Hry a zábavy s použitím lan a švihadel

 

Základní charakteristika

Při využívání lan a švihadel ve hrách se rozvíjí především obratnost a fyzická zdatnost cvičence. Podle obtížnosti můžeme tyto hry zařadit jak na začátek, tak na konec hodiny. Ve hrách pro skupiny hraje důležitou roli spolupráce s kolektivem (například výběr taktiky družstva). Je možno použít nesčetně obměn, a tak se každá další hra může lišit od předcházející. Podle typu hry můžeme procvičovat celý organismus, případně jen zlepšovat jednotlivé pohybové dovednosti.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

10-40, lano, vysoké zatížení

 

Přetahování týmů

Skupina se rozdělí na dvě stejně početná družstva, přičemž každý z členů družstev dostane číslo od 1 výše. Mezi družstvy se připraví lano tak, že za každý konec jej uchopí jeden určený člen (oba mají stejné číslo). Přetahování začíná na signál. Další účastníci se přidávají tak, jak je učitel vyvolává čísly, přibíhají ze základní čáry, chytí lano a pomáhají svému partnerovi. Pokračuje se až do přetažení za danou linii, nejlépe při zapojení všech účastníků.

Doporučuje se vstupovat do hry po dostatečném rozehřátí, aby se tak předešlo případným zraněním.

 

4-40, švihadla, střední zatížení

 

Třicet vteřin se švihadlem

Žáci utvoří dvojice, z nichž každá má jedno švihadlo a rozmístí se volně po tělocvičně. Na pokyn učitele začnou všichni první skákat přes švihadlo a druzí jim počítají přeskoky. Skokanská soutěž po 30 vteřinách končí, švihadla převezmou druzí a první počítají. Vítězem se stává student s největším počtem přeskoků.

Doporučuje se na počátku hodiny na rozehřátí po protažení.

 

2-20, krátká švihadla, lehké zatížení

Souboj se švihadlem

Dva žáci se drží švihadla, každý na jednom konci. Provedou dřep a na povel se snaží trhnutím nebo povolením švihadla přinutit soupeře, aby švihadlo pustil, pohnul se z místa nebo se dotkl země jinou částí těla než chodidly.

Doporučuje se vybírat přibližně stejně fyzicky zdatné soupeře.

10 – 20, lano,

lehké zatížení

Přeskoky přes lano

Cvičenci utvoří kruh o poloměru 4 metry. Vedoucí roztočí pětimetrové lano a postupně je popouští, až volný konec dosáhne k cvičencům. Cvičenci začnou kroužící lano přeskakovat, ale zůstávají přitom stále na místě. Vedoucí může otáčení zrychlovat i zpomalovat.

Doporučuje se začínat od jednodušších a pomalejších přeskoků ke složitějším a rychlejším, tímto způsobem dosáhneme kvalitního rozcvičení a zahřátí. 

15 – 20, 2 větší švihadla, lehké zatížení

Přeskok švihadla ve skupině

Skupina se rozdělí na dvě družstva, z nichž každé má k dispozici jedno velké švihadlo. Družstva mají za úkol přeskočit švihadlo min. 5 krát v co nejpočetnější skupině tak, že členové družstva se musí držet za ruce.

Doporučuje se točit švihadlem pomaleji.

10 – 14, lano, střední zatížení

Přetahování

Skupina se rozdělí do čtyř družstev, každá dvě družstva stojí zády k sobě a mají k dispozici lano které vede okolo pasu každého člena týmu. Před každým  družstvem je kužel a cílem družstva je přetáhnout to druhé a dotknout se kužele.

Doporučuje se udělat na laně pevný uzel

10 – 20, švihadla, míč, kužely,

střední zatížení

Fotbal dvojiček

Cvičenci se rozdělí do dvojic a sváží si kotníky švihadly. Svázané dvojice se rozdělí do dvou týmů. Vymezí se hrací pole, branky tvoří kužely. Hrajeme nejlépe s měkkým lehkým míčem. Hru řídí rozhodčí pravidly klasického fotbalu.

Doporučuje se neutahovat švihadla příliš pevně, dvojice by se měla domluvit na synchronizaci pohybu.

10 – 12, lano, lehké zatížení

Jízda s koněm

Skupina se rozdělí do dvou  družstev a zvolí si svého koně. Každý z družstva je jezdcem, kůň zůstává stálý a je hendikepován klapkami na oči s nimiž musí projet vytyčenou dráhu za pomoci jezdce, který sám stojí na pohyblivém vozíčku a je ve styku s koněm za pomoci švihadla, které slouží jako oprať.

Kůň by neměl běhat příliš rychle.

10 – 15, lano, střední zatížení

Přetahování lanem na švédské bedně

Skupina se rozdělí na dvě družstva. Jde o přetahování lanem, ovšem s vedoucím družstva stojícím  na švédské bedně. Vítězem se stává družstvo jehož vedoucí nespadne ze švédské bedny.

