Hry na rozvoj rychlostních schopností - štafety

 

Základní charakteristika

Princip těchto činností spočívá v rychlém startu a překonání vymezené vzdálenosti určeným typem lokomoce a rychlým splněním zadaných pohybových úkolů včetně předání štafety. Jsou zaměřeny především na běh, tzn. zatěžování převážně dolní poloviny těla. Vzhledem k tomu , že se jedná o štafety zde dochází také k rozvoji smyslu pro týmovou spolupráci. Štafety bývají často doplňovány nejrůznějšími úkoly, tím dochází k jejich zpestření.

Štafety jsou v podstatě závody družstev. Dávají možnost nespočetných kombinací s počtem, či uspořádáním družstev. Lze v nich zdokonalovat různé prvky (běhy, skoky, kotoule, …) nebo ovládání míče.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

 18-30, 1 míč,střední

 

 

 

 

 

Štafeta v zástupu 

Družstva stojí vedle sebe v zástupech. První hráči mají v rukou peška nebo míč. Na signál vyběhnou z každého družstva první hráči, oběhnou své družstvo, předají štafetu druhému hráči a sami cvičí tolik “sklapovaček nebo kliků“, kolik zbývá hráčů ve družstvu. Štafetu nesmí hodit, musí ji předat. Druhý hráč také oběhne družstvo, předá štafetu třetímu a cvičí o jeden cvik méně, než je hráčů v družstvu. Takto se vystřídají všichni hráči. Vyhrává družstvo, ve kterém první hráč obdrží od posledního štafetu nejdříve.

 Důležité, aby vybíhající vybíhal vždy na jednu-určenou stranu, aby nedocházelo ke zbytečným střetům. Rozcvičení a zahřátí před hrou.

 

18-30, střední

 

 

 

Štafeta v kruhu

Je další zajímavou prostorovou změnou. Každé družstvo rozestavíme do kruhu, například hráči čtyř družstev stojí vždy ve čtvrtině obvodu kruhu. Stojící hráči se odpočítají, poslední hráč v každém družstvu má míč. Na signál vyběhnou poslední hráči družstva, kteří mají míč vně kolem kruhu, dají míč prvnímu stojícímu ve svém družstvu a běží dál po obvodu kruhu. První posílá míč dozadu poslednímu hráči. Zatím hráč obíhá kruh a postaví se na první místo v družstvu. Zde přebírá od dalších vybíhajících z posledního místa míč a posílá jej dozadu stejně jako další, kteří pokračují ve stejném úkolu. Poslední hráči běží okolo kruhu nejen na své místo, ale před prvním svého družstva do středu kruhu, kde vzpaží.

Obměny

Po obvodu kruhu může být rozestaveno více nebo méně družstev. Také úkoly mohou být různé a můžeme úkolovat současně i více hráčů.

Dbáme na to, aby hráči neběhali v protisměru, docházelo by tak ke zbytečným srážkám.

 18-30, meta,střední

 

 

 

Člověk, kůň, rak 

Družstva stojí za čarou a na signál vybíhají první jako člověk, tedy během. Oběhnou metu a družstvo a dají metu druhým, kteří se přesunují jako koně, tedy po čtyřech. Opět oběhnou metu (za metou mohou běžet zpět jako člověk) a družstvo a předají metu dalším, rakům. Ti běží po čtyřech v sedě.

 

 Předem určit, kdo bude člověk, kůň a rak.

 

 

18-30, kužely, střední

 

 

 

 

 

 

Kombinované štafety

Rozdělte třídu do mužstev po čtyřech až pěti členech. Každý člen družstva plní na trati jiný úkol. Např.: Mužstva stojí v zástupech. Na startovní signál běží první z každého týmu ke kuželu který oběhnou a vrací se zpět během pozadu a dotykem odstartuje druhého. Druhý skáče ke kuželu po jedné noze, zpět běží normálně. Třetí postupuje k metě levým bokem napřed, vrací se pravým bokem napřed (dělá dlouhé úkroky). Čtvrtý postupuje k metě po čtyřech, zpátky se vrací normálním během. Pátý a poslední člen štafety ke kuželu skáče snožmo.

