Hry pro uklidnění a závěr hodiny

 

Základní charakteristika

V závěrečné části hodiny TV či jiné lekce by měla pohybová hra směřovat k uklidnění organismu žáků, snížení jejich agresivity, vzrušení a soupeření. Relaxaci organismu od nich čekat nemůžeme, zklidnění ano. Pohybovou hrou či hraním docílíme lépe skupinové kooperace, vzájemného spolucítění, vytvoříme příjemnou a klidnější atmosféru. Vhodně volená  pohybová hra by měla vytvořit atmosféru pohody a motivovat hráče k příštím aktivitám.Princip těchto her je založen na uvolnění celého těla a uklidnění skupiny za použití libovolných pomůcek.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

10-30,4 žíněnky, 130-168 tepů/min. 4 minuty

Obměna hry na molekuly

 Na hřišti položíme 4 žíněnky nebo vymezíme oblasti, místa. Hráčům řekneme, že žíněnky představují sever, jih, východ západ. Potom zadáme úkol. Tři na sever. Po sdělení počtu se hráči musí spojit do řady např. tří a ta trojice, která bude na severu – na žíněnce, na místě první, získává bod. Volíme libovolné počty hráčů, např. dva ne jih, nebo pět na západ. atd. Též můžeme zvolit různý způsob pohybu.

Lze volit body či vyřadit.

Zaměření na rozvoj rychlosti reakce, orientace v prostoru.

Střídavě rychlý a mírný přesun a mírný přesun řídí vedoucí hry.

Účastní se všichni hráči.

10 – 20, míč, lehké

Honba za míčem v kruhu ( Bago)

Hráče rozmístíme až na jednoho po obvodu kruhu. Hráči mají jeden míč a podávají si jej, hází, koulí, mohou míč hodit odrazem od země. Hráč uvnitř kruhu se snaží dotknout se míče nebo jej chytit. Dotkne – li se hráč uvnitř kruhu míče nebo ho chytí, je vystřídán hráčem, který měl míč naposledy. Sám jde na jeho místo.

Bezpečná hra.

Doporučuji, uvnitř kruhu mohou být i dva hráči.

6 – 8, míč, lehké

Chyť, když hodím

Skupina 6 – 8 hráčů vytvoří kruh čelem dovnitř, mezi sebou mají odstup asi 2 metry. Uvnitř kruhu stojí hráč s míčem. Hráči na obvodu kruhu si spojí ruce za zády. Střední hráč libovolně hází míč po obvodu kruhu a ti mu jej ihned vracejí. Pokud střední hráč míč nehodí a hod pouze naznačí, nesmí hráč své ruce za zády rozpojit. Pokud pohne hráč stojící po obvodu kruhu rukama nebo nechytí míč hozený mezi pasem a hlavou, udělá chybu. Za chybu dostane trestný bod nebo provede změnu postoje například stoj skřižný. Pokud hodí střední hráč nepřesně míč či jej nechytí při vrácení, vymění ho hráč, kterému míč házel.

Můžeme se zaměřit na zdůraznění rychlého střídání míče při házení a fintách. Po správném chycení míče můžeme odpustit chybu nebo změnit postoj. Pokud míč chytí, hráč udělá krok vpřed a pokud ne, tak naopak.

 

10 – 20, žádné, lehké

Na krále

Hráči se pohybují v zástupu za králem. Vedoucí hry představuje krále ,pohybuje se (chodí, běží, skáče, provádí kachní chůzi apod.) po herní ploše. Poddaní- hráči - sledují krále v zástupu za ním a provádějí stejný pohyb. Kdykoli se král otočí, poddaní musí vzdát králi čest předem stanoveným postojem či polohou ( dřep, úklon, leh na břiše apod.). Kdo je nejpomalejší, dostane trestný bod. Kdo má nejméně trestných bodů, je nejlepší.

Hra je bezpečná.

