HRY PRO ROZVOJ OBRATNOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ BEZ MÍČE

 

 

Základní charakteristika

Tyto aktivity jsou zaměřeny na rozvoj obratnostních schopností, koordinace jak vlastního těla tak i při činnosti ve dvojicích či skupině. Dále rozvíjí sílu formou nenáročného zatížení a spolupráci. Je zde více variant i stupňů náročnosti (většinou dle počtu účastníků při plnění úkolů). Příprava je časově nenáročná – u většiny her.

Dají se pojmout formou průpravného cvičení pro rozvoj obratnosti nebo soutěžní formou a to ve dvojicích či družstvech.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

 20

 žíněnka pro každou skupinu

Obtížnost: střední

 Hlemýždi

Štafetový závod několika skupin. Za každou skupina je na startu připravena jedna dvojice, oba partneři klečí a opírají se rukama o zem a na zádech mají položenou žíněnku. Na povel přenesou žíněnku kolem mety a musí ji předat na záda druhé dvojici, aniž by se jí dotýkali rukama.

 I varianty: ztížení dráhy vložením překážek (lavičky, slalom…) 

10-30  basebalová pálka nebo přibližně stejně dlouhá tyč a kroužek (ringo) pro každé družstvo

Obtížnost: nízká

 

 

 

 

 

Blbárna

Skupinu rozdělíme do stejně početných družstev. Postaví se na startovní čáru. Na povel vybíhá první k pálce umístěné asi 15-20m před ním postaví si jí jedním koncem do připraveného kroužku a čelem se dotkne druhého konce.v této poloze se otočí 10x kolem své osy aniž by se pálka přestala dotýkat země či čela. Po dotočení se rozbíhá zpět k družstvu předat štafetu dalšímu. Vítězí družstvo jehož členové se jako první všichni vystřídají na této trati.

 

I hřiště musí být zbaveno všech překážek

I družstva musí být od sebe dostatečně vzdáleny, aby se vyhnulo případné strážce

I některé nemoci vylučují účast v této hře

I přesně vysvětlit jak se mají otáčet kolem pálky

I zvýšením počtu otáček se hra stává náročnější a naopak

 

6-30

obtížnost: nízká

Závod raků

Hráč zaujme základní polohu – podpor ležmo před rukama, zády k zemi. Opírá se pažemi o zem a dívá se nahoru. V tomto postavení se pohybuje po rukou a nohou ke směru hlavy. Lze zkoušet i pohyb obrácený – nohama napřed. Je to jeden z možných způsobů pohybu, který prověřuje základní koordinaci. Je skoro nemožné abychom se přitom nezasmáli. Oba způsoby pohybu lze využít pro štafetu družstev. Překonává se přitom krátký úsek, nejprve hlavou napřed a od mety zpět nohama napřed. Zadek se nesmí dotknout země, jinak se musí závodník vrátit znovu na start.

Ibezpečný a hladký povrch

I závodníci dávají pozor, aby se nesrazily se soupeřem z jiného družstva

8-30

pomůcky:2-4 gymnastické obruče

obtížnost: nízká

 

 

 

 

 

 

 

 

Obruče, hýbejte se

Všichni se uchopí za ruce a vytvoří velký kruh.na dvou místech, nejlépe proti sobě, uvolníme držení rukou, vložíme gymnastické obruče a ruce se opět spojí. Obruče visí na spojených pažích. Na pokyn vedoucího se hráči snaží posunovat obruče po kruhu ve směru hodinových ručiček, aniž by pouštěli rukama. Sousedi si mohou obruče nadhazovat  a usnadňovat si prolézání. Všichni se však stále pevně drží. Snaží se, aby se obě obruče pohybovaly stejnou rychlostí.

Můžeme zadat i časový limit, který se snaží soutěžící nepřekročit.

I upozorněte na ohleduplnost při držení za ruce

8-12

pomůcky:tyč min.1,5m dlouhá, dva stojany

obtížnost: nízká

 

 

 

 

 

 

Limbo

Každý si vyzkouší svou pružnost a ohebnost při cvičení, které se normálně provádí za zvuku samby. Máme za úkol polézat tyč určitou technikou. Země se můžeme dotýkat jen chodidly a podlézat v takové poloze, že přední strana těla (břicho a hrudník) a obličej směřují nahoru k laťce. Při prvních pokusech necháme laťku ve výši ramen. Všichni si vyzkouší techniku podlézání. Postupně laťku snižujeme. Kdo se jí dotkne, vypadává ze soutěže. Ve hře zůstává stále méně osob.