 

 

 

Předem jasně určit úkoly jednotlivců a předvést správnou techniku provedení.

 

 

18-30, kužely, štafet. kolík; střední

 

 

 

 

 

Stíhací běh

Rozdělte hráče do tří až šesti stejně početných a zdatných družstev. Vytyčíme trať ve tvaru čtverce, potom rozestavíme družstva na trati tak, aby mezi nimi byly pravidelné rozestupy. Na signál vyrazí první běžci ze všech družstev, když dokončí oběh, předají štafetu dalšímu členu svého týmu. Snahou každého běžce na trati je předběhnout soupeře a tím vyřadit ze závodu celé jeho družstvo. Vítězí  družstvo, které buď vyřadilo ze hry ostatní družstva, nebo které zkrátka dokončí běh jako první.

 

 

 

 

 

 

 

18-30,míč, střední

Hoď a běž (do půlměsíce, elipsy, kruhu)

Máme-li místo, na výchozí metě stojí dva hráči za sebou. První z nich má míč (pro mini volejbal, volejbalový, basketbalový – podle toho, co chceme dále dělat). V půlměsíci (půlkruhu) stojí po obvodu asi 3 metry od sebe další hráči, žádný hráč nestojí přes střed kruhu. Na znamení hodí první míč druhému hráči, který stojí naproti přes střed na obvodu, a běží na místo hodu, druhý hodí míč třetímu a běží na místo, kam hodil třetí čtvrtému a tak dál, až míč skončí na místě, odkud byl házen poprvé. Hráči hází a běhají na místo hodu tak dlouho, až se dostanou do své původní pozice. Které družstvo je první – vyhrává.

 

Je výhodné dát do půlkruhu dvě družstva proti sobě, aby společně utvořila kruh nebo elipsu,proto hovoříme o půlměsíci. Hráči vzhledem k situaci poznají, které družstvo je lepší a tento stav je motivuje k rychlejšímu posílání míče.

 18-30, míč, střední

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes (kříž, hvězda)

Máme-li tři družstva po šesti až osmi hráčích, prostorově vytvoří trojcípou hvězdu jako Mercedes. Jsou-li čtyři družstva, hovoříme o kříži, pět družstev tvoří hvězdu. Co nejrychlejšího zaujmutí pozic jednotlivými družstvy docílíme tím, že jejich vedoucí rozestavíme po obvodu pomyslného kruhu o průměru asi 2 metrů, čelem dovnitř, za ně se postaví členové jejich družstva. Vedoucí družstev drží v rukou míč. Na signál pošlou dozadu druhému hráči míč vrchem ve vzpažení. Poslední hráč družstva jej uchopí a přenese k prvnímu hráči ve družstvu. Sám pokračuje v běhu a proti směru (nebo po směru) hodinových ručiček obíhá všechna družstva soupeřů. Po oběhnutí všech družstev se zařadí dopředu ve svém družstvu. Mezitím je míč posílán dozadu a opět jej poslední hráč přenese dopředu a obíhá všechna družstva. Takto se vystřídají všichni hráči. Hra končí, až se opět na svou pozici dostane poslední hráč, který drží míč ve vzpažení a stojí. Neběží již s míčem dopředu, zůstává na místě a pro lepší přehled, kdo kdy soutěž ukončil, drží míč nad hlavou. Konec závodu můžeme stanovit doběhnutím posledního obíhajícího do družstva nebo zvednutím a držením míče.

 

Předem určit, zda se bude běhat ve směru, nebo protisměru hodinových ručiček, aby nedocházelo ke zbytečným střetům.

