Hry na rozvoj obratnosti s míčem

 

Základní charakteristika

Žáci se učí, jednak míč pokládat, kutálet, házet, chytat, kopat, zasahovat cíl.

Obsahem her jsou nejvíce činnosti pohybového charakteru, které vyžadují vyšší úroveň koordinačních schopností.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

Míče

 

- od 8 let

Míčová štafeta s obíháním

Osmi až deseti členná družstva utvoří kruhy čelem dovnitř. Žáci jsou očíslováni a první mají míč. Na zahajovací povel první žák podá míč druhému, ten třetímu atd., a mezitím první co nejrychleji obíhá kruh v opačném směru než míč. Pak ho předá druhému, který po předání třetímu obíhá kruh atd. Vítězí družstvo, které se dříve vystřídalo.  

Možná obměna podmínek,např.časový limit

Míče - volejbalové či fotbalové

 

- od 10 let

“Přihraj a běž“ v trojúhelníku

Družstva stojí v zástupech. Před každým je nakreslen trojúhelník, v jehož rozích jsou označeny mety. Na každou se postaví jeden žák. Žák č. 1 má míč, který na zahajovací povel hodí druhému a přeběhne na jeho metu. Žák č. 2 hodí míč třetímu a také přeběhne na jeho metu. Žák č. 3 hodí míč na metu č. 1, kam zatím postoupil další ze zástupu a zařadí se na konec zástupu. Hra končí, když všichni jsou na svých původních místech. Žáci smějí metu opustit teprve po odhození míče, nesmějí tedy s míčem běžet.  Nechytne-li žák míč na metě, musí jej sebrat, vrátit se na metu a teprve pak jej přihrát dále.

Nákres: Postavení žáků a směr běhu

 

 

 

 

Míče

 Únos Míče

Dvě družstva stojí v řadách čelem proti sobě (cca 30m).

Žáky očíslujeme a do středu položíme dva míč ( 0,5m od sebe ) – jeden na odbíjenou nebo košíkovou, druhý tenisový nebo malý gumový.

Vedoucí vyvolá některé číslo. Příslušní žáci běží do středu a snaží se získat větší míč a donést jej svému družstvu, což znamená získat bod. Tomu však pomalejší žák může zabránit tím, že rychle zdvihne malý míček a snaží se zasáhnout soupeře dřív, než doběhne s míčem ke svému družstvu.

Pravidla dovolují, aby žák, který se zmocnil velkého míče, odkopl malý míček a tím měl jistější únik. Vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů

Pro bezpečnější soutěžení, z důvodů střetu, se družstva o získání míče střídají. Vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů.

10-20 cvičenců

2-4 míče

lehčí zatížení

Přihraj a běž

Vytvoří se dvě,tři nebo čtyři (podle počtu cvičenců) stejně početná družstva. Družstva se postaví do zástupů. Každé družstvo má jeden míč. Míč má poslední v zástupu.poslední přihrává po pravé/levé straně zástupu prvnímu v zástupu a běží se postavit před něj. Zároveň,když první chytí míč, otáčí se s míčem na levou/pravou stranu zástupu a přihrává míč poslednímu v zástupu. Vše se opakuje dokola. Stanoví se určitý počet přihrávek a přeběhů,které musí každý absolvovat. Které družstvo splní podmínky dřív,vyhrává.

Dáváme pozor,aby si cvičenci přihrávali po stranách a nad zástupem-kvůli bezpečnosti.

6 – 8 kuželů

18 žáků

zatížení střední

Slalom kutálením čelem

Žáci vytvoří 2-3 stejně početná družstva. Ta vytvoří zástupy na startovní linii. Po startovním signálu startuje první v družstvu, kutálí míč před sebou tím způsobem, že se míče může dotýkat pouze hlavou. Jakmile se první dostane na úroveň poslední mety, pošle míč zpět druhému a to jakýmkoliv způsobem. Sám se poté vrací na konec svého družstva. Hra končí poté, když se všichni žáci v družstvu vystřídají.

