Zahřívací a kontaktní hry

 

Základní charakteristika

Patří do skupiny her bořících bariéry mezi lidmi. Jsou to hry s jednoduchými pravidly, jednoduchým dějem, veselé a uvolňující. Úkoly: připravují oběhovou soustavu na následující výkon, zlepšují připravenost k náročnějším koordinačním činnostem, navozují optimální podmínky pro psychickou výkonnost, vytvářejí podmínky pro předcházení zranění.

Aplikace zahřívacích a kontaktních her vede by měla vést k prohloubení vzájemného vnímání a k větší intenzitě vztahů. Zahřívací a kontaktní hry se aplikují obvykle po hrách na seznámení.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

 8 – 30, šátky, střední

Dračí souboj

Skupina se rozdělí na družstva po 8 – 10 hráčích. Postaví se do zástupu a uchopí se kolem pasu. Poslední si zastrčí za pas šátek tak, aby alespoň polovina splývala dolů. Tím je vytvořen drak. Na povel začne hlava draka, první hráč, honit posledního, aby mu sebral šátek. Dostihne-li hlava draka svůj ocas a sebere mu šátek, je konec hry. 

1.        Dostatečně velký, rovný prostor.

2.        Možnost roztržení oděvu.

3.        Doporučuji rozcvičení.

 10 – 30, klapky na oči, malé

Výkřiky ve tmě

 Hráči se rozdělí do dvojic. Každá dvojice si vymyslí název, sestávající ze dvou slov. Každý si pro sebe vezme jedno slovo. Potom jsou partneři rozděleni a vedoucí z nich vytvoří dvě skupiny na protilehlých koncích hřiště. Zde si každý zakryje oči. Na povel vedoucího začne každý volat název svého partnera do dvojice. Za stálého volání se snaží zahlédnout svoji přezdívku a vydat se správným směrem. Hra končí, když se zkontaktují všechny páry.

1.        Velký prostor bez překážek.

2.        Nutný pomalý pohyb s rukama před sebou.

 

 10 –30, klapky na oči, malé

Hmota

 Všichni hráči si zavážou oči a pohybují se ve vymezeném území. Vedoucí vybere jednoho z nich – ten bude jádro hmoty. Hráči se včetně hmoty pohybují, nemluví a snaží se hmotu dotykem objevit. Dotkne-li se hráč hráče, zeptá se: „Hmota?“ Není-li to hledaná síla, odpoví dotyčný také slovem „Hmota“. Hráč, který představuje jádro Hmoty neodpovídá. Pokud se ho někdo dotkne, připojí se k němu a stává se také hmotou. Hra končí, když se všichni drží za ruce a jsou součástí Hmoty.

1.        Vymezené území provazy, závěsem apod.

2.        Pomalý pohyb s rukama před sebou.

3.        Zákaz běhání. 

10 – 20, žádné, malé

Zasedání

Skupina vytvoří kruh a každý chytne v pase partnera před sebou. Všichni udělají podřep a každý si sedne na kolena hráče stojícího za ním. Na důkaz, že všichni pohodlně sedí, pozvednou paže a zatleskají. Nakonec se skupina pokusí o pochod.

Zmírnění výškových a váhových rozdílů vyváženým rozmístěním

 

8 – 12, žádné, malé

Gordický uzel

Žáci vytvoří kruh tak, aby se dotýkali rameny. Potom každý předpaží levou ruku a uchopí ruku svého spoluhráče. Nesmí chytit za ruku svého souseda. Totéž s pravou rukou. Cílem hry je rozplést uzel, který vznikl. Selžou-li všechny pokusy o rozpletení, může vedoucí uvolnit jedno spojení, o kterém si skupina myslí, že je klíčové.

1.        Doporučila bych dát časový limit.

2.        Vhodné je volné oblečení.

6 – 30, židle, předměty na podávání – např. míčky, malé

Bezruká štafeta

Rozdělíme skupinu do družstev po 6 – 10 hráčích. Každá skupina bude mít vymezený krátký úsek, ve kterém si musí všichni členové předat bez pomoci paží vybraný předmět. Předávaný předmět leží na židli před družstvem. Vyhrává družstvo, jehož poslední hráč jako první donese předmět na vyznačené místo.

Volit předměty, které nemohou při předávání způsobit zranění, nebo se rozbít.

 

10 – 20, žádné, střední

Závin

Žáci se drží pevně za ruce a vytvoří kruh. V jednom místě kruh rozpojíme a určíme prvního a posledního. První zůstane pevně stát a řada, vedená posledním, začne kolem prvního obíhat. Poloměr obíhání se zmenšuje. Nakonec vznikne útvar, který můžeme nazvat závinem.