 

 

 

 

 

18-30;míče;střední

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klímův čtverec

Osmičlenná družstva nebo menší se sudým počtem. Při realizaci Klímova čtverce odstraníme tradiční směr běhu vpřed a vzad. Mám-li čtyři osmičlenná družstva, soutěží spolu např. nakonec o dvojnásobný počet bodů první a druhé a po nich třetí a čtvrté družstvo. Hráči jsou po jednou rozestaveni v rozích čtverce či obdélníku a uprostřed mezi rohy. Naproti sobě ( a je jedno zda úhlopříčně či ve středech stran) jsou v držení dvou hráčů dva míče. Na znamení si hráči po, nebo proti směru hodinových ručiček hází po obvodu míč, a to vždy postupně od hráče k hráči.Po odhodu přeběhnou na druhou stranu přes střed čtverce či po úhlopříčce. Zásadou je, aby hráči míče házeli a po ploše se míče pohybovali naproti sobě, jinak nelze přeběh včas ukončit. Soutěží-li dvě (i více) družstva, počítáme přeběhy jednoho stejně určeného hráče (např. v rohu) a ten čtverec, ve kterém přeběhl hráč nejdříve např. čtyřikrát tam a zpět, vyhrává.

 

 

Pokud máme jen čtyři hráče v družstvu, necháme je stát v rozích menšího čtverce, pokud jich je šest, pak ty nejaktivnější postavíme na střed stran proti sobě. Musí po hodu míče přebíhat rychleji.

 

 

18-30;kužely,obruče;

střední

 

Přestavování kuželů

Rozdělte hráče do čtyř- až sedmičlenných mužstev. Potom nakreslete na konci tělocvičny pro každý tým dva půlmetrové kroužky. Do levého z každé dvojice kruhů postavte čtyři kužely, pravý kruh ponechte prázdný. Mužstva stojí v zástupech na opačném konci tělocvičny. Na startovní signál vyběhnou první závodníci, utíkají ke svým kruhům, přestaví pravou rukou všechny kužely do prázdného kruhu, běží zpátky a dotekem odstartují druhého. Druzí běžci přestavují čtyři kužely z pravého do levého kruhu, třetí opět do pravého atd. Mužstvo, které se vystřídá nejdřív, dostane tolik bodů, kolik týmů soutěží. Druhé mužstvo v cíli o bod méně, třetí o dva body méně atp. Druhé kolo hry: Běžci přestavují kužely jen levou rukou. Třetí kolo: V kruhu stojí jeden kužel. Běžci ho mají dopravit do sousedního kruhu bez pomocí rukou, jen nohama. Čtvrté kolo: První běžec vezme v kruhu všechny kužely, odnese je druhému, druhý nese kužely od startu do kruhu a zpět běží s prázdnou atd. Body z jednotlivých kol se sčítají. Mužstvo s nejvyšším bodovým součtem vítězí.

 

16-20

kužele, míčky-množství podle počtu družstev

minimální

Kruhová štafeta

Skupina je rozdělena do 4-6 družstev o počtu minimálně čtyř cvičenců. Družstva vytvoří zástupy, přičemž každé družstvo tvoří jeden cíp hvězdy. Cvičenci stojí  v zástupu zády ke středu hvězdice. Před každým zástupem, ve vzdálenosti asi 1,5m, je umístěna meta (kužel). Za tu se postaví první z každého družstva. Na startovní povel tito vybíhají vlevo po obvodu hvězdice. Po odstartování prvního cvičence se na metu připraví druhý. První cvičenec oběhne jednou hvězdu a předává štafetu (v podobě míčku) druhému spoluhráči připravenému na metě. Tímto způsobem se vystřídá celé družstvo. Vítězem se stává nejrychlejší družstvo.   

 Tato hra je náročnější na bezpečnost- dochází ke srážení cvičenců z různých družstev. Je třeba dbát zvýšené pozornosti ze strany cvičenců. Proto tuto hru nedoporučuji dětem do cca 8. let.

10-20

švihadla- podle počtu družstev (min.2)

střední

Štafeta k metě

Skupina se rozdělí na družstva, která vytvoří zástupy. Na startovní signál vybíhají první z každého družstva k metě, kde jsou připravena švihadla. Každý provede tři dvoj-skoky, běží zpět a předává štafetu (pomyslnou- plácnutím paže) druhému cvičenci v zástupu. Ten provádí totéž. Postupně se takto vystřídají všichni. Vítězí družstvo, které je nejdříve v původní pozici. Start každého cvičence je prováděn z lehu na zádech (hlava směřuje směrem k metě).