První hru by měl realizovat vedoucí hry. Král se musí pohybovat tak, aby ho v okamžiku, kdy se otočí, mohli sledovat všichni hráči. Hru realizujeme na závěr hodiny při relaxaci. Vyřazování nedoporučuji, uděluji trestné body.

12 – 15, žíněnka, lehké

Vykopávaná z kruhu

12 až 15 hráčů vytvoří kruh a sedne si na zem obličejem dovnitř. Vzdálenost mezi nimi má být na dotyk dlaněmi v upažení. Dovnitř kruhu v hodíme 2 až 4 míče. Sedící se snaží míč kopnout tak, aby po zemi proletěl mezi jinými dvěma hráči. Každý odpovídá za svůj prostor a za hranici mezi spolusedícími po pravé straně. Pokud míč proletí mimo kruh, započítá si viník trestný bod a jde pro míč (v tom okamžiku se do jeho prostoru nekope). Trestné body se sčítají. Hráč nesmí položit nohy na zem, pouze při kopu. Pokud kopne míč tak, že proletí nad rameny soupeřů, má kopající trestný bod.

Velikost kruhu upravíme podle počtu hráčů. Pokud mám k dispozici necvičící hráče, podávají míče oni. Mohu měnit pravidlo v doteku země: nohama, rukama. Hra je bezpečná

10 – 20, 2 provázková klubka,  lehké

Provlékaná

Dvě družstva jsou v zástupech. První z každého družstva dostane provázkové klubko. Na znamení se snaží provléknout provázek jak pod tepláky tak pod trikem. Jakmile se to podaří, předají klubko dalšímu a ten pokračuje stejným způsobem. Vítězí družstvo jehož členové jsou spojeni provázkem nejdříve.

Musíme dávat pozor na to, aby provázek nebyl ostrý – neřezal a aby si jej děti nezamotaly kolem krku.

10 – 20, klapky na oči, lehké

Americká hra na slepou bábu

Vybraný hráč ze skupiny si nasadí klapky a počítá co nejrychleji do 14. Ostatní se mezi tím rozmístí po vyznačené ploše, ale tak, že smí udělat pouze 14 kroků. Po dopočítání se zastaví. Stojí co nejtišeji. Slepá bába se snaží někoho najít a poznat pouze po hmatu. Když někoho pozná, hráči se vymění.

Hra je bezpečná, musíme dávat pouze pozor, aby nám slepá bába nevylezla mimo hrací plochu

10 – 20, klapky na oči, lehké

Výměna čísel

Hráči se postaví do kruhu a rozdají si čísla. Vybraný hráč si stoupne doprostřed kruhu, nasadí si klapky a libovolně říká vždy dvojici čísel rozdaných mezi hráči. Vyvolaná dvojice má za úkol vyměnit si místa uvnitř kruhu. Hráč s klapkami se je snaží chytit. S chyceným hráčem se vymění. Hra pokračuje dále.

Bezpečná nenáročná hra

10 – 20, žádné, lehké

 Z vody do vody

Hráči stojí ve dvou zástupech proti vedoucímu hry, zástupy jsou od sebe 3 až 4 metry. Ruce mají v bok. Požádáme hráče, aby se představili, že stojí z obou stran na břehu říčky. Jako vedoucí hry je upozorníme, že je zkusíme pomocí dvou slov s předložkami splést tak, aby udělali chybu. Pokud řekneme „do vody“, hráči v zástupech okamžitě skočí (uskočí) směrem k sobě. Poskok stranou musí udělat i zpět, pokud vedoucí hry řekne „z vody“. Dostanou se tak na své původní místo. Slova s předložkami musí být vyslovována zřetelně, mohou se však několikrát opakovat stejná. Snahou je splést hráče, aby uskočili tehdy, kdy mají stát na místě nebo naopak zůstali stát, když mají skákat. Hráč musí reagovat ne povel ihned, nesmí zaváhat nebo se splést. Pokud udělá chybu, je vyřazen ze hry. Vítězí hráč, který zůstává poslední.