Vhodný výběr prvního a posledního žáka.

10-30, 2 molitanové míče,

nízké 

Předávaná 

Skupina se rozpočítáním rozdělí na dvě družstva. Hráči obou družstev vytvoří tělesný kruh a zaklesnou se za lokty tak, aby předloktí směřovala horizontálně do kruhu a dlaně byly obráceny nahoru. Jakýkoliv hráč obdrží molitanový míč. Na znamení vedoucího (písknutí apod.) si začnou hráči míč předávat jakýmkoliv směrem dokola. Až se míč dostane k hráči, který začínal opakuje se to samé na druhou stranu. Hra končí okamžikem, kdy bude mít začínající hráč míč ve svém držení.

Tělesný kontakt, spolupráce, řešení problémů.

Doporučuje se jako soutěživá činnost.

Je třeba zachovávat držení.

Když předmět spadne na zem, může ho sebrat pouze hráč, kterému vypadl a hra pokračuje od něho dále. Předmět sebere rukama.

10-30, 2 kužele, 2 obruče, 2 plastové láhve, 2 molitanové míče, 2 dřívka,

nízké

Předávaná

Na čáru se umístí kužel. V určité vzdálenosti od  něho se umístí obruč, aby i ona byla součástí čáry. Vzdálenost mezi obručí a kuželem je dána počtem hráčů. Do těsné blízkosti obruče se umístí molitanový míč, dřívko a plastová láhev. Připraví se dvě takové dráhy.

Skupina se rozpočítáním rozdělí na dvě družstva.

Každé z družstev se postaví do řady, do prostoru připraveného pro hru (stanou se součástí dráhy). První hráč stojí u obruče a poslední hráč stojí u kužele. Hráči se zaklesnou za lokty tak, aby předloktí směřovala horizontálně do kruhu a dlaně byly obráceny nahoru.

Na znamení vedoucího (písknutí apod.) uchopí první hráč jakýkoliv z předmětů v blízkosti obruče. Postupně si předmět hráči předávají. Poslední hráč se musí předmětem dotknout kužele a posílá ho zpět. Když je předmět zpět u prvního hráče pokládá jej hráč do prostoru obruče. Hra končí okamžikem, kdy bude poslední z předmětů položen do prostoru obruče.

Tělesný kontakt, spolupráce, řešení problémů.

Doporučuje se jako soutěživá činnost.

Je třeba zachovávat držení.

Je také třeba dodržovat dotyk předmětu s kuželem a umístění předmětu do prostoru obruče.

Když předmět spadne na zem, může ho sebrat pouze hráč, kterému vypadl a hra pokračuje od něho dále. Předmět sebere rukama.

Bezpečná hra, ale doporučuji používat bezpečné předměty (žádné ostré hrany…).

10-30, 4 židle, 6 molitanových míčů, nízké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezruká štafeta

Na čáru se umístí v určité vzdálenosti od sebe dvě židle. Vzdálenost židlí od sebe je dána počtem hráčů. Na jednu ze židlí se umístí 3 molitanové míče. Takto se vytvoří dvě hrací dráhy.

Skupina se rozpočítáním rozdělí na dvě družstva.

Každé z družstev se postaví do řady, do prostoru

připraveného pro hru (stanou se součástí dráhy). První hráč řady stojí u židle s míčky a poslední hráč řady stojí u druhé židle.

Každému družstvu je přidělen název podle zvířete.

Na znamení vedoucího (písknutí apod.) uchopí první hráč míček ze židle pod bradu. Pod bradou si ho předávají postupně hráči celého družstva. Když je míček u posledního hráče řady pokládá ho (stále pod bradou) na židli. Poté musí poslední hráč napodobit zvuk zvířete, podle kterého se družstvo jmenuje. Na zvuk reaguje první hráč a uchopí druhý míček ze židle a vše se opakuje.

Hra končí v okamžiku, kdy hráč položí (pod bradou) poslední (třetí) míček na židli.

Tělesný kontakt, spolupráce, taktika.

Bezpečná hra.

Doporučuje se jako soutěživá činnost.

Je třeba dodržet, aby první hráč řady byl otočen směrem k židli s míčky, kromě okamžiků předávání míče svému spoluhráči.

Když míč spadne na zem, může ho sebrat pouze hráč, kterému míč vypadl, a to pouze pod bradou.

10-30, klapky na oči,

nízké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkřiky ve tmě

Ve skupině se vytvoří dvojice hráčů. Čtyři až šest lidí ze skupiny budou určeni jako hlídači. Každá dvojice hráčů si vybere název, který se bude skládat ze dvou slov (přezdívka dvojice). Každý z dvojice si pamatuje jedno ze slov.

