpůsobit věku cvičenců.

8 – 20, žíněnka,střední

Pronikni hradbou

Dvě družstva stojí v řadách, alespoň  10 kroků od sebe. První se ve stoji rozkročném dotýkají navzájem jen vnější stranu chodidel, mají zavázáné oči . Druzí, kteří vidí se snaží neslyšně prolézt mezi jejich nohou. dotkne-li se některý z nich slepého nebo projít mezi  hráči překročením jejich nohou. Dotkne-li se některý

z nich slepého nebo slepý jeho, je vyřazen. Projde-li polovina hráčů, vítězí.

 

Dbát na bezpečnost

8 – 20, láhve, ručník, provaz , hůl.

 

 

Průvodce slepého

Na podlaze se rozestaví láhve nebo podobné předměty.Nastoupí slepec a jeho průvodce. Oba drží v jedné ruce vodítko – je to ručník nebo hůl nebo provaz. Průvodce vede za vodítko za sebou slepce mezi lahvemi tak , aby žádnou neporazil. Kdo to udělá nejlépe?

Dbát na bezpečnost..

 

 

8-20, klapka na oči

lehká

Kocour

Hráč (kocour) má zavázané oči a pohybuje se v kruhu cvičenců (koček), kteří mají předpažené ruce. Když kocour narazí na ruce kočky, může je ohmatat a zamručí. Kočka musí odpovědět „mňau“. Jestli kocour uhadne, kdo to byl, vymění si místo, jestli ne, zůstává v kruhu.

 

Bezpečné.

4+, žádné, nízká

Vizualizace zvuku

 

Jedna skupina hráčů předvede určitý zvuk(např. motor,zvířecí hlas, vrzaní podlahy), druhá má znázornit pohyb, který se zvukem koresponduje. Převod zvuku lze provést jakýmkoli způsobem, vůbec to nemusí být realistické. Může to být cokoli, co se s tímto zvukem spojuje. Je vhodné experimentovat s různými zvuky a pohyby. Skupiny se vystřídají.

15 minut, Naslouchání zvukům, zvuková představivost, skupinová interakce

Pokud během hry vykrystalizuje sestava zvuků a pohybů, která se skupině zvlášť zamlouvá, pokusí se všichni celý projev bez přerušení sjednotit do projeveného aktu.

4+, žádné, nízká

Kdo je vedoucí?

 

Skupina stojí v kruhu, jeden dobrovolník odejde mimo dohled. Potom si skupina zvolí vedoucího, který ji povede ve vydávaní různých zvuků. Hráči napodobují vše, co u vedoucího slyší. Poté se dobrovolník vrátí, postaví se doprostřed kruhu a pokouší se vedoucího odhalit. Ten musí měnit zvuky pravidelně a hráči v kruhu se na něj nesmějí dívat, aby ho neprozradili. Předem se určí počet pokusů, kolikrát smí hádající označit ticho, koho považuje za vedoucího.

10 minut, Rozvoj pozorovacích schopností, naslouchaní zvukům, skupinová interakce

Místo zvuků lze předvádět a napodobovat pohyby.

4+, lavičky, kužely, díly švédské bedny, míče, klapky na oči, střední

Orientace

 

Skupina vybere jednoho zástupce, kterému se zavážou oči. Jeho úkolem je přejít připravenou trasu pomocí zbývající skupiny, která ho naviguje.

10-15 minut, Naslouchání zvukům, orientační schopnosti, vnímání taktních podmětů

Lze přidat více pomůcek, nebo utvořit štafetu. Volíme rovný bezpečný povrch.

6+, klapky na oči, nízká

Hmota

 

Hráči si zavážou oči a rozestoupí se po hale. Vedoucí určí jednu osobu, která bude označena jako„hmota“a která nesmí promluvit. Hráči na znamení začnou hledat „hmotu“. Pokud se dva hráči setkají musí odpovědět slovem hmota. Když naleznou hmotu, připojí se k ní a mlčí  až do konce hry.

10-15 minut, Naslouchání zvuků, vnímání okolí, skupinová i Rovný bezpečný povrch, vymezené území pro pohyb skupiny. Pomalý pohyb s rukama před sebou.

8+ , klapky na oči, střední

Zvěřinec

Hráče rozdělíme do skupin. Každá skupina bude představovat zvuky nějaké zvíře. Pak hráči zavřou oči a rozptýlí se po prostoru. Každá dvojice se svolává svými zvuky.