Pokyny „z vody, do vody“, mohu doprovázet pohyby pažemi směrem do upažení a předpažení. Upoutám tak pozornost hráčů a začnou reagovat podle paží. Tím se často spletou. Lépe je také udělovat trestné body místo vyřazení. Hra je bezpečná.

10-30,míče a medicinální míče, 109-181 tepů/min., kolem pěti minut

Na hradního

 Hráči stojí po obvodu kruhu. Uprostřed kruhu sestaví střední hráč hrad ze tří, nebo více větších či medicinálních míčů a stává se jeho obráncem. Hráči-útočníci si libovolně přihrávají míč, ale hradní jej nechytá. Ve vhodném okamžiku se útočník snaží zasáhnout míčem hrad a rozbít jej. Hradní může odrážet míč končetinami i tělem. Při obraně nesmí hrad překračovat či přeskakovat, pouze běhat okolo. Komu se podaří hrad zasáhnout, nebo má v době, kdy si hradní sám rozbije hrad, míč v držení, stává se hradním a mění s hradním místo.

Hrají všichni hráči.

Na stavbu hradu se nedoporučují kuželky, židle apod.                                           Lze přidat pravidlo o povinnosti mít nabito.

Jako hradní mohou hrát dva hráči a hráči po obvodu kruhu mají dva míče.

Zaměření na házení, chytání,hod na pevný cíl, obratnost, postřeh.

8-30,tenisový míč, chřestítko, klíče apod.,118-169 tepů/min., pět až šest minut

Myška

 Hráči sedí kruhu těsně vedle sebe v libovolném počtu s pokrčenýma nohama. Nejvhodnější počet je mezi osmi až třiceti hráči. Jeden hráč stojí uprostřed čí vně kruhu.

Sedící hráči si pod nohama předávají malý předmět (balónek, klíče apod…) - myšku. Jakmile se hráč, který sleduje pohyby sedících, domnívá, že ví, kdo má myšku, ukáže na něho, pokud je uvnitř kruhu. Pokud je vně, obíhá a dotekem označuje sedícího hráče, o kterém se domnívá, že má myšku. Dotyčný si musí ihned lehnout na záda a zvednout ruce. Pokud označený hráč myšku má, vymění se s prostředním, pokud ne, hra pokračuje.

Účastní se všichni hráči,včetně vedoucího(nejde o vedení hry).

Hráči sedící v kruhu mohou provádět klamné pohyby rukama;

Zaměření na soustředěnost, pozornost, sebeovládání

libovolný, 1 až 2 míče, křída, 110-174 tepů/min;

Na chytače

  Hráči vytvoří kruh čelem dovnitř, vzdálenost na upažení, uvnitř kruhu je 1 až 3 chytači. Hráči si přihrávají 1, vyspělejší i 2 míče. Chytači se snaží míč chytit, nebo se jej alespoň dotknout. Podaří-li se chytači míč chytit, vymění si místo s hráčem, který se jej naposledy dotkl.                                                                  

V úloze chytačů by se měli vyměnit všichni hráči. Když         vytvoříme více kruhů, hráči se častěji dostanou do                  styku s míčem. Také můžeme určit, že přihrávka musí být úderem o zem apod. V tělocvičně je dobré vyznačit kruh křídou. U této hry je rozhodující volba optimálního počtu hráčů v kruhu;

Účastní se všichni hráči, doporučuje se utvořit více kruhů, popřípadě doplnit činnost hráče před odhodem míče, zaměřeno na házení, chytání, rychlost, pohotovost,

hru lze kdykoliv ukončit;

libovolný, 132-169 tepů/min; tři až pět minut

Kuba řekl

 Hráči stojí na značkách, vedoucí hry popisuje cvik a současně předcvičuje. Hráči cvičí pouze tehdy, řekne-li před popisem činnosti vedoucí hry „Kuba řekl“. Nejsou-li tato slova řečena a hráč přesto provádí podle předcvičujícího cvik, udělá chybu. Kdo udělá chybu, obdrží buď trestný bod (kdo má nejméně trestných bodů vyhrává) a cvičí dále. Nebo jde stranou, zacvičí určitý počet předem určených cviků a vrací se do hry. Vyřazování hráčů se nedoporučuje.