V případě kontaktu míče s kuželem se žák vrací na začátek tratě a musí ji absolvovat znovu. Vzdálenost tratí jednotlivých družstev by měla být alespoň tři metry, aby nedocházelo ke kolizím.

2 míče např. volejbalové, kniha, hůlka – tyč, kužely

Chaplinova štafeta

Kužely vyznačíme trať dlouhou asi 10 metrů, kterou musí soutěžící projít na konec a zpět. Na začátku trati si hráč vloží míč mezi kolena, na hlavu si položí knihu a hůlkou – v našem případě tyčí krouží v ruce na způsob Charlie Chaplina. Jestliže spadne kniha nebo vypadne míč, hráč jej musí zvednout a pokračuje dál v soutěži. Když projde celou tratí, předává štafetu dalšímu.

 Jestliže spadne kniha nebo vypadne míč, hráč jej musí zvednout a pokračuje dál v soutěži.

Míče, mety

Hra na středověk

Metami označíme pozice jednotlivých stavů. Např. 1 král, 3 – 4 šlechtici, 5 – 8 měšťanů a 10 – 15 sedláků – záleží na počtu hráčů. Hráč, který má míč zavolá jméno hráče, kterému chce míč hodit a snaží se jej přihrávat tak, aby jej určený hráč nechytil. Hráč smí míč házet pouze příslušníkům svého stavu, stavům nižším a příslušníkům bezprostředně vyššího stavu. Tj. sedlák může házet sedlákům a měšťanům, měšťan navíc i šlechticům a šlechtici a král mohou házet všem.

Pokud házející hodí míč nepřesně, tak musí opustit svou metu a míč si přinést. Stejně tak i chytající hráč pokud míč nechytne. Takto uvolněná meta smí být obsazena kýmkoliv. Snahou hráče je získat co nejvyšší postavení – pokud možno až na  postavení krále. U začátečníků mety nalosujeme.

Míče

Na starou herku

Hráči utvoří kruh a do středu si stoupnou čtyři hráči, kteří představují „starou herku“. Tito hráči se postaví za sebe a chytí se v pase. Ostatní hráči si přihrávají tak, aby trefili „strou herku“ do zadku – tj. posledního hráče. Komu se to podaří, tak si jde stoupnout místo „hlavy“ staré herky tj. na místo prvního hráče a poslední trefený hráč jde na místo úspěšného střelce.

Ostatní si přihrávají tak, aby trefili „strou herku“ do zadku – tj. posledního hráče. Komu se to podaří, tak si jde stoupnout místo „hlavy“ staré herky tj. na místo prvního hráče a poslední trefený hráč jde na místo úspěšného střelce.

3míče

Štafeta-podlézání

 Děti se rozpočítají do tří družstev a utvoří zástupy. První mají míče a posílají je obouruč vrchem. Polední s míčem podlézá ostatní, kteří stojí ve stoji rozkročném.   

Děti mohou stát nejprve ve stoji spatném a poté ve stoji rozkročném

 

Míče dle počtu družstev

 

Hoď a běž

 Děti vytvoří sedmičlenná družstva. Každé družstvo si stoupne cik cak jako na obrázku. Na začátku stojí dvě děti. První hodí míč druhému a běží za ním, druhý třetímu atd. soutěž končí, až se všichni v družstvu dostanou na svoji pozici  

 

Může být i vícečlenné družstvo

3míče

Štafeta - předávání

 Děti se rozpočítají do tří družstev. Družstva si stoupnou do zástupů a  předávají si míč nejprve po levé straně dozadu a pak po pravé straně dopředu. 

