Hry na rozvoj vytrvalosti

 

 

Základní charakteristika

Principem těchto aktivit jsou opakované nebo souvislé běhy na kratší či delší vzdálenosti za pomoci různých met nebo vymezeného území nebo plnění jiných úkolů. Obvykle k nim lze přiřadit další aktivity, které se realizují při patřičném zatížení v delším časovém úseku. Z hlediska rozvoje pohybových schopností jsou orientovány rozvoj vytrvalosti a posílení dolních končetin. Základní aktivitou jsou běhy. Předností: jsou vhodné pro velké spektrum populačních ročníků, bezpečné, zapojení jednotlivců i skupin a herní rivalita mezi jednotlivci i družstvy.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

 

15-20, píšťalka, střední

Stíhací závod v kruhu

 Žáci utvoří kruh a rozpočítají se na prvý – druhý. Na povel vyběhnou liší, obíhají kolem kruhu a každý se snaží dohonit svého předcházejícího a dotykem ho vyřadit ze hry. Po vyřazení 2 hráčů se všichni vrátí na svá místa a na další povel běží sudí.

Kruh vyznačíme metami, aby nedocházelo k jeho zkracování.

 

15 – 25, píšťalka,

střední

Běh k neznanému cíli

 Na hřišti zvolíme dvě rovnoběžné čáry, vzdálené od sebe

 25-30m. Všichni hráči se shromáždí za jednu z nich a na písknutí vyběhnou ke druhé čáře. Jakmile však uslyší hvizd píšťalky, obrátí se a běží zpátky ke startu. Vyučující může písknout ještě několikrát a pokaždé je to povel: Obraťte se čelem vzad a utíkejte na opačnou stranu! Nikdo z hráčů si není jist, zda bude cílem první nebo druhá čára. Pak se píšťalka odmlčí, a kdo nejdříve přeběhne čáru vpředu, vyhraje.

 

.Pokud se vyskytnou jedinci, kteří se budou zdržovat poblíž první či druhé čáry, necháme soutěžící doběhnout do cíle a ti neposlušní si zaběhají poněkud déle.

 

10 – 20, mety,

střední

Beduínské závody

 Na startovní čáru postavíme metu. Soutěžící se postaví na start a na povel vyučujícího vyběhnou směrem k metě, která je vzdálená asi 50metrů. Kdo dorazí k metě nejdříve, zůstane stát a vykřikne: Ake akab!-rozkaz, aby všichni ostatní běželi zpátky ke startu. Kdo je zpět na startu první, zůstane stát a stejným povelem pošle zbytek soutěžících opět k cíli. A tak běhají sem a tam a při každé obrátce je běžců o jednoho méně, až nakonec běží už jen jediný, ten nejpomalejší.

 

Vzdálenost mezi startem a cílem se dá změnit, podle počtu, věku či fyzické zdatnosti soutěžících.Každý soutěžící musí mety na startu a v cíli oběhnout. Tím budeme mít zajištěno, že si nikdo z nich cestu nezkrátí.

 

 

 

20 – 30, mety,

střední

Lavina

Družstva, nejvýše 5-ti členná, stojí v řadách vedle sebe. Před družstvy v přiměřené vzdálenosti (kolem 20-30m) označíme metu- čáru rovnoběžně s postavením družstva. Žáci ve družstvech rozpočítají od levého krajníku. Na povel vyběhnou všichni první, běží přímo k metě, na kterou musí došlápnout. Vracejí se zpět, vezmou za ruku druhé, běží s nimi k metě a zpět atd. Až běží celé družstvo tam a zpět. Nyní zůstanou stát první na svých místech, při dalším běhu zůstanou stát i druzí atd., až poslední běží sám k metě a zpět. Vítězí družstvo, jehož poslední člen se nejdříve vrátil na své místo.   

 

 

Musíme dbát na to, aby každé družstvo správně obíhalo mety a nerozpojovalo se. Pro bezpečnost doporučuji použít mety kuželové.

 

15-20, píšťalka, mety, papírové koule,

střední

 

Sbírání papírových koulí

 Zvolíme vymezené území ve tvaru čtverce, do kterého rozmístíme papírové koule a tři soutěžící hlídače.Zbytek

soutěžících - lupiči rozestavíme do vzdálenosti asi 5m od vymezeného území. Na povel vybíhají lupiči a snaží se uloupit kouli a odnést si ji  na své místo – domečku. Hlídači jim v tom brání, koho chytí ten musí vrátit všechny koule hlídačům. Vyhrává soutěžící s největším počtem koulí.