Účastní se všichni hráči, hra je zaměřena na pozornost, rychlost sebeovládání a soustředěnost. Průběh a atmosféra hry je výrazně ovlivněna způsobem vedení vedoucího hry!

Libovolný, 102-187 tepů/min,délka jedné hry je zhruba dvě minuty

Cukr káva

 Jeden hráč, vyvolávač stojí za čárou, ostatní hráči stojí na druhé straně herní plochy. Vyvolávač se otočí zády k ostatním a začne nahlas říkat říkadlo: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Ostatní hráči vybíhají z výchozí čáry a snaží se k němu co nejvíce přiblížit. Vyvolávač se otáčí, koho uvidí v pohybu, toho vrátí na výchozí čáru. Vyvolávač opakuje říkadlo vícekrát, může se otočit zády a otočit se opět, než začne vyvolávat, a vrátit další netrpělivé hráče. Jakmile začne vyvolávat říkadlo, smí se otočit, až je celé zvolá. Vyhrává hráč, který se první dostane na úroveň vyvolávače. Ten vystřídá vyvolávače ve funkci a hra pokračuje. O rozhodnutí vrátit hráče se nediskutuje, Vyvolávač má vždy pravdu!

 Hry hrají všichni hráči, je zaměřena na pozornost, postřeh, rychlost a sebeovládání. Jasná a jednoduchá pravidla umožňují použít různou taktiku a využít individuální schopnosti.

Hru hrají všichni hráči, fyzicky nenáročná hra(120-178 tepů/min.) 

Liška a  zajíc

 Vždy trojice hráčů se drží za ruce a vytvoří kroužek, uvnitř kterého je v dřepu další hráč jako zajíc. Mimo kroužky jsou dva hráči, zajíc  a liška. Liška na pokyn k začátku hry honí zajíce. Ten se může zachránit vběhnutím do doupěte. V něm však může být pouze jeden zajíc, původní musí vyběhnout. Až liška některého zajíce chytí, vymění si funkce. Zajíc, který vběhl do kroužku = doupěte, se vymění se stojícím hráčem. Doupě lze tvořit dvěma až čtyřmi hráči. U honěných zajíců je vhodné stanovit maximální počet oběhnutých doupat, zrychlíme tím výměnu hráčů ve funkcích.

Průměrná délka hry kolem čtyř až osmi minut.

Hru může vedoucí kdykoliv ukončit.

Zaměřeno na postřeh a obratnost.

Hry se účastní všichni,hrát může libovolný počet, 120-153 tepů/min. 

Na třetího

 Hráči utvoří dvojicemi postavenými za sebe kruh, čelem dovnitř. Dva hráči stojí vně kruhu – honič a honěný. Honič chytá honěného vně kruhu. Honěný se může zachránit, stoupne-li si před dvojici.Třetí ve dvojici musí vyběhnout a honička pokračuje. Je-li „třetí“ chycen, stane se honičem. Doporučujeme stanovit maximální počet oběhů bez výměny s třetím. Lze určit způsob běhu (bokem, se spojenýma rukama apod.), mohou běhat slalomem mezi dvojicemi, nebo pod pažemi jako u Zlaté brány nebo přeskakovat snížené ruce držené nad zemí. Změnu lze provést i tak,že třetí neutíká, stává se honičem a honí bývalého honiče. Hru lze též obměnit tak, že dvojice v kruhu stojí čelem k sobě, metr od sebe, drží se za ruce ve vzpažení. Třetí vběhne mezi ně, a ke komu se otočí zády, ten musí utíkat dál.

Délka hry je čtyři až pět minut.