Nedoporučuje se pouštět napnuté lano, aby nedošlo ke zranění kapitánů na bednách.

10,20,30, lano 10,15,20m dlouhé, střední

Přetahování lana čelem k sobě

 

Děti, rozdělené do dvou skupin, se postaví čelem proti sobě. Každý má partnera přibližně stejně vysokého a těžkého. Všichni drží lano, které je mezi nimi. Na povel „táhnout“ se snaží přetlačit partnera. Vyhrává to družstvo, které se dostane za vymezený prostor.

Při této hře je vítězství nesnadné, jelikož síla jedinců se nesčítá tak, jako při klasickém přetahování. Může se tedy stát, že jeden konec lana bude za vymezeným prostorem a druhý konec bude také za svým vymezeným prostorem.Hra tedy pokračuje dokud se většina nedostane za svůj prostor.

10,20,30, lano 10,15,20m dlouhé, střední

Přetahování lana zády k sobě

 

Situace a vymezení prostoru je obdobné jako v předchozím případě. Děti se nacházejí uprostřed mezi dvěma cílovými prostory ( vzdálené 2 – 3 m od nich ). Sedí zády k sobě a drží lano. Na pokyn „táhnout“ se zvedají a snaží se přetáhnout svého partnera do vymezeného prostoru. Vyhrává to družstvo, které se dostalo do svého prostoru.

Je třeba dbát, stejně jako v předchozí hře, na dosažení vymezeného prostoru. Jestliže v minulé činnosti bylo patrné, že někdo je výrazně silnější, je možné ( žádoucí ) provést korekci soupeřících dvojic.

10,20,30, lano 10,15,20m dlouhé, střední

Klasická přetahovaná

 

Žáci jsou stále rozděleni do dvou stejně početných družstev. První družstvo se rozestaví na jednom konci lana v přesně vymezeném území, druhé družstvo na druhém konci. Oznámíme hráčům, kde je prostor, za kterým prohrávají, jestliže se první z družstva do něho dostane. Tento prostor se nachází mezi konci lana a je 2 – 3 m dlouhý. Ta pokyn „táhnou“ družstva začínají soupeřit.

Je dobré označovat vítězné družstvo, vytvoří se tak zdravá soutěživá atmosféra. Celkem lze za přetahování lana získat tři body. Je nutné zmínit před těmito hrami toto bodové hodnocení, jelikož družstvo, které prohraje první přetahovanou se bude velmi snažit, aby vyhrálo v druhé, a tím si zachovalo šanci na celkové prvenství.

10,20,30, lano 5,10m dlouhé, vyšší

Honička s lanem

 

Vymezíme prostor a necháme v něm hráče rozptýlit. Určený žák se ujme lana a na pokyn začíná honit ostatní. Ten koho se dotkne se chytí lana a pokračují spolu v pronásledování volných hráčů.

 

 

 

 

 

Do honičky vstupují žáci protažení z předchozí činnosti. Jestliže pořádáme tuto hru pro více dětí než-li dvacet je vhodné dát do hry lana dvě. Avšak poté vzniká větší nárok na bezpečnost, protože honění žáci by mohli ztratit přehled a být například sraženi lanem. To lze korigovat zvětšením hracího prostoru. Při této hře se rozvíjí taktické myšlení a spolupráce. Samozřejmostí zůstává, že se jedná o zábavnou hru.

12-25, lano 5-8m dlouhé, vysoká

Přeskakování lana ve dvojicích

 

Dětem přiřadíme partnera, kterého měli na začátku při přetahování ( tedy přibližně stejně vysokého a silného ) a tyto dvojice si svážou nohy švihadlem. Učitel, nebo silný žák, se postaví doprostřed vymezeného prostoru, který má rádius dosahu lana. Roztočí lano tak, aby bylo ve výši kotníků. Dvojice přeskakují lano, jestliže je zasáhne nebo vystoupí z vyhraničeného prostoru ( ztratí kontakt s lanem ), získávají trestný bod. Jestliže některá dvojice má již tři trestné body je penalizována padesáti přeskoky přes švihadlo ( každý sám ), po vykonání se mohou opět vrátit do hry s čistým kontem. Vyhrává ta dvojice, která nebyla zasažena lanem ( resp. ta, která byla zasažena nejméněkrát ).

Tato hra je fyzicky náročná, jelikož dvojice, která chce vyhrát, musí po dlouhou dobu a v poměrně vysoké frekvenci skákat. Jestliže nečiní nikomu problémy v dlouhých intervalech přeskakovat lano, můžeme buď zvýšit frekvenci otáčení ( což je ovšem náročné pro otáčejícího ) nebo zvednout lano poněkud výše. Trestné body a následná penalizace jsou zařazeny také proto, aby horší dvojice neustále nebrzdila hru. Více hráčů není možné, jelikož točit lanem je fyzicky náročné a učitel by už delší lano ( které umožňuje účast více hráčů ) nedokázal roztočit ve frekvenci potřebné k častému skákání skupin. V této hře se navíc rozvíjí důvěra a koordinace.