 

5-10 minut, naslouchání zvukům

. Pomalý pohyb s rukama před sebou.Volíme rovný bezpečný povrch.

8+ ,klapky na oči, nízká

Kde jsem?

V místnosti se rozptýlí hráči se zavázanýma očima a mezi nimi je jeden , který vidí. Ten zaujme vhodné místo a zavolá: „Kde jsem ? “. Zůstane tam  stát a ostatní se ho snaží nalézt.

5-10 minut, naslouchaní zvukům, -Slepí se můžou po jeho zvolání nejdříve otočit jednou dokola a pak teprve ho jdou hledat.

5+, klapky na oči, nízká

Poslouchaná

Vedoucí zaváže jednomu z hráčů oči a postaví ho v místnosti k jedné stěně. Ostatní se postaví k protilehlé stěně. Vedoucí pak pokynem vyzve jednoho hráče, aby se pokusil neslyšně přejít místnost a dosáhnout stěny, u níž stojí slepý. Ten, zaslechne-li jeho pohyb oznámí to a rukou ukáže, odkud zvuk přišel. Kdo je takto objeven, musí se vrátit. Tak se postupně pokusí všichni o přechod.

10-15 minut, naslouchání zvukům, Ztížení: hráči musí každých 5 kroků udělat jeden dřep.

 

5+, žádné, nízká

Mlčeti zlato

Hráči leží na zemi, mají mezi sebou prostor, zavřou oči a jsou tiše. Pak vedoucí prochází mezi hráči , a když se dotkne hráče, hráč musí okamžitě vyskočit a vydat libovolný pokřik. Pak si opět lehne a nastane klid.

5-15 minut, vnímání zvuků a taktních podmětů

6+, šátek, míče, nízká

Slepý hlídač

Hráči utvoří velký kruh a doprostřed si sedne jeden hráč.Vedoucí mu zaváže oči a rozmístí kolem něj míče.Úkolem hráčů je odebrat nepozorovaně míč a vrátit se na své místo.  Pokud hráč se zavázanými oči uslyší, jak někdo bere míč, ukáže tím směrem, a tím vyřadí hráče.

10-20 minut, naslouchání zvuků,

 místo míčů můžeme dát různé předměty, které budou na dotyk hlučnější.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvOv)

6+, žádné, nízká

Filosofie

Hráči dostanou lístky, na kterých jsou napsány jména filosofů. Sednou si do kruhu a čekají, až vedoucí zvolá určitý filosofický směr. Pokud jméno filosofa, kterého mají na lístku zapadá do toho směru, musí co nejrychleji vstát a zvolat jméno filosofa.

Do hry vstupujte lehce protažení. Jinak si myslím, že je to hra bezpečná, jen je nutné dávat pozor, aby nedošlo k pádu skupiny a tím k možnému zranění některého z hráčů.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – Fy)

10-15, klapka na oči

Fyzici

10 žáků dostane jména slavných fyziků. V kruhu o obvodu „n“se pochytají za ruce.Ve středu kruhu je např. pan Newton a pan Einstein, který má zavázané oči. Pan Einstein  volá na pana Newtona. Newtone v jakém bodě se nacházíš. Ten odpoví  „ nacházím se v tomto bodě“.Albert Einstein se zavázanýma očima ho hledá podle hlasu rovnoměrně zrychleným pohybem. Newton mu šikovně ustupuje z dráhy. Když se Einstein dotkne Newtona, vymění si oba fyzici role. Poté nastupuje další dvojice fyziků.

 

 

Bezpečné.Přizpůsobit věku cvičenců

Literatura:

BUDÍNSKÁ, H . Hry pro šest smyslů  Praha : IPOS –artama,1994, ISBN 80-7068-084-9.

HERMANOVÁ,S. NEUMAN,J.Hry do kapsy2 :sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.Praha : portál 2003 s.96 ISBN 80-7178-673-X

MAZAL, F., Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000, 296 stran; ISBN 80-85783-29-0

ROVNÝ,M. ZDENĚK D. Pohybové hry Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelství 1979, s.205 ISBN 67-152-79

ZAPLETAL, M., Encyklopedie her. Praha: Olympia, 1973, 243 stran; ISBN 25-015-73