Dbáme na to, aby lupiči nosili své koule pouze po jedné a to až do svého domečku

 

15-20, mety

Vylučovací závod v kruhu

 Po obvodu hřiště se rozestaví v pětimetrových vzdálenostech žáci, levým bokem do středu kruhu. Na povel všichni vyběhnou a každý se snaží dohonit svého předchozího a dotykem ho ze hry vyřadit. Vítězí ti, kteří  zůstanou ve hře po uplynutí  30 – 60 vteřin.

Obvod kruhu přizpůsobíme vyspělosti a věku žákům. Ale měl by být dostatečně velký, aby se rozvíjela vytrvalost žáků.

 

15-20, štafetové kolíky

Stíhací závod družstev

Závod se provádí na okruhu asi 50 m. Družstva se rozestaví před startem tak, aby mezi nimi byly stejné odstupy. Za každé družstvo startuje nejdříve první žák se štafetovým kolíkem. Když oběhne okolo, předá štafetu druhému, ten po oběhnutí třetímu atd. než se všichni z družstva vystřídají. Jestliže je některý běžec předstižen, odstupuje celé jeho družstvo.

Délka závodu se řídí vyspělostí a věkem žáků.

 

 

15-20, píšťalka,

střední

 

 

Na myslivce a zajíce ( Na vlky a zajíce )

 Hráče rozdělíme na dvě početně i výkonnostně stejná družstva. Pokud to lze, realizujeme hru na volejbalovém hřišti, kde mezi zadní a útočnou čárou přikreslíme ještě několik čar. Tato organizace je pro dvacet hráčů, jinak zvolíme více čar.

Jedno družstvo obsadí šest čar svými hráči (myslivci), kromě poslední zadní čáry (čára vítězství), nebo je za poslední čárou na které myslivci stojí meta. Na čáře v délce 9 m mohou být maximálně 3 myslivci, kteří se mohou pohybovat pouze po čárách a smí dotykem vyřazovat zajíce pouze před sebou. Zajíci stojí před první čarou a po zahájení hry se snaží bez vyřazení proniknout až za čáru vítězství.

 Pokud se myslivec stojící na čáře nebo nad čarou zajíce dotkne, zajíc po straně opustí herní prostor a začíná opět znovu. Pokud se dostane až za čáru vítězství, získá pro družstvo bod a hraje znovu. Dotek myslivce za čarou neplatí. Po předem stanovené době se družstva i funkce vymění. Družstvo, které získá více bodů, vítězí. Vyběhnutí z hřiště do boku znamená začít znovu.

 

Dbáme převážně na dodržení daných pravidel.

 20-25,  

lístečky,mety

Zlaté kameny:

Vymezíme určitý prostor,kde rozházíme papírky (míčky)-zlaté kameny. Ze skupiny vybereme 2-3 hlídače,kteří chrání lístečky (míčky). Pronásledují ostatní ,kteří se jim je snaží ukrást – vždy smí vzít jen jedena nosí si ho na některé místo mimo hranice herního území. Pokud dá hlídač útočníkovi babu musí vrátit vše co do té doby nasbíral.Hra je časově omezená. Vítězí hráč s největší kořistí.

 

20-25

páska, provaz na vymezení kruhů

Na ptáčníky:

 Na hřišti vyznačíme dva kruhy,vzdálené od sebe asi 20 metrů. Uprostřed mezi nimi,poněkud stranou od spojnice uděláme třetí kruh.Krajní kruhy představují hnízda,prostřední kruh klec. Zvolíme 2-3 ptáčníky.ostatní budou vystupovat v roli ptáků. Před zahájením hry se ptáci odeberou do hnízd ,ptáčníci se postaví ke střednímu kruhu (kleci). Pak ptáci začnou přelétávat z od hnízda k hnízdu (z jednoho kruhu ke druhému).Ptáčníci je pronásledují a kdo od nich dostane babu ve chvíli,kdy stojí oběma nohama mimo hnízdo,toho odvedou do klece (střed.kruh).Chycený zde musí zůstat tak dlouho dokud ho někdo nevysvobodí tím,že se ho dotkne rukou. Hru časově omezíme.

 

20-30

mety, stejnobarevné označení pro členy družstva (čelenky,pásky,trička)

Sahájo:

Družstva mají za úkol za určitý čas uběhnout co nejvíce kol. Členové družstva se libovolně střídají, ale každé družstvo musí mít na trati vždy dva členy. Vítězí družstvo, které uběhlo nejvíce kol.