Míč si mohou předávat jen levou / pravou rukou nebo oběma rukama

 

3 míče

Štafeta-hvězda

 Děti se rozpočítají do tří družstev. Poté vytvoří troj-ramennou hvězdici. První má míč, který posílá vrchem poslednímu. Poslední vyběhne a oběhne hvězdici a řadí se jako první, tak to pokračuje dokud se nevystřídají všichni v družstvech. 

Běží se ve směru hodinových ručiček, aby se děti nesrazily. 

1 míč

Chyť míčem

Určíme jednoho honiče, který má míč a  honí ostatní ve vymezeném prostoru. Honič chytá honěné

A pokud se jich dotkne míčem, získává dalšího honiče. Honiči si přihrávají míč podle potřeby. Honění nesmí po míči natahovat ruce, ani míč chytat. Honič smí do počtu tří honičů udělat pouze

3 kroky. Vítězem je poslední chycený. 

Obměna: honiči bez míče musí běhat s tím koho chytají, nebo vstřícně nabíhat na směr běhu honěného a vyžadovat přihrávku.

 Je lepší když mají honiči rozlišovací dresy.    

1 míč

Ragbíčko

 Hráči se rozpočítají do 2 družstev. Každému            družstvu  přidělíme polovinu hřiště. Družstvo se snaží míč položit na polovině soupeře na určené místo (žíněnku). Hráči si míč přihrávají, mohou

blokovat soupeře. Míč se nesmí zalehávat, nesmí se používat tvrdé zákroky.      

Časový limit poločasu doporučuji 5 minut

1 míč

Propalovaná

 Děti se rozpočítají do 2 družstev. Jedno družstvo stojí za zadní čarou hřiště a má v držení míč. Druhé družstvo se libovolně rozmístí po herní ploše. Z družstva, které je za zadní čarou, vždy jeden hráč vhodí míč do území soupeře a snaží se co nejrychleji proběhnout jeho území tam a zpět. Na konci soupeřova území se hráč dotkne nohou území za čarou nebo stěny. Hráči družstva, které je rozmístěno na herním území, se snaží co nejrychleji chytit míč a přihrávkami jej dopravit k hráči nejbližšímu probíhajícímu hráči. Ten se snaží dotknout míčem běžícího hráče.   

Všichni hráči se musí prostřídat.

Lze hrát na body

 

 

Míče dle počtu kruhů

Chyť, když hodím

 Asi 10 dětí utvoří kruh, rozestupy na upažení. Do prostřed kruhu si stoupne hráč s míčem. Hráči na obvodu kruhu si spojí ruce za zády. Hráč uprostřed hází míč libovolně hráčům po obvodu kruhu. Pokud střední hráč hod pouze naznačí, nesmí hráč na obvodu kruhu rozpojit ruce. Pokud ruce rozpojí dostává trestný bod. Pokud střední hráč hodí míč nepřesně nebo jej při vracení nechytí, vymění ho hráč, kterému míč házel.   

Do středu můžeme dát i 2 hráče

1 až 2 míče

Na chytače

 Hráči vytvoří kruh, vzdálenost na upažení, uvnitř kruhu je 1 až 3 chytači. Hráči si přihrávají 1 až 2 míči. Chytači se snaží míč / míče chytit nebo se jich alespoň  dotknout. Podaří-li se chytači míč chytit, vymění si místo s hráčem, který se jej naposledy dotkl.       

Můžeme vytvořit více kruhů, aby se hráči dostali častěji do styku s míčem

Dle počtu trojic

 Chytaná v trojici

 Děti rozdělíme do trojic. Dva krajní si házejí míč. Prostřední se jej snaží chytit. Když se mu to podaří vystřídá žáka, který míč hodil.   

Můžeme provádět i ve čtveřicích

 

Vždy sudý počet studentů .

Dva stejné míče pro jeden  kruh.

