HRÁTKY A ZÁBAVNÉ SOUTĚŽENÍ

 

Základní charakteristika

Jsou to činnosti, které lze zařazovat na úvod akce, mezi lekcemi i na odvedení pozornosti od vážnějších úkolů. Je dbáno na vtipné úvody, netradiční pomůcky i převleky. Pomocí těchto her můžeme prověřovat svoji šikovnost a ohebnost. Jsou podnětem k určitému druhu experimentování s vlastním tělem a rovněž k získání nových zkušeností. Je zde otevřené pole pro nové druhy náčiní i pro uvádění dalších nezvyklých činností. Patří sem řada her vyžadujících určitý druh komunikace (pohyby se zvuky, předávání zpráv poklepem rukou, opakování určitých pohybů či formulí), který většina hráčů není schopna přesně dodržovat díky nezvyklé koordinaci či humorné stránce. Časem by tyto činnosti mohly být pojmenovány výrazem „ptákoviny“.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

8 – 30 cvičenců,

obruč (2 a více),

lehká až střední zátěž

Obruče

Skupina se rozdělí na dvě družstva, postaví se do zástupu a chytí se za ruce. Jeden z družstva opře o zem obruč a vytvoří tak prostor k prolézání. Skupina se snaží obručí prolézt, aniž by se jí dotkli.

Totéž zkoušíme s několika obručemi nebo lze prolézat také pozpátku.

8 – 30 cvičenců,

smeták nebo delší tyč,

střední zátěž

Blbárna

Skupina se rozdělí alespoň na tři družstva. Každé družstvo utvoří kruh. Do kruhu vstoupí první dobrovolník. Dostane do ruky smeták, který drží za násadu kartáčem nahoru. Jeho úkolem je koukat se na kartáč a provést 10 otoček o 360° a ihned potom koště položit na zem a překročit ho.

Ostatní poskytují případnou záchranu před pádem.

8 – 30 cvičenců, noviny a kužel, střední zátěž

Noviny

Skupina se rozdělí na dvě družstva a utvoří zástup. Každé družstvo dostane noviny. První cvičenec si umístí rozložený novinový list na prsa a běží tak, aby se samy jen odporem vzduchu udržely na prsou. Oběhne kužel, doběhne ke svému družstvu a předá noviny dalšímu bez pomoci rukou.

Dbáme na to, aby nedošlo ke zranění při předávání novin (pozor na srážky).

8 – 30 cvičenců, žádné pomůcky, vyšší obtížnost

Stonožka

Skupina se rozdělí na dvě družstva a utvoří zástup. Cílem je utvořit stonožku – první cvičenec přejde do vzporu ležmo, další cvičenec udělá totéž. První položí nohy na lopatky druhého. Tímto způsobem vytvoří řadu s co největším počtem cvičenců. Poslední cvičenec uchopí předposledního za kotníky. V tomto „stonohém“ seskupení se snaží postoupit vpřed.

Poměrně náročné cvičení vyžadující sílu a spolupráci. Doporučuji rozcvičení. Cvičenci by měli být přibližně stejné váhy a síly.

6 – 30 cvičenců, žádné pomůcky, střední zátěž

Vychylovaná

Všichni hráči ve skupině vytvoří dvojice vyrovnané výškou a váhou. Dvojice hráčů se postaví proti sobě do stoje spojného. Vzdálenost jejich špiček se pohybuje od sebe se pohybuje kolem 30 cm. Paže předpažit a ohnout. Dlaně směřují celou plochou k druhému partnerovi. Úkolem je úderem dlaní vychýlit druhého ze základního postavení. Hráč, který musí přešlápnou, prohrává.

Prostor bez překážek, přiměřenost při úderech dlaněmi. Pozor na náhlý pád dozadu, za každým hráčem musí být dostatečně velký prostor (2-3 m).

Obměna: vychylování jednou paží, v dřepu nebo ve stoji na jedné noze.

10 – 20 cvičenců,

žádné pomůcky,

střední zátěž

Vodní vír

Skupina se rozdělí na dvě družstva. Každé družstvo utvoří kru čelem dovnitř, uchopí se za ruce a přešvihne pravou nohu zevnitř přes spojené paže do závěsu v podkolení. Na znamení roztočí kruh poskoky po levé noze vpravo.

Cvičenci si mohou sami udávat rytmus poskoků hlasitým povelem.

12 – 30 cvičenců,

žádné pomůcky, lehká zátěž

Pan stroj

Skupina se rozdělí na dvě družstva a vytvoří velký kruh. Jeden hráč vstoupí do kruhu a začne předvádět pohyby nebo zvuky některé z typických součástek automobilu (př. volant) Druhý si stoupne za něj a předvádí písty, třetí spojku atd. „Automobil“ se může začít pohybovat, až když budou pohromadě všechny součástky (až budou všichni hráči zapojeni ve hře).

Hráči se mohou tajně domluvit na nějakém stroji, který předvedou, a druhé družstvo má poznat, o jaký stroj jde.

6 – 20 cvičenců, žádné pomůcky, vyšší obtížnost

Kolotoč

Všichni hráči se rozdělí do dvojic přibližně stejné váhy. První uchopí druhého za jednu ruku a nohu (druhý kouká směrem ven). První se začne stupňovanou rychlostí otáčet na místě, až se druhý odpoutá od země. Pak si pozice vymění.

Doporučuji rozcvičení. Dbát na bezpečnost a dostatečnou vzdálenost mezi dvojicemi.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvČj)

10 – 35 cvičenců,

klapky na oči, lehká zátěž

Slepá abeceda

Všichni hráči si nasadí klapky na oči. Začnou se volně pohybovat po prostoru. Jejich úkolem je seřadit se podle abecedy a to tím způsobem, že každý vyvolává počáteční písmeno svého jména. Takto se k sobě postupně připojují do té doby než vytvoří řadu.

Pozor na bezpečnost. Prostor bez překážek.

Literatura:

KOS,B. Zábavná cvičení, Praha: Olympia, 1. Vydání, 1992, 19 str., ISBN 80-7033-180-1

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Praha: Portál, 1998, 328 str., ISBN 80-7178-218-1