 

 

10-30, žádné , vysoké

Běh k neznámému cíli

Skupinu necháme nastoupit v řad na jedné čáře, z které budou vybíhat. 20-30 metrů před sebou mají čáru druhou. Na písknutí všichni vyběhnou k druhé čáře, jakmile se ozve písknutí skupina se vždy obrátí a běží zpět. Nikdo neví která z čar bude cílová. Až se píšťalka odmlčí cvičenci mohou proběhnou čarou, první z nich vyhrává.

Dbáme na dodržování pravidel

Vzdálenost čar 20 – 30 m

10-20, žádné, střední

Na medvěda

Připojte k obyčejné honičce nepatrný motiv a hned se zvýší zájem dětí o hru. Na Slovácku se honičce někdy říkalo „hra na medvěda“. Medvěd pronásledoval ostatní hráče a komu dal babu, ten se s ním musel chytit za ruku. Dál chytali společně. Medvědovi tak stále přibývalo pomocníků, ale protože se všichni drželi v řadě za ruce, byl jejich pohyb těžkopádnější. Mohli však zatáhnout velké území jako živá síť.

 

12-30, plné míče, kužele,

střední

Stíhací závod:

Družstvo se rozestaví po vnějším obvodu kruhu vytvořeném kužely či plnými míči. Rozestupy rovnoměrné. Na povel všichni vybíhají, obíháním kolem kruhu se snaží dohonit svého předcházejícího a dotykem ho vyřadit ze hry. Vyřazení odstupují ze závodu, klusáním obíhají uvnitř kruhu v protisměru.

Rozestupy 3-5 metrů

Stanovíme dostatečně velký kruh

Dbáme na bezpečnost

Opakování 3 x 1 minuta

Štafetový kolík (míč) v každém družstvu,

střední

Štafeta ve čtverci:

Družstva o maximálním počtu např. tří členů nastoupí  v zástupu do vnějších rohů čtverce,  poslední mají štafetový kolík (míč). Na povel vyběhnou a běží po obvodu čtverce zpět na své místo, kde předají štafetový kolík (míč) poslednímu a zařadí se vpřed před svoje družstvo. Družstvo, které se po 6-8 násobném opakování nejdříve vystřídá, vyhrává.

Stanovíme dostatečně velký čtverec.

20-30,střední

Na rybáře(od 9 let)

Na jednom konci hřiště vytvoříme 3m široký pás, to je „rybárna“,  zde se pohybuje rybář.  Ostatní žáci jsou rozptýleni ve druhé části. Na povel rybář vyběhne a snaží se chytit některou z „ryb“.  Když někoho chytí, vrátí se s ním do rybárny, zde se chytí za ruce a vyběhnou spolu opět na lov.  S každým dalším chyceným hráčem se vrací do rybárny a postup se opakuje. Pokud se síť roztrhne, musí se hráči vrátit do rybárny a vybíhají znovu.  Hra končí, když jsou všichni chyceni.  (Babu mohou dávat pouze krajníci, žák může síť podlézt nebo i protrhnout, za chyceného se považuje i ten, kdo vběhne do rybárny nebo vyběhne z pole.)

Do soutěže vstupujte rozehřátí. Učitel dává pozor na bezpečnost žáků při hře.

20-25,lana,papírové ústřižky

Zlatý poklad (od 12 let)

Přibližně uprostřed hřiště utvoříme ohraničené pole (např. z lan) 6x4m velké. Do tohoto pole rozmístíme množství malých papírových ústřižků, zde se budou také pohybovat tři strážci. Ve vzdálenosti 20m na obě strany od prostředního pole vytvoříme z lan dvě hraniční čáry (lana). Ostatní žáci (mimo strážců ) se rozdělí na dvě skupiny a postaví se za hraniční čáry. Na povel družstva vyběhnou a snaží se sebrat co nejvíce papírků. V tom jim brání strážci kteří mohou útočníkův pokus překazit tak, že se ho dotknou, ten se pak musí vrátit za hraniční čáru a svůj pokus opakovat. Každý z hráčů smí sebrat maximálně jeden papírek a vrátit se s ním za svou hraniční čáru,  pak teprve může běžet pro další.  Hra pokračuje dokud nejsou vysbírány všechny ústřižky, vyhrává ta skupina, které se jich podařilo nasbírat nejvíc. 

Do hry vstupujte rozehřátí.