Zátěž střední

 

 

 

 

Honěná dvou míčů v  kruhu

Studenti se postaví do  kruhu a rozpočítají se na prvé  a  druhé. Soutěží předchází nejprve   nácvik. Na pokyn učitele  si pouze první žáci přihrávají  míč určeným způsobem po obvodu kruhu. Po přerušení hry učitelem totéž opakují druzí v kruhu. Před zahájením hry družstva drží míč tak, aby byly v kruhu míče proti sobě. Na povel učitele si družstva začínají míč přihrávat stejným směrem obvodu kruhu. Vyhrává družstvo, jehož míč předběhne míč soupeře. Učitel hru přeruší a vítězům přičte bod. Soutěž se několikrát opakuje. Další možná pravidla předem stanoví učitel.

Hrajeme vždy se dvěma stejně velkými míči odlišné barvy. Může se hrát v tělocvičně, hřišti či louce

Kruhy o stejném počtu hráčů.

Dva míče

Zátěž střední

Podávání míčů v kruhu

Učitel postaví žáky tak, aby kruhy měly stejnou velikost. Uprostřed každého kruhu leží míč. Na pokyn učitele první žák kruhu doběhne pro  míč, vrátí se na své místo a podá míč druhému v kruhu, ten postupně dalšímu v kruhu. Po jednom či víc oběhů míče v kruhu (je vždy předem stanoveno) první žák položí míč zpět  do  středu kruhu a  učitel určí pořadí. Později lze hrát i se dvěma míči. Kruhy musí mít vždy míče o stejné velikosti

Hra  se může hrát v tělocvičně, na hřišti, louce.

 

Různý počet žáků v kruhu.

Míče různé velikosti

Zátěž střední

Na Palečka a obra

Učitel rozestaví žáky do kruhu. Na obvodu kruhu proti sobě jsou dva míče rozdílné velikosti. Větší míč představuje obra a menší míč je Paleček. Na pokyn učitele si děti začnou podávat velký  míč „obra“ libovolným směrem po obvodu kruhu. Malý míč, “Paleček“, před „obrem“se snaží uniknout tak, že si ho děti podávají po kruhu. Učitel pokynem mění změnu směru podávání míčů po kruhu vždy ve prospěch Palečka

Stejnou soutěž žáci později provádí házením míče po obvodu kruhu.

Hra se může hrát v tělocvičně, na hřišti, louce

Dvě družstva o stejném počtu žáků

Míč pro kruh, míč pro zástup

Zátěž střední

Kruh proti zástupu

Na pokyn učitele začne první žák podávat míč po obvodu kruhu dalším žákům a v ten okamžik odstartuje běžecká štafeta, kdy žáci v zástupu jednotlivě obíhají kolem kruhu a předávají si štafetu podáním míče. První žák v kruhu hlasitě počítá každý oběh míče po obvodu kruhu. Ve chvíli, kdy doběhne poslední žák ze štafety zástupu, přestanou si žáci v kruhu podávat míč a učitel stanoví počet oběhů míče po obvodu kruhu (plus počet podání míče v nedokončeném oběhu kruhu). Družstva si vymění úlohy a soutěž se opakuje. Vítězí družstvo, které dosáhlo vyššího počtu oběhu míče po obvodu kruhu. Hru několikrát opakujeme.

 

 

Chytˇ míč, když hodím!

Děti stojí na obvodu kruhu a mají za zády spojené ruce. Uprostřed kruhu stojí vybraný žák a hází míč ostatním na obvodu kruhu nikoliv pravidelně, ale překvapivě. Kdo z dětí míč nechytí dostane úkol. Např.:

-stoj na jedné noze

-klek

-sed

-krok vzad

-aj.

Když žák na obvodu kruhu úspěšně chytí míč se tresty budˇ všechny promíjí, nebo žák postoupí k nižšímu trestu, jak před hrou určí učitel. Pokud žák rozpojí ruce za zády a přitom míč na něj neletí počítá se to jako chyba, nechytnutý míč

Ve vyšších třídách prostřední žák má malý míč, hází jednoruč a žáci na obvodu kruhu míč chytají jednoruč. Tresty jsou obdobné

Hráči tvoří družstva o 3-4 hráčích.