Dvojice hráčů se rozdělí a vzdálí se na vzdálenost min. 20metrů. Hráči obdrží klapky na oči.

Na znamení vedoucího (písknutí apod.) začne každý volat název svého partnera z dvojice. Za stálého volání se snaží každý hráč zaslechnout svou přezdívku a vydat se správným směrem.

Hra končí, když se dvojice setká. Dvojice si sundává klapky z očí a v tichosti odchází z hrací plochy.

Hlídači jsou rozmístěni podél hrací plochy a hlídají, aby nedošlo ke zranění hráčů.

Poznávání se, tělesný kontakt, zábava a legrace.

Bezpečnost: Hra vyžaduje větší prostor bez překážek. Zdůrazněte pomalý pohyb s rukama před sebou. Smluvte si signál, kterým můžete hru z bezpečnostních důvodů přerušit (písknutí píšťalou apod.).

10-30, obruče, pevné naplněné pytlíky,

nízké

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bamp

Skupina se rozpočítáním rozdělí na tři družstva.

Každé družstvo se přemístí ke svému prostoru pro hru. Prostor pro hru se skládá z obruče a z vymezeného prostoru pro chytání (určen čárou, lanem apod.), který je vzdálen asi 6 metrů od obruče. Družstvo si určí jednoho házeče, který se postaví do obruče. Ostatní hráči jsou chytači. Chytají vždy dva hráči. Ostatní hráči čekají na svůj čas. Každý házeč obdrží pytlík.

Na znamení vedoucího (písknutí apod.) házeč hází pytlík na chytače a ty se pytlík snaží zachytit svými těly bez pomoci paží. Pytlík pak musí ve společném držení předat házeči do prostoru obruče a hra pokračuje s dalšími hráči družstva.  

Hra končí až se vystřídají všichni hráči v družstvu a pytlík je v držení házeče.

 

 

 

Tělesný kontakt, spolupráce.

Pokud pytlík chytači nechytnou může ho sebrat pouze házeč.

Pokud jsou chytači v lichém počtu,tak půjde jeden z hráčů dvakrát.

Pokud pytlík spadne chytačům při přechodu k házeči, tak ho mohou sebrat pouze svými těly bez pomoci paží.

Bezpečnost: Dostatečně velký prostor pro rozmístění trojic, bezpečný povrch.

Pytlík je naplněn např. novinami, kuličkami.

10-30, žádné,

nízké

 

 

 

 

 

Závin

Podle počtu zúčastněných vytvoříme jeden nebo dva kruhy (10-15 hráčů do jednoho kruhu).

V jednom místě kruh rozpojíme a určíme prvního a posledního. První zůstane pevně stát a řada, vedená posledním, začne kolem prvního obíhat. Poloměr obíhání se zmenšuje. Nakonec vznikne útvar, který můžeme směle nazvat závinem.

Využijeme složitého útvaru a zadáme skupině obtížný úkol, aby překonala v seskupení závinu aspoň desetimetrový úsek.

Tělesný kontakt, spolupráce.

Nedoporučuje se jako závodivá činnost.

Bezpečnost: Hrát na rovné ploše.

10-30, žádné,

nízké

 

Zasedání

Když se hry účastní více jak patnáct hráčů rozdělí se skupina na dvě družstva podle výšky.

Každé z družstev vytvoří tělesný kruh směrem do středu kruhu, aby se všichni dotýkali rameny. Potom udělají všichni vpravo v bok a tři úkroky do středu kruhu. Každý uchopí v pase partnera před sebou. Všichni udělají podřep a každý si odvážně sedne na kolena hráče stojícího za ním. Na důkaz, že všichni pohodlně sedí, pozvednou paže a zatleskají.

 

 

 

Tělesný kontakt, spolupráce, důvěra a zábava.

Dbát na to, aby hráči před usednutím byli od sebe stejně vzdáleni.

Bezpečnost: Zmírněte velké váhové a výškové rozdíly mezi hráči jejich vyváženým rozmístěním v kruhu. Hráči v šusťákách musí udělat takový podřep, aby měli stehna téměř vodorovně. Poté se na nich dá bezpečně sedět. Pozor, nekontrolovatelný pád skupiny je velmi nepříjemný!