 

I před zahájením důkladně zahřát a rozcvičit

8-15

pomůcky: kužele, prázdné lahve, medicinbaly, krabice, šátek na zavázání očí

obtížnost: střední

Chůze v labyrintu

Na zemi se rozestaví kužele, medicinbaly, krabice atd. Hráči mezi nimi prochází se zavázanýma očima z jednoho stanoviště na druhé. Smějí se překážek nohou dotknout, nesmějí však jimi pohnout nebo je skácet. U cílové mety stojí hráč, který udává zvukovým signálem směr pochodu(syčení, píšťalkou, tleskáním). Vítězí hráč, který projde k cíli v nejkratším čase a pohne nejméně překážkami.

I možno využít i u zrakově postižených hráčů

Iupozornit na opatrnost při postupováním tratí

 12-30

Obtížnost: střední

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekousni mě do ocasu

Skupina se rozdělí na družstva po 8-10. Postaví se do zástupu a uchopí se kolem pasu. Poslední si zastrčí za pas šátek tak, aby alespoň polovina splývala dolů. Tím je vytvořen jeden drak, který svůj vznik ohlásí pořádným rykem. Na povel vedoucího začne hlava draka, první hráč, honit posledního,aby mu sebral šátek. Nastává boj posledního s prvním a ostatní vlastně nevědí na čí straně jsou. Dostihne-li hlava draka svůj ocas a sebere mu šátek, je konec hry. V dalším kole si vymění role nebo se dá šance někomu jinému. Důležité je, aby se v průběhu pohybu a honičky hráči pevně drželi. A to není jednoduchá věc.

 I hráči se musí pohybovat pouze ve vymezeném prostoru

 I! Prostor musí být zbavený překážek

 I! Hra je náročná z hlediska držení i možnosti roztržení oděvu.

 I drak se nesmí rozpojit

 20-30 

Obtížnost: střední

 Had na sluníčku (zabalování hada)

Skupina se rozdělí na družstva po 8-10. Postaví se do zástupu za sebe, předkloní se a pravou ruku podají mezi nohama hráči za sebou a levou chytí ruku hráče před sebou. Tímto způsobem vytvoří hada. Hadi se postaví na čáru vedle sebe tak, aby poslední hráč stál na čáře (zadkem vystrčeným do pole). Na povel si polední začne lehat a had couváním s roztaženýma nohama jej přechází. Postupně si takto lehne celý zástup. Během tohoto pokládání se nesmí družstvo rozpojit. Jakmile leží všichni členové družstva had začne vstávat obráceným postupem (ten co si

poslední lehal vstává a přebíhá zbytek hada- tím se všichni členové zvednou navzájem). Vyhrává družstvo, které si první bez rozpojení lehne a opět vstane.

 I ti co si lehají se snaží lehnou si co „nejštíhleji“, aby je ostatní mohli přecházet a nešlápli jej

I během lehání a vstávání se nikdo z družstva nesmí pustit

I musí být dostatečný prostor pro pokládání hada (když se položí je dlouhý)

I můžeme zkusit i pouze chůzi v tomto spojení

např. formou štafetového závodu

8-12

obtížnost: nízká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordický uzel

Vytvořte kruh tak, aby jste se dotýkali rameny. Předpažte levou paži a uchopte za ruku některého ze svých spoluhráčů. Pozor, nesmí to být soused zprava ani zleva. Totéž provede pravou paží  (je možno provést se zavřenýma očima). Nyní jste dokonale propleteni vytvořili jste gordický uzel. Nečekejte a snažte se rozmotat, aniž by jste se pustili. Podaří-li se vám rozplést tuto změť končetin a těl a vytvořit jeden kruh (platí i postavení zády do středu kruhu jste u cíle. Selžou-li všechny pokusy o rozpletení lidského uzlu, může vedoucí uvolnit jedno spojení, o kterém si skupina myslí, že je klíčové. Pak se pokračuje v řešení úkolu.při větším počtu hráčů bývá potřeba i druhý zásah vedoucího. Hráči i vedoucí by se měli obrnit trpělivostí a hledat řešení. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou při zachování stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení. Při větším počtu osob se podaří vytvořit i několik menších kruhů.

I upozorněte na ohleduplnost při držení za ruce

Od 6 let, 10 – 15,

nízké

Na hada

Družstva stojí v zástupech, ve kterých se každý člen drží předcházejícího za boky. První v zástupu představují hlavu hada, poslední hadův ocas. Hlava má za úkol co nejrychleji chytit ocas, tj. první má dát poslednímu „babu“. Jestliže se mu to povede, přechází první na poslední místo a hra se opakuje.