Míč, kuželka nebo plastikové láhve, případně lavičky

Zátěž střední

Na hradního

Jedni jsou obránci a druzí útočníci. Uprostřed kruhu (o průměru 2-3m) nebo vymezeného prostoru jsou postaveny kuželky uvnitř kruhu srazit. Obránci dovoleným způsobem (bez držení, vrážení do útočníků) brání vystřelení na kuželku. Obě družstva nesmí vstoupí do kruhu. Hraje se na čas a počítá se počet sražených kuželek.

 

Hraje se do doby než jsou sraženy všechny kuželky, pak družstvo střídá. Hra se několikrát opakuje

 

Veverky a kuny

Učitel určí z dětí 2-3 kuny, ostatní jsou veverky. Veverky mají hnízdo ohraničené v tělocvičně z laveček. V hnízdě veverek je co nejvyšší počet míčů, které představují oříšky. Na povel učitele kuny začnou vyhazovat míče-oříšky z hnízda ven. Hází je co nejrychleji a vždy jen po jednom míči. Veverky vyhozené míče sbírají a rychle je nosí do hnízda, kam je pokládají. Nesmí je do hnízda házet. Hodnotí se , jak dlouhou dobu potřebovali kuny na to, aby v hnízd nevyl ani jediný míč-oříšek, nebo kolik míčů zůstane v hnízdě za předem stanovenou dobu

Hra má úspěšný průběh , když učitel podle vyspělosti dětí stanoví vhodný počet míčů, velikost hřiště a zvolí i počet kun ve veverčím hnízdě. Učitel podle místních podmínek stanoví další pravidla.

Hra se dá hrát v tělocvičně, na hřišti, louce či v lese

 

Podávání míčů v zástupech

Učitel rozdělí studenty do stejně početných zástupů. Na povel první žáci v zástupech podávají míč určeným způsobem dalším žákům v zástupu (vrchem, spodem, vpravo, vlevo či kombinovaně). Když dojde k poslednímu žáku zástupu, ten s ním přiběhne před svůj zástup a pokračuje v podávání míče. Hra končí, vystřídají-li se všichni žáci a stojí ve výchozím postavení.. Postupně do hry zařadíme dva míče různé velikosti.

Míč se nesmí házet ani kutálet!

Hra se může hrát na louce, v tělocvičně či na hřišti

15-20 hráčů

 míčky

Zátěž střední

Na leoparda

6áci se rozdělí do dvou kruhů. Všichni v kruhu si sednou do tureckého sedu, ruce položí dlaněmi vzhůru na kolena a do klína si položí míč. Uprostřed je hráč. Na povel se míčky podávají do kola z ruky do ruky, nesmí se vynechat ani jedna ruka po cestě. Prostřední hráč má za úkol sebrat co nejvíce míčků jen z levé ruky hráčů sedící v kruhu.

Při porušení pravidel (vynechávání rukou) se hra zastavuje a udělují se trestné body

Dvě družstva o stejném počtu žáků

Míček pro každý zástup, odrazová zeď

Zástupy proti stěně

Ve štafetě soutěží stejně početná družstva stojící ve vymezené vzdálenosti od stěny. Učitel dá určitou podmínku např. každý řekne nějakou fyz. jednotku či veličinu a na povel učitele 1žák v zástupu řekne jednotku a hází o stěnu míčkem a po odrazu jej chytne buď:

  1. Žák,který míč o stěnu hodil a předá ho následujícímu v zástupu, který odpovídá a opět hází, chytá a předává..

 Následující žák v zástupu, v zápětí odpovídá a hází o stěnu a uvolní místo pro chycení míče dalšímu žáku.

Nejprve si hru vyzkoušíme v pomalejším tempu. Při chybě se hra zastavuje a družstvu se udělí trestný bod. Každý žák musí vymyslet jinou odpověď.

