Hry na kooperaci a spolupráci

 

Základní charakteristika

Tyto hry zdůrazňují důležitost učení se pomocí objevování, řešení problémů a procesů rozhodování. Hráči jsou stavěni do situací, jejichž řešení vyžaduje důmyslnost a originalitu. V tomto typu her by měli dosáhnout úspěchu všichni členové skupiny. Bezpečnost účastníků stojí na prvém místě. Tyto aktivity mají důležitou roli v programech zaměřených na podporu týmové spolupráce.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org.

pokyny, bezpečnost

20-30, střední

Píďalky

Hráči si ve dvojicích stoupnou čelem k sobě, uchopí se vzájemně za paže nebo za lokty a opatrně si sednou navzájem na nohy (na nárty) , jeden nechá nohy u sebe a druhý spojí nohy za jeho chodidly. V této skrčené poloze se dvojice dohodne a snaží se o pohyb kupředu.

Předem se rozehřát

30-40, střední

Společně vzhůru

Úkolem skupiny je, aby společně vstala. Všichni se vzájemně drží za ruce tak, aby byli zcela propojení. Všichni se dotýkají a jsou propojeni i pomocí nohou. Při vstávání se zvedají ze země ve stejný okamžik.

Nejlépe zkusit ve dvojicích, trojicích a menších družstev

20-30, plné míče, střední

Medicinbal-kros

Je to hra, jak daleko lze dojít na dvou medicinbalech. Jeden z dvojice si stoupne na dva medicinbaly a druhý ho při chůzi zpočátku přidržuje a pak mu poskytuje jen záchranu.

Vždy organizovat záchranu, která se pohybuje po boku hráče na míči

-lze přidat malé překážky (žíněnky)

20-30, kroužky, míčky, šňůrky, střední

Mzda strachu

Každý člen skupiny uchopí jednu šňůrku (musí ji držet na konci) vedoucí ke kroužku, na němž je umístěn míček. Společně opatrně napnou šňůrky a zvednou celé zařízení do vzduchu. Úkolem je přenést toto zařízení po zadané trase tak, aby míček nespadl.

Šňůrky se nesmějí namotávat na prsty nebo na ruku

-měníme velikost kroužku, tloušťku

10-20, žíněnky nebo koberec, střední

Magický koberec

Úkolem družstva je, že musí obrátit žíněnku rubem nahoru a postavit se na druhou stranu. Při obrácení se musí všichni členové družstva dotýkat pouze žíněnky, nikdo se nesmí dotknout země.

Lze využít různých velikostí

-soutěživá forma

10-20, lavičky, střední

Tým s lavičkou

Skupina hráčů stojí v zástupu vedle lavičky. Mají společně lavičku zvednout, postavit ji na druhou stranu a potom ji najednou přeskočit stranou odrazem snožmo.

Lze konat různými způsoby

10-20, nízká

Tři proti jednomu

Rozdělíme skupinu na družstva po čtyřech. Tři hráči se chytnou za ruce a jeden z nich tvoří cíl (obět). Čtvrtý hráč, pronásledovatel, stojí mimo trojúhelník a snaží se chytit svou obět. Trojice hráčů se však otáčí a manévruje tak, aby mu co nejvíce znemožnila se oběti dotknout. Hraje se tak dlouho, až v některé čtveřici pronásledovatel chytí svou obět.

Lze zvýšit počet pronásledovatelů i hráčů

-pro zjednodušení  se hráči drží za ramena

10-20, žíněnky, střední

Hlemýždi

Štafetový závod několika skupin. Za každou skupinu je na startu připravena jedna dvojice, oba partneři klečí a opírají se rukama o zem a na zádech mají položenou žíněnku. Na povel přenesou žíněnku kolem mety a musí ji předat na záda druhé dvojici, aniž by se jí dotýkali rukama.

Pro bezpečnost kolen radči použít měkčí povrch nebo položit gymnastický koberec.

 12 - 16, horolezecké lano nebo švihadla

Věneček pampelišek

Hráči vytvoří pomocí svázání zápěstí uzavřený kruh. Musí v tomto kruhu překonávat různé překážky. Po zvládnutí můžeme hru obměnit tak, že se hráči svážou na kotnících. 

1.        Dostatečně velký, prostor.

2.        Dopomoc a záchrana.

 6 -16, klapky na oči, píšťalka, kužely

Ovčák a ovce

Hra spočívá v tom, že jeden zvolený ovčák musí všechny ovce zahnat do ovčína. Vtip je v tom, že ovce osleply a ovčák nemůže mluvit ani se pohybovat. Musí se tedy vymyslet signály. Na vymyšlení strategie necháme 10 – 15 min. Potom si všechny ovce dají pásku přes oči a jsou rozmístěny různě po místnosti. Ovčák pomocí signálů zahání ovce do ovčína. Ovce, které jsou již na místě mlčí.