12 – 25, lano 10-13m dlouhé, vyšší

Podbíhání a přeskakování lana

 

Pomocí kuželů vymezíme patnáct až dvacet metrů vzdálené mety a mezi nimi umístíme lano, kterým budou otáčet dva lidé. Děti se rozdělí do dvou skupin jako na začátku a ty se postaví proti sobě na oba konce. Střídavě budou podbíhat a přeskakovat točící se lano. Oznámíme oběma družstvům cílové slovo např. „POMALOUČKÝ“. ( Každé písmeno představuje jeden trestný bod ). Když někdo z družstva zastaví lano je družstvo penalizováno jedním trestným bodem, ten má podobu písmena slova. Prohrává to družstvo, které nasbíralo tolik trestných bodů, že dali dohromady celou podobu slova „pomaloučký“

Jestliže družstvo má tři trestné body mají označení „POM“, čtvrtý pak bude mít podobu písmene „A“ připojenému k předchozím. Délkou výběrového slova určíme přibližnou dobu konání hry. Jestliže se hra neúměrně protahuje můžeme zvýšit frekvenci otáčení lana.

12-30, dlouhá švihadla, vysoká

Přeskok pro dva

(dle J. Neumana, Dobrodružné hry v tělocvičně )

Děti jsou pořád ve dvou skupinách, každý si ve své skupině najde partnera přibližně stejně vysokého a těžkého a vezmou si dlouhé švihadlo. Skupiny, která jsou od sebe vzdáleny tak, aby bylo patrné, že jsou rozdělené, se k sobě postaví čelem. Na pokyn začnou dvojice přeskakovat švihadlo. Drží se přitom za ruce, skákající nalevo drží švihadlo v levé ruce, ten napravo v pravé. Vyhrává ta dvojice, resp. skupina, která vydržela nejdéle skákat.

Ta dvojice, která již nedokázala přeskočit lano, se musí otočit zády ke druhé skupině. Tím dá najevo, že už se nadále nezúčastňuje této hry. Také to bude mít pozitivní psychologický dopad na účastníky, kteří ještě soutěží, budou motivováni vydržet. Pro ty, co už skončili by bylo vhodné vypsat sekundární soutěž, a to například: která dvojice dokáže udělat deset vajíček, apod. V této hře se kromě vytrvalosti rozvíjí i důvěra a koordinace.

12-30, švihadla, čtyři kužele, střední

Štafetový závod

Obě skupiny se dále rozdělí do čtyř družstev. Vymezíme základní čáru, odkud budou všichni startovat a metu pro každé družstvo vzdálenou patnáct až dvacet metrů od základní čáry. Každý má švihadlo. Na pokyn začne první z družstva skákat snožmo směrem k metě. Zde se otočí a poběží nazpátek. Dotykem dá pokyn k vyběhnutí dalšího z družstva. Vítězí ta skupina, která dokázala vše absolvovat nejrychleji a přitom dodržela pravidla.

Při nedodržení pravidel ( někdo bude přeskakovat jízdmo apod. ) bude družstvo penalizováno tím, že kapitán, tj. ten první vybíhající, musí dráhu absolvovat ještě jednou. Tato hra může být rozmanitě modifikována, např. přeskoky jízdmo, apod.

12-30, švihadla, dva kužele, vyšší

Štafetový závod dvojic

Vymezené území zůstane, avšak skupiny se opět sloučí do dvou v kterých byli původně. Najdou si partnera s kterým absolvovali předchozí hry ( tj. stejně vysokého a silného ), postaví se k sobě bokem a přiváží si nohy ( ten nalevo pravou, ten vpravo levou ). Na pokyn se snaží co nejrychleji dostat k metě, tam se otočit a pokračovat zpátky. Dotykem dají povel další dvojici k vyběhnutí. Vyhrává to družstvo, jehož poslední dvojice dorazila první do cíle.

Při této hře, stejně jako u ostatních, kde mají účastníci svázány nohy, je třeba myslet na bezpečnost. Je totiž možné, že by se hráč mohl při pádu poranit.

10-20, dvě lana 10m dlouhá, nízká

Prolézání obručí

Děti jsou ve dvou skupinách seřazeni za sebou. Každá skupina má jeden provaz, hráči stojí za sebou a každý se drží lana. Na začátku lana je navlečena obruč. Smyslem hry je dostat obruč za posledního hráče a zpět. Vyhrává to družstvo, které je nejrychlejší a neporuší pravidla.

