Iniciativní a týmové hry

 

Základní charakteristika

Iniciativní a týmové hry jsou založeny na zpětné vazbě a jak si počínali jednotlivci i celá skupina, mohou inspirovat k mnoha prospěšným úvahám vztahujícím se ke schopnostem účastníků řešit problémy, přijímat řešení, spolupracovat, komunikovat, řešit konflikty, vést lidi i brát ohled na jiné názory. Skupina totiž musí počítat s přednostmi i nedostatky svých členů.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

12-20, žádné, střední

Výbušnina

Tři členové skupiny  vytvoří tzv. výbušnou sloučeninu. Tato sloučenina musí být zneškodněna transportem přes vymezené území. Během transportu se nesmí žádný z trojice dotknout země, nesmí se přerušit ani změnit způsob držení rukou.Na druhé straně musí být trojice postavena do výchozí polohy.

- bezpečný prostor pro pohyb skupiny

- ohleduplné držení nesených

- přizpůsobit rychlost pohybu

12-16, žádné, střední

Monstrum

Úkolem skupiny je vytvořit společně živé monstrum, které se dotýká určitým počtem končetin, vytváří jeden celek. Sestavené monstrum zkusí překonat vzdálenost určených počet metrů. Během pohybu tohoto stvoření  musí být všichni, kteří ho tvoří, ve vzájemném kontaktu některou částí těla. Přerušení celistvosti znamená ukončení pokusu a návrat za startovní čáru.

 

- bezpečný prostor pro pohyb skupin

- nedovolit vytváření nebezpečných formací

- nepřipustit přetěžování jednotlivých členů skupiny

 

6-12, 20m lano, střední

Uzlování

Skupina se rozdělí na dvě družstva, každá skupina na jednom konci lana. Všichni uchopíme lano asi v jednometrových odstupech. Mezi skupinami zůstanou asi dva metry volného lana. Úkolem družstva je uvázat na laně uzel. Podmínkou je, že každý musí držet po celou dobu lano oběma rukama ve stejném místě. Po uvázání ho zkuste také rozvázat. 

Bezpečná hra

- Můžeme vyzkoušet i soutěž mezi dvěma družstvy

6-16, páska na oči pro každého, 30m lano(nejméně 2 metry na osobu), střední

Slepý čtverec

Vaším úkolem je vytvořit z lana čtverec. Všichni členové si zavážou oči a rozestaví se v pravidelných intervalech po celé délce lana. Jakmile se ve skupině dohodnete, že jste úkol splnili, položte lano na zem a sundejte si pásky z očí.

 

- pozor na vzájemná střetnutí

- obměna: místo čtverce lze vytvářet rovnoramenný trojúhelník

 

Pomůcky žádné, prostředí měkký, rovný povrch před střenou vysokou 4 – 5m

Pyramida

Představte si, že jste se ocitli v podpalubí velké lodi. Náraz – díra – chcete se zachránit – nic nemáte – musíte udělat pyramidu… Postavíte pevnou základnu z nejsilnějších lidí a ostatní se staví na ně.

Výšku pyramidy musíme určovat s ohledem na zdatnost skupiny – musíme nechat nějaké osoby jako zachránce

Pomůcky – 5m dlouhý trám – v našem případě lavička – v našem případě podložená druhou lavičkou na které je žíněnka.

Hledání rovnováhy

Na každém konci houpačky se postaví stejný počet hráčů. Opatrně zkoušení nalézt rovnováhu, aby vydrželi stát nejméně 30sekund

Bezpečnost na houpačce nesmíme provádět rychlé přesuny, neseskakovat bez upozornění – nesmíme se strkat…

Žádné pomůcky

Ostrov

Ocitli jsme se na pustém ostrůvku, kde jsou bažiny. Při sestupu se můžeme zachránit, že si stoupneme – všichni – na jeden pevný bod. Důsledkem hry je vydržet stát na jednom místě min. 10sekund

 

Pomůcky – pneumatika

Černá díra

Průměrně velkou pneumatiku zavěsíme např. mezi dva sloupy asi 180 cm nad zemí. Pneumatika musí být zachycena ve 4 bodech. Všichni hráči musí prolézt pneumatikou. Pneumatiky se může dotýkat pouze jedna osoba. Prvním dvěma hráčům poskytujeme pomoc z druhé strany.

Pro bezpečnost dbáme na prostor pod pneumatikou, aby nedošlo k úrazu.

Pomůcky – 2 lana, umělohmotný kbelík s obrubou pro velký míč – jedná se o hru venku – musíme najít prostor se silnými stromy

Atomová bomba

Z jednoho lana vytvoříme kruh v blízkosti stromů. Do středu kruhu postavíme kbelík – vymezený prostor lanem je nebezpečné území. K vymezenému prostou položíme druhé lano. Skupina lidí musí „bombu“ dostat z daného území aniž by do něj vkročili. Druhé lano se také nesmí dotknout vymezeného prostoru.

Pro bezpečnost musíme zkontrolovat bezpečnost okolí.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvCh)

14 a více, karty  s názvy prvků(4x O, 2x H, C, S, Na, N), střední

Mendělejevovy děti

Skupina se rozdělí na dvě družstva, maximálně po deseti. Každý člen družstva se automaticky  stává prvkem periodické tabulky dle určených prvků. Principem této hry je, vytvořit zadanou chem. sloučeninu dříve než druhé družstvo. Pokud se nějaký prvek opakuje, pak se opakovaný prvek postaví do zástupu tolikrát, kolik je ho v zadané chem. sloučenině.

př. chem sloučenin:NaOH, HCOONa, NO, atd.

- řešení problému, spolupráce

Literatura:

NEUMANN, J., ĎOUBALÍK, P., Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál, 1998. 325 s. ISBN 80-7178-218-1

MAZAL, F., Pohybové hry a hraní, 1. vyd. Olomouc: HANEX, 2000. ISBN 80-85783-29-0

ZAPLETAL, M. Velká encyklopedie her-Hry na hřišti a v tělocvičně, (1, 2, 3).1. Vyd. Praha : Olympia, 1987, s. 251, 27-021-87.