Hry na rozvoj akce  a reakce

 

 

Základní charakteristika

Principem hry je co nejrychlejší absolvování předepsaného pohybového úkolu, který je obvykle sestaven z rychlé reakce na startovní signál, lokomoce a vykonání dalšího pohybového úkolu, aniž by ovšem došlo k navázání další stejné nebo podobné činnosti spoluhráčem po předání tzv. štafety. Reakce na signál může být dána na podnět organizátora hry nebo jiného hráče – obvykle soupeře.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

Není třeba žádných pomůcek

 

Neomezeně počet lidí

Hra s čísly

1.        Skupina žáků je rozdělena do družstev o stejném počtu. Každé družstvo stojí v zástupu. Všechny zástupy stojí na jednom konci tělocvičny a mají stejné rozestupy. Každý žák dostane své číslo, které si musí zapamatovat. Když učitel vyvolá některé číslo, vyběhne z každého zástupu hráč, který má toto číslo přiděleno. Vyběhne z družstva vpravo a běží okolo celého družstva a zařadí se opět na své místo. Čísla jsou volána na přeskáčku, aby nikdo nevěděl, kdy na něho přijde řada. Družstvo, které je první kompletní, získává 1 bod. Vítězí to družstvo, které získá největší počet bodů za určitý čas.

2.        Hra se dá použít s obměnou: Místo běhu popředu, mohou skákat o jedné noze, nebo běžet pozpátku.

Hra je naprosto bezpečná

 píšťalka, lavička a na ní tužka, křížovka

 

Neomezeně počet lidí

Kámen, nůžky,  papír

Žáci se rozdělí do družstev o stejném počtu a postaví se vždy dvě družstva naproti sobě. Po písknutí učitele vyráží první v pořadí z obou družstev. Když se setkají, zahrají si hru: kámen, nůžky, papír. Ten, co prohraje, vrací se zpět do svého družstva, ten, co vyhrál pokračuje dál ve svém směru. To družstvo, co prohrálo, vysílá druhého z družstva. Když se setkají, opět si zahrají hru. A tak hra pokračuje dál. Žák, který dorazí k družstvu protihrajících bez prohry, získává pro své družstvo 1 bod. Vyhrává to družstvo, které za určitý čas získá nejvíce bodů.

Hra je bezpečná. Je možné ji hrát i v přírodě

Hlas

 

Neomezeně počet lidí ( lépe do 30lidí )

Přeskoč, podlez, oběhni

Účastníci vytváří dvojice. Je výhodné, když jsou partneři výškově vyrovnaní.každou dvojici čeká zajímavý úkol. Jeden z dvojice zaujme polohu na všech čtyřech . Druhý ho má přeskakovat, prolézat pod jeho tělem a obíhat ho. Počet jednotlivých úkolů se dohodne před začátkem cvičení, např. 5 skoků, 6 podlezení a 12 oběhů. Jakmile tento úkol první z dvojice splní, začíná druhý . Počet přeskoků, prolézání a běhů lze změnit.

Stejně jako mnohé hry a cvičení i toto lze provádět jako soutěž  mezi dvojicemi.

Situaci v plnění zadaných pohybových úkolů zkomplikujeme, když upravíme pravidla tak,, že každý úkon bude prováděn s jiným hráčem. V tělocvičně nastane velký ruch a přebíhání. O je také šance , jak zadat tento úkol pro celou velkou skupinu a zjišťovat čas, za jak dlouho jej hráči zvládnou.

Hráč, přes něhož se přeskakuje, podlézá a který se obíhá, se může pomalu po tělocvičně pohybovat, čímž se zvýší obtížnost plnění zadaného úkolu.

Může dojít ke střetu hráčů a  tím může dojít k poranění

 Píšťalka, žíněnky k označení doupat

 

 Pro20 a více lidí

Spící obr

Na obdélníkovém hřišti je vyznačen uprostřed jedné kratší strany půlkruh  - doupě, ve kterém spí obr. V rozích protilehlé kratší strany je označena skrýše trpaslíků.Trpaslíci se přibližují k doupěti obra a dorážejí na něj. Na zavolání obr vstává. Obr vyskočí a pronásleduje trpaslíky , kteří se snaží utéci do svých skrýší. Chycení se stávají pomocníky obra. Poslední trpaslík se při  opakování hry stává obrem.

Při této hře je důležité dbát na bezpečnost a aby poslouchali co jim učitel zadává.