Později hrajeme na rychlost, které družstvo se nejrychleji vystřídá v e štafetě. Soutěž můžeme ztížit posunutím hranice odhodu, obtížností otázky, nebo způsobem hození a chycení míče. Další pravidla upřesní učitel

10 – 20,1 obruč, malé míčky,

střední

Házení na obruč

Rozdělte hráče na 2 družstva. Každé družstvo se rozestaví podél 1 čáry. Uprostřed mezi družstvy stojí 2 neutrální pomocníci, kteří si středem tělocvičny kutálejí obruč sem a tam. Když obruč jede z prava do leva hází družstvo A, když se vrací hraje družstvo B.Každý hráč má v ruce míček, který obručí prolétne, získává družstvo 1 bod. Kdo míčkem obruč shodí ztrácí své straně 2 body. Vyhrává to družstvo, které má na samém konci hry nejvíce bodů.

Bezpečná hra.

 10 – 30, míč, střední

Malé štafety

Stejně početná družstva stojí v těsných zástupech za sebou a plní některé z následujících úkolů: 

-          podání míče nejprve horem a pak spodem

-          provedeme 8 pod nohama a pak teprve posíláme míč dalšímu hráči.

-          Podání míče horem , poslední obdrží míč, proleze pod nohama ostatních hráčů.hra končí až 1 proleze s míčem zpět

Vítězí to družstvo, které získá více bodů v disciplínách.

 K tomuto druhu štafetových závodů stačí minimální prostor.

10 – 20, míč, tyč, střední

Štafety s míčem

Stejně početná družstva stojí v řadě za sebou. Závodníci provádějí předepsaný úkol po celou cestu k metě a zpět. Plnit mhou např. tyto úkoly:

-          postrkují tyčí malý míček

-          postrkují hlavou míč po zemi

-          nesou na břiše položený míč

-          nesou 2 míče za zády a předávají je tak i dalšímu spoluhráči

-          kutálejí medicinbal rukou po zemi

Vítězí družstvo, které vyhraje více disciplín.

Některé disciplíny jsou náročné a bolestivé na zápěstí (nesení na břiše malý míček), proto se doporučuje dráhu zkrátit.

16 – 26,2 míče, střední

Posílání míče nohama

Hráče rozdělíme do 2 stejně početných skupin. Každá skupina vytvoří 1 kruh. Mezi sebou mají 1.5 m rozestupy. Úkolem hry je dříve míč poslat okolo  kruhu než 2 skupina. Míč si ovšem hráči smějí podávat jen nohama ze sedu, míč se nesní dotknout země. Pokud někomu spadne míč, tak pro něj dojde a pokračuje ve hře.

Bezpečná hra.

15 - 20, míč, 3 tyčky, střední

Obrana věže

Svažte 3 tyče tak, aby se z nich dala postavit věž. Hráči vytvoří kolem věže kruh o průměru 8 – 10 m. 1 nebo 2 se stanou obránci věže a postaví se do středu kruhu před věž. Hráči na obvodu si přihrávají míč a ve vhodné chvíli se jim snaží věž porazit. Obránce létací míč odráží rukama,nohama i trupem. Komu se podaří věž porazit , vymění si z obráncem místo.

Doporučuji tyčky lehké, plastové nebo dřevěné.

15 – 30, 2 míče

Kruh proti zástupu

Kruh má stejný počet žáků jako řada. Na pokyn učitele začne první žák podávat míč po obvodu kruhu dalším žákům a v ten okamžik odstartuje běžecká štafeta, kdy žáci v zástupu jednotlivě obíhají kolem kruhu a předávají si štafetu podáváním míče. 1. žák v kruhu hlasitě počítá každý oběh míče po obvodu kruhu. Ve chvíli kdy doběhne poslední žák ze štafety zástupu, přestanou si žáci v kruhu podávat míč a učitel stanoví počet oběhů míče po obvodu kruhu. Družstva si vymění úlohy a soutěž se opakuje.