Počet družstev je nutno přizpůsobit počtu cvičenců. Je třeba snažit se vytvořit co nejvíce družstev, aby se do hry zapojilo co nejvíce cvičenců. Lze obměňovat cvik prováděný na metě (např.kotoul, dřep) a startovací pozici (např.start z kleku, sedu, podporu ležmo, svíčky). 

10-20

4 kužele

minimální

Výměna družstev 

Skupina se rozdělí do dvou družstev, ta vytvoří zástupy na kratších stranách předem připraveného obdélníku (o stranách asi 10x5m). Jsou seřazena naproti sobě. Na startovní povel skáčou první z obou družstev vpravo podél obdélníku až k družstvu soupeře. Druzí startují ve chvíli, kdy se první hráč zařadí za družstvo soupeře. Takto se vystřídají cvičenci. Vítězí družstvo, které je první vyrovnáno na původním místě soupeře.

 Tato hra není příliš náročná.Lze obměňovat způsob přemístění družstva na soupeřovu pozici:např.skoky snožmo, běh popředu, nebo pozadu.

16-40

míče

minimální

Hoď a běž

Skupina se rozdělí do družstev, tak aby se družstvo mohlo dále rozdělit na dvě proti sobě stojící skupiny ve vzdálenosti asi 4m. První z družstev má v držení míč, který po startovním signálu nahraje proti stojícímu spoluhráči. Jakmile cvičenec odhodí míč, rozeběhne se ve směru hodu a zařadí se za skupinu, ke které míč odhodil. Vyhrává družstvo, které si první prohodí místa.

 Hra není nijak náročná, jen vyžaduje větší pozornost cvičenců, kteří musí sledovat pohybující se míč. Pokud hra je příliš rychlá, skupiny se nemusí jen vyměnit, ale například vrátit na původní místo.

10-30

kužele

minimální

Z háďátka do háďátka

Skupina se rozdělí do družstev a vytvoří zástup. První z družstva po zaznění  signálu vyběhne, oběhne metu a vrátí se zpět. Uchopí dalšího cvičence za ruku a společně oběhnou metu. Takto pokračují, než se do hry zapojí celé družstvo. Až všichni spojeni oběhnou metu, pak se začnou postupně odpojovat, dokud nezůstane poslední cvičenec sám. Vyhrává družstvo, které bude první v původním zástupu. 

Je nutné dbát na pravidla hry, aby se cvičenci nerozpojili.

6-28

plné míče (mericimbáli), kužele

minimální

Podej a utíkej

Skupina se po rozdělení do družstev  srovná do zástupu. Každý tento zástup se postaví zády naproti své metě (kuželu). Poslední od kužele drží plný míč,který po startovním signálu podá spoluhráči mezi nohama. Jakmile proběhne proces podání míče, hráč se co nejrychleji přemístí na druhou stranu družstva. Které družstvo se dostane první za metu, vyhrává.

Plný míč se nemusí podávat jen mezi nohama, ale mohou ho předávat podél levé, pravé strany, nebo na přeskáčku, či nad hlavou.

Vzdálenost met by měla být přizpůsobena počtu cvičenců v družstvu

10-30

žíněnky, kužely

střední

Lenoch

Skupina se rozdělí do družstev po pěti členech a utvoří zástupy za první metou. Po startovním signálu si jeden člen z družstva lehne na žíněnku a zbylí členové žíněnku uchopí a přenesou ji se spoluhráčem za protější metu, která je vzdálená cca 15m. Takovým to způsobem musí být nesen každý.Výměna probíhá u každé mety. Vyhrává družstvo, které tento úkol zvládne nejrychleji.

 

Tato hra vyžaduje větší pozornost k dodržování pravidel, aby se opravdu prostřídali všichni. Snažíme se utvořit váhově co nejvyrovnanější družstva.