Tato hra je fyzicky nenáročná, proto je vhodná na závěr hodiny jako uklidňující, resp. tlumící aktivita.

 

 

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvOv)

16 – 32, Švihadla, tužka a papír, kužele, dva asistenti, vysoká

Vyplň a skákej

 

Žáci mají partnera s kterým absolvovali předešlé hry ( tj. stejně vysokého a těžkého ) a jsou opět rozděleny do dvou družstev. Všichni ve skupině si sváží nohy k sobě. Obě družstva začínají ve středu tělocvičny.  Kuželi vymezíme prostor, kde bude umístěn papír s tužkou ( 20 – 25 m od středu ), na něm bude několik otázek:

1.Parmenides ( eleatská škola ) svým pojetím neměnnosti světa – svět je iluze – ovlivnil:

A) neovlivnil nikoho   B) Platona   C) Senecu;

2. Za zakladatele vědního oboru sociologie považujeme? A) A. Comte   B) Sv. T. Akvinský   C) M. Weber; 

3. Doplňte správný ekonomický pojem: „……..“ je množství zboží, které výrobci prodávají při určité ceně na trhu.

A) konkurence   B) nabídka   C) práce

4. Co rozumíme sociologickým pojmem anomie?

A) proces navozování kontaktů   B) vznik vhodných podmínek pro studium   C) společenskou a sociální bezradnost

5. Teokracií rozumíme stát, který je:

A) pevný svazek států   B) nositele demokratických tradic  C) pokládaný za výtvor boha;

6. Psychologie se zabývá studiem:

A) vědomých a nevědomích procesů v lidském myšlení   B) běžných situací vznikajících při automobilovém provozu   C) procesy, jenž utvářejí ideální podmínky pro rozvoj demokracie

7. Elita je:

A) jednoduché vysvětlení   B) malá část společnosti, která zaujímá vysoké pozice   C) nauka o tom, jak správně žít

8. K filosofům 18. stol. nepatří:

A) J. J. Roussou   B) D. Diderot   C) K. Marx

Na povel se první dvojice snaží co nejrychleji doskákat ke kuželi, tam vyplní první otázku ( zaškrtnou ) a skákají zpátky do středu ( odkud startovali ). Vzápětí vyskakuje druhá dvojice. Po odpovědi dvojice dá asistent ( který má správné znění testu ) znamení, zde bylo odpovězeno správně. Jestliže ne, pak družstvo dostává jeden trestný bod. Poté, co odpověděla poslední dvojice z každé skupiny, dají asistenti na srozuměnou, kolik mají jednotlivá družstva trestných bodů. Každý takovýto bod bude penalizován skákáním dvojice ( jedno jaké ) ke kuželi – ovšem v tomto případě pouze 10m vzdáleného. Vyhrává ta skupina, která pak je první v cíli

Při této hře je třeba zvýšené pozornosti asistentů, aby nedošlo k přidání ( odebrání ) trestných bodů. Při této hře se rozvíjí mnoho dovedností, např. taktika, vůdcovství, paměť a spolupráce. Skupiny jsou při samotném zaškrtávání odpovědí dostatečně daleko, proto nehrozí nebezpečí, že by někdo z druhé skupiny zaslechl jak se mezi sebou radí. Při skákání zpět se každá dvojice  vidí, čímž se vytváří motivace. Penalizace za špatné odpovědi je zavedena z toho důvodu, aby se každá dvojice snažila nejenom o co nejrychlejší absolvování tratě, ale i zaškrtnutí správné odpovědi. Počet těchto otázek určujeme podle počtu cvičenců ( jestliže je 8 otázek, pak soutěží 16 dvojic ), ovšem pro obě družstva musí bít  test stejný, aby byli podmínky rovnocenné. Tato hra je náročná.

 

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvGeo)

6-12, lano, klapky na oči, lehké zatížení

Tvoření slov

Skupina se rozmístí rovnoměrně po celé délce lana a každý člen dostane klapku na oči. Když celé družstvo nevidí, dostane za úkol vytvořit z provazu název určeného geografického pojmu (stát,město,hora atd.). Druhá skupina se snaží uhodnout, o jaký pojem se jedná. Vítězí skupina, která uhádla nejvíce slov.

Účastnící procvičují orientační smysl a učí se týmové spolupráci.

Literatura:

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 325s. ISBN 80-7178-218-1.

NEUMAN a kol., Překážkové dráhy lezecké stěny a výchova prožitkem, vyd.1. Praha: Portál, 1999.  320 s. ISBN 80-7178-292 – 0.

ZACHOVÁ, B. a kol. Drobné pohybové hry, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a zábavy v místnosti. Praha : UK, 1981.

ZAPLETAL,M. Encyklopedie her. 1. vyd. Praha: OLYMPIA, 1987. 243 s.