Výklad a čekání na běh zklidňuje hru.

Hru lze kdykoliv ukončit.

Zaměřeno na postřeh a rychlost.

 

10-20, malé

Rozesmívaná

Skupina se rozdělí na dvě družstva a sednou si naproti sobě na zem. Na pokyn vedoucího začne zvolené družstvo rozesmívat soupeřící družstvo. Každý, kdo se zasměje, vypadává a pokračuje se až do doby kdy, rozesmívající družstvo rozesmívá jen jednoho hráče. Poté se role mění a rozesmívá druhé družstvo.

Hra nevyžaduje žádnou přípravu, jednoduchá, zábavná

10-20, malé

Tleskání dokola

Skupina utvoří kruh a posadí se. Postupně dají ruce před sebe na zem tak, aby vždy pravou rukou překrývali levou ruku souseda. Hra začíná úderem jedné ruky jednoho hráče do země a postupně pokračuje údery ostatních rukou ve směru hodinových ručiček. Jakmile jeden z hráčů udeří do zemně dvakrát, mění se směr a pokračuje se v opačném směru dokud zase někdo neudeří do země dvakrát. Pokud se někdo splete nebo udělá chyb, vypadává ruka, která se chyby dopustila. Takto se pokračuje až do doby než zůstane jen nejlepší hráč.

Pokud je více žáků, je vhodné vytvořit více kruhů.

Ideální počet v 1 kruhu je 5 lidí.

Doporučuje se předvést na skupince, která hru už hrála.

10-20,  malé

Hra na sochaře a hlínu

Skupina se rozdělí do třech družstev, při čemž jedna skupina je hlína, druhá sochaři a třetí hádající.  Sochaři si vymyslí téma a to se snaží vymodelovat z hlíny.  Poté co hádající team uhodne co sochaři vymodelovali, dochází k výměně družstev, tak aby se všichni navzájem prostřídaly.

Sochaři s hlínou nemluví.

Hlína se chová jako hlína

(nehýbe se) , jen se nechává modelovat.

Doba modelování max.2minuty

Vedoucí může zadat téma (např. fotbal.team, doktoři, prodavači atd.)

10-20, 1 míč, malé,

větší prostor

Zaháněná

Na větší ploše nastoupí dvě družstva  čelem proti sobě. Hráči jsou očíslováni a házejí postupně míč. Hru zahajuje jeden z hráčů mužstva, který se snaží dohodit míč co nejdále na soupeřovo pole. Členové druhého mužstva se snaží míč chytit, nebo zarazit. Podaří-li se jim chytit míč ze vzduchu, postoupí ten který je na řadě o tři kroky vpřed a odtamtud hází. Nechytnou-li míč, hází z místa, kde míč dopadl na zem.

Hra končí podaří-li se jedné straně přehodit zadní mez soupeřova pole

Je vhodné využít větší plochu, např. hřiště na fotbal.

10-20, malé

Kdo se tě dotknul?

Hráči se posadí do kruhu a zavřou oči. Pět hráčů se pohybuje ve středu kruhu. Každý z nich se nějakým způsobem dotkne jednoho sedícího hráče (pohladí ho po vlasech, dotkne se ramene atd.). Poté se vrátí zpět do kruhu a ostatní otevírají oči. Hráči, kteří cítili dotek nyní hádají který z pěti se jich dotknul. Uhodnou-li mohou jít v příštím kole do středu.

Skupina by neměla být příliš velká.

Hru bychom neměli často opakovat – neboť u hráčů. Kteří jsou v nečinnosti, může dojít k neklidu a nespokojenosti

10-20,  malé

Tichá pošta

Hráči sedí v kruhu nebo řadě a postupně si šeptají jedno tajné slovo od ucha k uchu. Poslední příjemce „tiché pošty“ vysloví slovo nahlas. Potom může začít nové kolo.

Hra nevyžaduje žádnou přípravu, hraje se velmi rychle a je všeobecně známá.