Do soutěže vstupujte rozcvičení

Od 6 let, 5 – 10, střední

Prolézání oknem

Před každým družstvem vytvoří dva žáci „okno“ – podají si ruce, jednu nahoře a jednu dole. Ostatní na pokyn vedoucího začnou prolézat. Vítězí družstvo, které nejdříve prolezlo.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Pozor, aby žáci oknem neproskakovali. Pro jistotu umístit za okno žíněnku.

 

Od 10 let, 20 – 30, nízké

Boj hadů

Žáci jsou rozděleni do stejně početných družstev. Na povel vedoucího začíná boj všech družstev proti sobě. Jestliže první z některého družstva plácne posledního z jiného družstva, vyřadí tím celé družstvo z boje. Vítězí družstvo, které zůstane samo ve hře.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Ideální je mít čtyři družstva a postavit je proti sobě do rohů a soutěž odstartujte na povel, aby měli všechny družstva stejnou výchozí pozici.

Od 6 let, 10 – 15, nízké

Chyť hada za ocas!

Hraje se podobně jako hra Na hada, ale s tím rozdílem, že před každým družstvem je jeden chytač – z družstva soupeřů. Na povel vedoucího se chytači snaží co nejrychleji chytit hada za ocas. Celé družstvo se však pohybuje a chrání svého posledního. Kterému chytači se to povede dříve, získává pro své družstvo bod. Když se had roztrhne, prohrává.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Družstva rozestavte jako u hry Boj hadů.

Od 12 let, 7 – 12, střední

Stahování hada!

Žáci v družstvech utvoří zástup. První ve všech družstvech stojí na jedné čáře.Asi 10 m od této čáry rovnoběžně s ní je druhá čára

– cíl. Na povel „Připravte se!“ se všichni žáci předkloní a mezi rozkročenými nohami podají svou pravou paži poslednímu, který již leží, podává svou levou ruku. Ležící se přitahuje, šoupe po zemi, a odstrkuje se nohami. Pak následuje povel k zahájení závodu. U cíle jsou tehdy, když poslední překročí čáru.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Pozor na hlavu ležícího!

Od 9 let, 6 – 12, kužele, plné míče,střední

Nedotkni se kužele!

Žáci v trojicích se drží za ruce. Uprostřed mezi nimi je kužel (plný míč). Každý se snaží ostatní dva přetáhnout, aby povalili kužel nebo se dotkli plného míče.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Pozor na pád na kužel.

Od 10 let, 12-24,koně bez madel, střední

Všichni na koně

Šestičlenná družstva stojí v zástupech. Před každým družstvem stojí ve vzdálenosti 10 –15 m kůň bez madel. Na povel družstva vyběhnou a snaží se co nejrychleji dostat do sedu nebo stoje na koni (podle určení). Vítězí to družstvo, které první provedlo stanovený úkol.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Pozor na pád z koně. Raději na každou stranu umístěte žíněnku.

 

 

Od 10 let, 14 – 28, švédské bedny, střední

Rozkládání a skládání bedny

Před každým 5 – 7 členným družstvem stojí švédská bedna. Na povel žáci bednu rozloží na jednotlivé díly a tyto pak přenesou na určenou metu, která je asi 10 –15 m vzdálená. Tam opět bednu sestaví a postaví se před ní do pozoru. Vítězí družstvo, které je nejdříve hotovo.

Do soutěže vstupujte rozcvičení. Pozor na upuštění části švédské bedny a následné zakopnutí.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (integrace prvků Tv – Fy)

Od 12 let, 14 – 24, nízké

Družstva na čáry!

Utvoří se družstva se stejným počtem žáků. Cílem hry je na každou čáru postavit jednoho člena týmu. Další z družstva může startovat až poté co ten předním doběhl na čáru a vyřkl  jaký-koliv fyzikální vzorec.

Do soutěže vstupujte rozcvičení.

Literatura:

NEUMANN, J. Dobrodružné hry v tělocvičně, 1.vydání Praha : Portál, 2001 , 243s., ISBN 80-7178-55-5

NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, 3.vydání Praha : Portál, 1998 , 325s., ISBN 80-7178-405-3

KÁBELE, F. Tělesná výchova mládeže vyžadující zvláštní péči, 3. vydání Praha : SPN, 1988, 256s.,

ZACHOVÁ, B. a kol. DPH, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a zábavy v místnosti. 1. Vyd. Universita Karlova, 1980,145 s, AA 6,77 – VA 6,98