Meta, píšťalka

Vyvolávaná čísel – s přebíháním mety

Družstva stojí v řadě vedle sebe. Jednotlivý žáci jsou očíslováni Před družstvy, ve vzdálenosti 20- 30m, vyznačíme čárou metu. Po vyvolání některého čísla vyběhnou příslušní žáci  a běží na metu , oběma nohama ji překročí a rychle se vracejí na svá místa. Vítěz získává pro své družstvo bod.

Hra je bezpečná a když si žáci nevběhnou do cesty tak je malá pravděpodobnost, že se jim přihodí úraz. Tato hra patří k bezpečnějším hrám.

Neomezeno počet lidí

Červení a bílí

Obdélníkové hřiště je rozděleno čárou na dvě poloviny. Asi 1 – 2m od této střední čáry jsou nakresleny na obou polovinách rovnoběžné čáry , na kterých stojí / klečí, sedí leží , nebo  provádějí na pokyny vedoucího určité cviky  / čelem k sobě  dvě družstva : červení a bílí.

Vedoucí vyvolá střídavě / nemusí pravidelně / jedno nebo druhé družstvo. To, které je vyvoláno, začne ihned pronásledovat druhé družstvo, které se co nejrychleji obrátí a utíká za hranici své poloviny hřiště.Kolik žáků je dotykem chyceno, tolik bodů získává družstvo, které honilo. Vítězí družstvo, které ve stanoveném čase získalo více bodů.

Nenáročná a zábavná hra , vcelku bezpečná

Pešky, míče, cvičky, mety

 

Do 20 lidí

 

 

 

 

 

Vstřícná přenášená

Družstva rozdělená na polovinu se postaví do zástupů proti sobě. Před každým zástupem jsou tři mety.Na jednu stranu hrací  plochy se před zahájením položí nad každou metu jeden předmět . Na povel vyběhnou první protější strany a postupně přenášejí jeden předmět po druhém na mety u svého družstva, pak běží co nejrychleji k protějšímu zástupu a lesknutím do ruky odstartují tamní první., kteří zase postupně přenášejí předměty na původní mety, odstartují druhé z protější strany  atd.,až se všichni vystřídají

 

 

 

 

 

Při této hře může dojít ke střetu a následnému poranění. Je třeba , aby učitel dbal na disciplínu

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – OV )

Lavička, propiska, připravená tajenka na papíře

 

Do 20 lidí

Tajenka

  1. Žáci se rozdělí do čtyřčlenných družstev a postaví se na jeden konec tělocvičny. Vždy první zaujme polohu na zádech, nohy bude mít směrem ke stěně. Po písknutí učitele vystartuje na druhou stranu, uprostřed tělocvičny je lavička, na které musí sebrat propisovačku, dále pak pokračuje až na konec tělocvičny, kde leží křížovka. Musí zde, co nejrychleji vyluštit první řádek křížovky a pak se vrátit nazpátek. Uprostřed nesmí zapomenout na lavičku opět propisovačku položit. Než první doběhne je připraven druhý ve stejné poloze a musí splnit ten samý úkol, s tím rozdílem, že vyluští řádek druhý. Stejně tak pokračuje žák třetí i čtvrtý. Vyhrává to družstvo, které doběhne první se správně vyluštěnou tajenkou.

       2.     Této hry lze využít i pro jednotlivce

 

 

 

 

 

: Přiložená vyluštěná tajenka.

: V zápalu boje může dojít k úrazu, když žáci do sebe narazí, nebo zapomenou na lavičku uprostřed tělocvičny a zakopnou o ni. Když jsou žáci opatrní je hra bezpečná.

 

 

 

 

 

 

 

P

A

L

M

A

 

 

 

 

 

 

 

 

H

A

D

 

 

 

 

J

A

B

L

K

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

E

H

L

I

Č

Í

Literatura:

HERMANOVÁ, S. , NEUMAN, J. Hry do kapsy 2, sociálně psychologické, motorické a kreativní hry . Praha : ?????, 2003,96. str.

ROVNÝ, M., ZDENĚK, D. Pohybové hry. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelství, 1979, 205. str.

ZACHOVÁ, B. a kol. Drobné pohybové hry, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a zábavy v místnosti,  Praha : UK, 1980, 144.str.

ZAPLETAL, M. Encyklopedie her. 1. vyd. Praha : OLYMPIA, 1973, 243.str.