Můžeme jí zkomplikovat tím že místo slova předáváme nepříliš dlouhou větu

10-20, klapky na oči, malé

Kdo je největší?

3-6 hráčů se postaví proti zbytku družstva se zavázanýma očima. Jejich úlohou je seřadit poslepu tuto skupinu podle velikosti od největšího k nejmenšímu. 

Čím více hráčů tím větší obtížnost, nebo čím více hráčů je si podobno stejnou výškou.

10-20, kovové mince různých hodnot,  malé

Slepý pokladník

Hráči utvoří kruhy o počtu 5-6 hráčů. Zavřou oči a vedoucí hry pošle do kruhu několik mincí. Hráči musí dotekem prstů zjistit hodnoty mincí a nakonec i celkovou sumu, která jim prošla rukama. Výsledek mohou říci teprve poté co se mince dostanou zpět k vedoucímu hry, který vydá pokyn k otevření očí.

Hra je lehčí v případě že počet hráčů ani mincí není příliš velký.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (kooperace dětí postižených spasticitou s dětmi bez pohybového omezení)

Hra se dá hrát s dětmi bez pohybového omezení společně s dětmi postiženými spasticitou, zapojit do hry se mohou všechny děti najednou,

potřebujeme malý a velký míč;

Na Obra a Palečka

Děti si sednou a utvoří kruh. Krátkou motivací učitelka 

připomene  pohádku Obr a Paleček. Obr se na Palečka zlobí, chce ho  chytit. Míče představují pohádkové bytosti. Děti si po obvodu kruhu podávají malý míč a rychle za ním velký míč. Velký míč – Obr, by měl dohonit malý míč – Palečka.

Metodické náměty a obměny:

- je nutné zvolit vhodné rozestupy v kruhu;

- jsou-li do hry zapojeny děti s pohybovým postižením - 

  spasticitou  (např. při DMO) společně s dětmi bez

  pohybového omezení, je dobré tyto děti zařadit střídavě

  mezi sebe;

- míče si mohou děti podávat z ruky do ruky, nebo  

  koulením pod nohama;

Dobu trvání hry musíme přizpůsobit nejslabšímu členu skupiny.

Hlavní zaměření hry je na podávání a správné uchopení míče.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – Fy)

10-20, malé

Hráči utvoří kruh a do jeho středu (bodu S) postaví dobrovolníka. Poloměr kruhu by měl být maxim. 4 metry. Hráč v bodě S hází postupně míč rychlostí v do bodů na kružnici a vždy čeká na zodpovězení fyzikální otázky, kterou předtím položil. Pokud hráč na kterého letí míč mlčí i v době kdy k němu míč dolétl, vypadává a mění se s hráčem uprostřed

Doporučuje se pokládat otázky s jednoslovnou nebo máloslovnou odpovědí (například „Jaká je značky síly?“, nebo „Kdo vynalezl žárovku?“).

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv –Čj )

10 – 20, míč, lehké

Hra o nejrychlejší míč

Dvě družstva jsou v zástupech – rozestupy asi 0,5m. Na signál si hráči podávají míč oběma rukama nad hlavou, pokaždé, když bude mít hráč míč v ruce, musí říct nějaké vyjmenované slovo, které ale neřekl hráč před ním, poté smí předat míč dál. Poslední jej posílá mezi nohama zpět. Vyhrává družstvo, které má míč opět vepředu.

Vyzkoušet hru nesoutěživou formou.

Literatura:

ČALOUD, B. Základní pohybové hry. 1. vyd. Praha, 1948

MAZAL, F. Pohybové hry. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2000, 296s. ISBN 80-85783-29-0.

ZAPLETAL, M. Hry na hřišti a v tělocvičně. 1. vyd. Praha: Olympia, 1987. 500 s.

ZACHOVÁ, B. a kol., Drobné pohybové hry, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a zábavy v místnosti. Skriptum. Praha: UK 1980, 145s.