Doporučuji tuto hru zařadit na závěr hodiny.

20 – 30, míč

Kde je míč

Hráči sedí v kruhu a ruce mají za zády. Za zády si podávají míč. Jeden hráč uprostřed hádá u koho míč je.

Odpočinková hra pro děti nižšího věku.

15 – 30, míčky

Na leoparda

Všichni v kruhu sedí v tureckém sedu. Ruce mají položené dlaněmi vzhůru na kolenou. Do klína si položí míč. Uprostřed stojí hráč. Na povel se míčky podávají dokola. Prostřední hráč má za úkol sebrat co nejvíce míčků jen z levé ruky hráčů.

Doporučuji menší míčky (např. míčky na líný tenis).

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů ( pro Fyziku )

12 – 20,2 míče, střední

Na vodiče

Oddíl rozdělíme do 2 stejně početných skupin (A a B). Každá skupina bude 1 vodič. Skupina A bude starší vodič než skupina B. všichni hráči vytvoří 1 velký kruh. Rozestupy mezi jednotlivci jsou 1,5 – 2m. Na  obvodu kruhu stojí střídavě vždy 1 člen staršího vodiče a 1 člen nového vodiče.  Před zahájením hry dostane velký míč starší v. a menší míč novější v. Hráči, kteří obdrží míč musí stát naproti sobě. Na pokyn rozhodčího si začnou hráči obou skupin  míče  přihrávat. Přihrávky pokračují zleva do prava vždy mezi členy téže skupiny. Při každém dalším písknutí rozhodčího se hráči, kteří vlastní v tomto okamžiku míč zastaví a dokud neřeknou Fyzický vzorec, nesmějí pokračovat dál.  Hra končí výhrou jednoho z vodičů, a to toho který dohoní druhého.

Bezpečná hra.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků zrakově postižených )

 Klapky na oči,    2 zvonící míče- jeden menší a druhý větší

Na obra a palečka

  10-15 dětí obdrží klapky na oči, sednou si

do kruhu, do kterého podáme dvou dětem zvonící míč (jeden velký-obr a druhý malý-paleček). Děti se snaží aby obr dohnal palečka a zároveň, aby paleček nebyl dohoněn.

Děti by se měly soustředit odkud jde zvonící zvuk míče

a neměli by na sebe pokřikovat. Míče musíme dát tak aby byli přibližně daleko od sebe.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvGeo)

Míče-volejbalové

Házení v kruhu s hádankou

Hráči si utvoří kruh, jeden z nich je ve prostřed kruhu s míčem. Vybere si někoho z kruhu komu hodí míč a zároveň řekne název nějakého státu, ten který míč chytil musí říct hlavní město toho státu. Pokud odpoví správně míč hodí zpátky a oba zůstávají na svém místě, pokud neodpoví správně oba si svá místa co nejrychleji vymění. Hráči si počítají, kolikrát  házeli míč ve středu kruhu a ten, kdo měl nejméně hodů vyhrál.

Zvýšení počtu hráčů v kruhu. Omezení států podle světadílů.

 

Literatura:

MAZAL, F.. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc: HANEX,  2000, 296 s. ISBN 80-85783-29-0.

ZACHOVÁ,B. DPH, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a závody v místnosti. Praha: UK, 1981, 59 s. ISBN 60-37-80

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha : Portál, 1998, 323 s. ISBN 80-7178-218-1.

VLČEK, K.: Pohybové hry – metodické materiály pro učitele 1. stupně  

                     ZŠ, SPN, Praha.

JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z a kol.: Pohybové hry dětí předškolního

                     věku, SPN, Praha

INTERNET – Hry 2002

ZAPLETAL, M. Encyklopedie her.1.vyd.Praha:Olympia, 1973, 243s.