1.        Velký prostor bez překážek.

2.   Hlídáme    nekontrolovaný pohyb ovcí. 

 10 –30, klapky na oči, malé

Hmota

 Všichni hráči si zavážou oči a pohybují se ve vymezeném území. Vedoucí vybere jednoho z nich – ten bude jádro hmoty. Hráči se včetně hmoty pohybují, nemluví a snaží se hmotu dotykem objevit. Dotkne-li se hráč hráče, zeptá se: „Hmota?“ Není-li to hledaná síla, odpoví dotyčný také slovem „Hmota“. Hráč, který představuje jádro Hmoty neodpovídá. Pokud se ho někdo dotkne, připojí se k němu a stává se také hmotou. Hra končí, když se všichni drží za ruce a jsou součástí Hmoty.

1.        Vymezené území provazy, závěsem apod.

2.        Pomalý pohyb s rukama před sebou.

3.        Zákaz běhání. 

18 -20, kroužek s navázanými provázky, míček

Mzda strachu

Rozdělíme skupinu do družstev. Každý člen skupiny uchopí jednu šňůrku, která vede ke kroužku na kterém je v labilní poloze umístěn míček. Společně opatrně napnou šňůrky a zvednou celé zařízení do vzduchu. Úkolem je přenést míček po vytyčené trase s překážkami tak, aby nespadl z kroužku.

1.  Měníme velikost

      míčku.

8 – 12, žádné, malé

Gordický uzel

Žáci vytvoří kruh tak, aby se dotýkali rameny. Potom každý předpaží levou ruku a uchopí ruku svého spoluhráče. Nesmí chytit za ruku svého souseda. Totéž s pravou rukou. Cílem hry je rozplést uzel, který vznikl. Selžou-li všechny pokusy o rozpletení, může vedoucí uvolnit jedno spojení, o kterém si skupina myslí, že je klíčové.

1.        Doporučila bych dát časový limit.

2.        Vhodné je volné oblečení.

6 – 30, židle, předměty na podávání – např. míčky, malé

Bezruká štafeta

Rozdělíme skupinu do družstev po 6 – 10 hráčích. Každá skupina bude mít vymezený krátký úsek, ve kterém si musí všichni členové předat bez pomoci paží vybraný předmět. Předávaný předmět leží na židli před družstvem. Vyhrává družstvo, jehož poslední hráč jako první donese předmět na vyznačené místo.

Volit předměty, které nemohou při předávání způsobit zranění, nebo se rozbít.

 

8 - 30, gymnastické obruče

Obruče, hýbejte se

Žáci se drží pevně za ruce a vytvoří kruh. Na dvou místech, nejlépe proti sobě, uvolníme držení rukou, vložíme gymnastické obruče a ruce opět spojíme. Obruče visí na spojených pažích. Na pokyn se hráči snaží posunovat obruče po kruhu ve směru hodinových ručiček, aniž by se pouštěli rukama. Snaží se, aby se obě obruče pohybovaly stejnou rychlostí. Postupně se snažíme rychlost obručí zvyšovat.

Vhodný výběr velikosti obručí.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – M )

 9– 30, kartičky s čísly

Počítám s tvojí pomocí

Všichni se postaví do kruhu, zavřou oči a každému bude na čelo umístěno nějaké číslo. Potom se ještě v prostoru promíchají. Pak otevřou oči a budou se snažit beze slov vytvořit trojice tak, aby jejich součet čísel dával 100. Čísla postupně obměňujeme.

1. Zadáme časový

    limit.

2. Dáváme pozor,

          se do součtu

          zapojili všichni.

12 – 30, žádné, malé

Živé číslice

Rozdělíme žáky do skupinek. Říkáme číslice a žáci mají za úkol vytvořit tuto římskou číslici na podlaze pomocí svých těl. Hodnotíme rychlost a správnost.

1.  Postupně můžeme

     zadávat příklady.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů  (Integrace prvků simulace zrakového postižení)

 

10-20, klapky na oči, různé předměty

Vytvoří se dvojice a všichni si nasadí klapky na oči.vedoucí začne klepat na nějaký předmět. Kdo ho správně označí, získá bod. Vyhrává to družstvo které získá nejvíce bodů.

Podle obtížnosti a dovedností lze pomoci nápovědou.

Literatura:

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. L1. Vyd. Praha: Portál, 1998, 328 str. ISNB 80-7178-218-1

NEUMAN, J. Dobrodružné hry v tělocvičně. 1.vyd. Praha:  Portál, 2001, 248 s.

ISBN 80-7178-555-5.

NEUMAN, J. Hry do kapsy I. 1.vyd. Praha:  Portál,  2003, 96 s. ISBN 80-7178-672-1.