15 - 18, 2x šátek, střední

Slepý sochař

Z patnácti členné skupiny vytvoříme pět družstev po 3. V každé trojici se určí sochař, model, hmota. Sochař a hmota obdrží šátek na oči. Model vymyslí zajímavý tvar a vytvoří ho. Úkolem sochaře je vytvořit z hmoty představovaný model. Hráč, který bude modelován musí zůstat v poloze, která mu byla dána sochařem. Domnívá- li se sochař, že již dílo dokončil. Sundá si šátek a zjistí jakou měl úspěšnost s vytvarováním vlastního modelu podle dané předlohy. 

Skupina si vytvoří kolem sebe dostatek prostoru. Skupina musí být v těsné blízkosti sebe, aby sochař dosáhl na obě díla.

10-20, 3x 2 různé předměty (mašle a malý míček) . Střední

Spojení

Při této hře rozdělíme skupinu na dvě stejně početná družstva. Hráči v družstvu stojí za sebou zády k vedoucímu. Jen poslední hráč ve skupině kouká na vedoucího. Před prvním hráčem leží dva předměty, jeden vlevo a druhý vpravo. Vedoucí má tytéž předměty v levé a pravé ruce. Zvedne-li levou ruku musí poslední hráč správně reagovat a zaslat impuls levou rukou. Jakmile dojde signál k prvnímu hráči, tak ten se snaží co nejrychleji uchopit odpovídající předmět na levé straně. Kdo uchopí daný předmět rychleji, toho družstvo získává bod. Hra končí, až se všichni hráči vystřídají na pozici prvního a posledního hráče.

Správná volba předmětů, aby nedošlo k poranění (tvar).

10 - 20, 5 lístečků se slovy(např:med, les atd.). Těžké.

Živá abeceda

Hráče rozdělíme na skupiny po 5 - 10 lidech. Každá skupina dostane od vedoucího za úkol vytvořit pomocí svých těl slovo, které vedoucí určí. Toto slovo musí být čitelné, aby jiné družstvo poznalo, co za slovo vytvořili.

Dostatek prostoru kolem sebe.Volíme slova krátká tak, aby se dala vytvořit.

10 - 20, klapky na oči pro každého, střední.

Hmota

Všichni hráči si zaváží oči a poté vedoucí zvolí jednoho z nich jádrem mocné síly Hmoty. Úkolem tohoto hráče je pomalý pohyb a zachování mlčenlivosti. Ostatní hráči se pohybují a snaží se tuto Hmotu dotekem objevit. Dotkne-li se hráč hráče, zeptá se Hmota?. Není-li to hledaná hmota, odpoví hráč Hmota. Hráč, který hmotu představuje neodpovídá. Dotkne-li se někdo tohoto hráče, chytne se ho a pokračují ve dvojici. Hra pokračuje do té doby, než se všichni hráči stanou součástí oné hmoty.

Prostředí by mělo být bez překážek. Rovný bezpečný povrch. Pomalý pohyb - (chůze).

10 - 20, žádné,malé.

Aura

Tato hra je určena pro dvojici hráčů. Dva hráči se postaví čelem k sobě a dotknou se navzájem dlaněmi. V této poloze zavřou oči a soustředí se na to, aby vnímali energii, kterou si vzájemně předávají. Po minutě nechají paže klesnout podél těla (oči mají stále zavřené). Poté na pokyn vedoucího paže pozvednou a snaží se v naprosté tichosti vyhledat partnerovu dlaň, aniž by se jí dotkly.

Dbáme na to, aby hráči měly zavřené oči. Vzdálenost mezi hráči by měla být co nejmenší. Každý soutěžící by měl mít čisté ruce.

20 - 30, předměty (různé druhy míčů, umělohmotné talíře, malé kužele). Vymezíme prostor (kruh) kam daný předmět budou odkládat.

Bezruká štafeta

V této hře vyzkoušíme, jak jsou hráči trpěliví a šikovní. Skupinu rozdělíme na družstva po 5 - 10 hráčích. Každá skupina obdrží předměty, které si bude muset bez pomoci rukou předávat. Skupina vytvoří zástup co nejblíže za sebou, aby předávání bylo co nejkratší. Uchopí - li daný předmět poslední hráč družstva, je štafeta u konce.

Soutěžící mohou taktizovat s předmětem, ale podmínkou ke splnění úkolu je to , aby se vystřídal celý zástup. A předmět byl dopraven na správné místo. Můžeme posílat i více předmětů za sebou.Dbáme na to,aby nebyly předměty ostré a rozbitné. Pokud předmět během hry upadne vrací se na start a jde se od začátku. Zajímavou odměnou této hry je spousta smíchu.