10-30

stínítka přes oči

Běh za tmy

Skupina po rozdělení do družstev vytvoří dvě spoluhrající skupinky stojící naproti sobě ve vzdálenosti cca 10m. Každému družstvu je přiřazeno jedno zvukové znamení (tleskání, dupání, pískání, …). Všichni hráči mají zavázané oči, po startovním signálu vyběhne první z družstva za proti stojícím družstvem, které ho navádí zvukovými signály. Až doběhne a předá štafetu plácnutím ruky svému spoluhráči, vybíhá hráč, co mu byla štafeta předána. Vyhrává družstvo, které se jako první stihne prohodit.

U této hry se musí dodržet co největší ticho, aby zvukové signály byly dobře rozeznatelné. Signály provádí všichni z družstva, a proto je třeba dbát na správnost pořadí běhajících cvičenců, aby se opravdu prostřídali všichni. Nebo může signály provádět první z družstva, ke kterému cvičenec vybíhá. Po předání štafety, musí proti stojící hráč pochopit, že štafeta byla předána (hráč, který např. pískal, přestal) a začít signalizaci spoluhráči

10-30

žíněnky

minimální

Koule

Skupina se rozdělí do družstev a utvoří zástup za položenými žíněnkami. Žíněnek je za sebou položeno minimálně pět. V zástupu se utvoří dvojice. Po startovním signálu si jeden ze dvojice lehne na záda a uchopí druhého za kotníky. Druhý se předkloní a udělá totéž. Úkolem hry je společně se kotouly přemístit tam i zpět a ani jednou se nerozpojit. Vyhrává družstvo, u kterého se vystřídají co nejrychleji všechny dvojice.

Hra není nijak náročná. Nemusí použít jen kotouly, ale dají se zaměnit se sudy.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvMa )

 10-30

tužky, sešity

minimální

Rychlý matematik

Skupina se rozdělí do družstev a utvoří zástupy na společné čáře. Každé družstvo má před sebou listy papíru s příklady, které jsou vzdáleny přibližně 25m. Po signálu vybíhá první z družstva k listu s příklady. Vypočítá jeden příklad a vrací se zpět. Plácnutím ruky vyšle následujícího spoluhráče. Vyhrává družstvo, které vypočítá všechny příklady správně a zároveň co nejrychleji

Na každém listu papíru je jeden příklad. Obtížnost příkladů přizpůsobíme věku cvičenců. Hodnotíme jak rychlost družstev (1.místo = 6 bodů), tak správnost příkladů (1 příklad = 1 bod)

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Štafeta zrakově postižených)

  kužely, míče, kruhy

 Štafeta zrakově postižených

Záleží především na velikosti zrakového postižení cvičenců. Jestliže se jedná o těžké případy zrakového postižení, je nutné abychom cvičencům věnovali vysokou pozornost a dbali na bezpečnostní opatření. Pohybové úkony, které jsou pro zdravé jednotlivce běžnou činností, jsou pro zrakově postižené často velmi vrcholnými výkony. Pohybové hry takto postižených je třeba provozovat v dostatečně velikém prostoru, je třeba více vedoucích a pomocníků, kteří budou postiženým pomáhat s prováděním pohybových úkonů.

Podle počtu cvičenců rozdělíme hráče do družstev, první vbíhající se s pomocí vodiče dopraví za metu s následným přemisťováním předmětu(například míče) s jednoho kruhu do druhého v polovině trati. Poté předává pomocí plácnutí ruky štafetu druhému. Vodič pomáhá postiženému s orientací a s předáním štafety.

 Dbáme na bezpečnosti, jednotlivá družstva by od sebe měla být dostatečně vzdálena. Výrazná zvuková signalizace.

 

Při těchto pohybových hrách se doporučuje přemisťování cvičenců pouze na krátké vzdálenosti.

Literatura:

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc : HANEX, 2000, 292 s. ISBN 80-85783-29-0.

ZAPLETAL, M. Hry na hřišti a  v tělocvičně  1.vyd. Praha : Olympia, 1987, 503 s. 505/21/856  27-021-87