Hru můžeme ukončit i dříve, pokud by žáci nebyli schopni vysbírat všechny ústřižky.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – M)

10-20,střední

Honička se záchranou

Ve vymezeném prostoru začne určitý počet žáků honit ostatní (může být jedna i více bab). Hráči se mohou zachránit jen utvořením X či V (jako římské číslice 5 a 10) – podle zadání učitele, ten na kartičkách v různých intervalech ukazuje rozlišné znaky (X, V). Tím se žáci učí nejen římským číslicím, ale také pozornosti a perifernímu vidění.

Nejlépe menší prostor. Ve větším mohou někteří žáci stát stranou a tzv. se ulejvat. Oběma: žáci mohou běhat ve dvojicích a písmena tvořit ve stoji na rukou (jeden přidržuje toho druhého) – X nohy od sebe a ruce od sebe, V nohy od sebe.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (pro neslyšící)

 15-20

míčky, míčky na badminton, krabice , stejnobarevné označení pro členy družstva (čelenky,pásky,trička)

Hra pro neslyšící: Štafetový biatlon. Vyznačíme oválnou dráhu (300 m), na které se bude běhat. Uvnitř dráhy připravíme 2 -3 střelnice s dostatečným počtem stanovišť a dostatečným počtem střeleckého materiálu (míčky). Velikost cíle a jeho vzdálenost od odhodové čáry je třeba volit s ohledem na zdatnost členů skupiny. Uvnitř oválu vyznačíme pomocí  met trestné kolečko ( 20 m ), které budou závodníci obíhat , když netrefí zadaný cíl. Soutěží družstva po 4 -5 závodnících. Počet stanovišť na házení musí odpovídat počtu družstev. Družstva jsou označena barvami (čelenky,pásky,trička) , stejnými barvami budou označeny stanoviště na házení. Biatlon zahajují první členové štafet. Každý oběhne vytyčenou vzdálenost a běží k první střelnici. Zde musí hodit míček do krabice  (každý má 3 míčky) a za každý netrefený cíl musí uběhnout jedno trestné kolo. Pak pokračuje v druhém kole. Po uběhnutí druhého kola běží k druhé střelnici kde musí hodit míček na badminton do krabice (3 míčky ) a za každý netrefený cíl musí uběhnout jedno trestné kolo. Pokračuje třetím , závěrečným kolem , na jehož konci běžec předá dotykem štafetu dalšímu členu týmu. Vítězí štafeta , jejíž poslední člen bude v cíli nejdříve.

 Hru odstartujeme znamením ruky (mávnutí)

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – GEO )

 

10 – 15, vymezené území, střední

Sluneční soustava

Zvolíme vymezené území ve tvaru kruhu (Slunce). Hráči (planety Sluneční soustavy) se rozestaví ve stejných rozestupech po obvodu kruhu, levou rukou ke středu Slunce. Na pokyn vyučujícího vystartují všechny planetky stejným směrem. Každá z nich se snaží dohonit planetku před sebou a dotykem ji vyřadit. Vyřazená planetka jde do nitra Slunce dělat dřepy, kliky nebo sedy-lehy. Vítězí 2 až 3 planetky, které nejdéle vydrží běhat po své oběžné dráze.

 

 

Soutěžící mohou při rozestavení kolem kruhu taktizovat. Pro zbavení tím vzniklých výhod stačí před startem povel čelem vzad. Zajímavou obměnou této hry je, když odpočívat jde ten, kdo dohonil hráče před sebou.

Literatura:

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní, nakladatelství. 1. vyd. Olomouc: Hamex, 2000, 291 s. ISBN 80-85783-29-0

KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D. Skáčeme běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou, 1.vyd. Praha : Portál, 2003, s. 85, ISBN 80-7178-785-X

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vydání Praha: PORTÁL, 1998, 325 s. ISBN 80-7178-218-1

Neuman, J.  Cvičení a testy obratnosti,vytrvalosti a síly,1.vydání Praha : Portál, .2003, s. 90, ISBN 80-7178-730-2

ZACHOVÁ, B. DPH, drobné závody, soutěže a úpoly, DP a zábavy v místnosti, 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1980, 145 s. 60-37-80.

ZAPLETAL, M. Encyklopedie her. 1. vydání Praha: OLYMPIA, 1973, 243 s.

ISBN 27-015-73

Zapletal, Z. Hry na hřišti a v tělocvičně, 1.vyd. Praha: Olympia, 1987, s.37, 45, 64