10 – 20, žádné, střední

Vstávání

V této hře má společně vstát co nejvíce členů skupiny. Tuto hru, zahajují dvojice hráčů. Dvojice se postaví a dají chodidla špičkami k sobě, uchopí se za ruce  a pomalu si sedají na zem. Poté se začnou pomalu zvedat. Podaří-li se vstát dvěma dvojicím, vytvoří čtveřici. Postupně se přidávají další dvojice. Na závěr se pokusí vstát celá skupina.Samozřejmě při větším počtu hráčů není dost dobře možné udržet dotyk špičkami nohou. Zde tedy postačí, když se skupina udrží za ruce při společném sedání a vstávání. Důležité je však zachování stálého kontaktu členů skupiny.

Vzhledem k bezpečnosti provádějte toto cvičení na rovné ploše bez tvrdých, ostrých předmětů. 

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků simulace zrakového postižení)

10-30, klapky na oči, lana popř. šňůra

nízké 

Upíři

Skupina je v prostoru, který je dán čtveřicí pomocníků, kteří stojí ve vzdálenosti asi 20 metrů od sebe ve tvaru čtverce. Strany čtverce jsou tvořeny lany či šňůrou.

Hráči obdrží klapky na oči. V tomto okamžiku jsou    vedoucím vysvětlena hráčům pravidla a způsob hry.

„Hra, kterou nyní budeme hrát se jmenuje “upíři“. Představte si, že na naší planetě nastala dlouhá noc a rozmnožil se zvláštní druh upírů využívajících tmy k napadání lidských stvoření. Dostali jste se do zatemnělé oblasti. Musíte se zde pohybovat obezřetně, aby se nikoho z vás nedotkl upír a nenakazil vás. Já nyní určím jednoho hráče, který bude představovat upíra. Upír nevydává žádné zvuky. Narazí-li na sebe dva hráči, kteří nejsou upíři, pak oba vydají srdcervoucí výkřik a pokračují ve svém pohybu dále. Narazí-li někdo na “upíra“, pak se ozve jen jeho výkřik. Pozná, že je infikován a stává se sám upírem. Upíři se pohybují pomalu v prostoru a ostatní se jim snaží intuitivně vyhnout. Narazí-li na sebe dva upíři, tzn. že se neozve ani jeden výkřik, přemění se oba na lidi“. Hra by ideálně měla skončit tehdy, když všichni projdou přeměnou na upíra a pak se opět přemění na lidi.

Tělesný kontakt, vzájemná komunikace, spolupráce.

Trocha trpělivosti neuškodí. Doporučuji jako uklidňující aktivita na závěr hodiny. Nutné vysoké soustředění.

Hra nemusí vždy skončit ideálně, proto se doporučuje hrát hru s časovým limitem.

Místo doteku mohou upíři toho, na koho narazí, slabě štípnout.

Podle obtížnosti a dovedností účastníků volte podmínky případné „pomoci“ – nápovědy apod.

Bezpečnost: Hrát na rovné ploše.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – Fy)

10 - 20, lístečky se jmény (značek a jednotek). Střední

Jednotka hledá svou značku

Každý hráč obdrží lístek na, kterém je napsána značka nebo jednotka veličiny. Tyto značky a jednotky se navzájem hledají. Hráči pokřikují kolem sebe danou značku nebo jednotku (to co mají na lístečku napsané). Hra končí až každá značka nalezne svou jednotku.

V této hře si hráči připomenou jaké veličiny známe a v jakých jednotkách je udáváme. Hru můžeme ztížit, když po přečtení lístečku si hráči nasadí klapky na oči. Tím se stává hra zajímavější. Nutno vymezit prostředí bez překážek. 

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – M )

 12 – 30, žádné, střední

Hráči dostanou čísla od l do 10 a rozptýlí se po hrací ploše. Vedoucí hry zavolá číslo, např. 15. V té chvíli se snaží hráči vytvořit skupinky tak, aby součet jejich čísel bylo číslo 15. Hráči, kteří zbudou dostanou trestný bod. Po chvíli změna součtu na součin. 

Při součinu vhodný výběr čísel, např. vynechat l apod. 

12 – 30, žádné, malé

Rozdělíme žáky na dvě skupiny. Každá skupina má za úkol vytvořit ze svých těl několika ciferné číslo. Žáci mohou čísla tvořit pouze v prostoru. Na podlaze smí být jenom základna. Vyhrává ta skupina, které se podaří sestavit méně ciferné číslo.

Variace: tvoření rovinných a prostorových obrazců. Např. která skupina dříve vytvoří kvádr nebo obdélník apod. Necvičící žáci mohou dělat porotu. Tj. určit, zda se vytvořená struktura opravdu podobá zadání.

Pokud by byly stavby větší než dvě osoby, je nutná záchrana.

Literatura:

 NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 328 str. ISNB 80-7178-218-1